Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 25 oktober 2006

Note visar bra resultat

NOTE redovisar fortsatt god volymutveckling under tredje kvartalet och successiv marginalförstärkning under året.

Under perioden ökade försäljningen med 16,5% till 1 253,0 (1 075,9) MSEK jämfört med motsvarande period i fjol. Tillväxten var väsentligen organisk och de största ökningarna noterades inom kundsegmenten Industrial och Telecom. Rörelseresultatet ökade med 157,5 MSEK till 69,8 (-87,7) MSEK. Under första halvåret i fjol påverkades rörelseresultatet negativt av omstruktureringskostnader och andra kostnader av engångskaraktär om ca 128 MSEK. Rensat från dessa kostnader förbättrades rörelsemarginalen med 1,9 procentenheter till 5,6% (3,7%). Marginalförstärkningen berodde främst på ökade volymer och genomförda effektiviseringar inom produktions- och logistikområdet. Under föregående år inleddes en överföring av NOTEs volymproduktion till fabriker i lågkostnadsländer. I linje med denna överföring avvecklades i början av året NOTEs fabrik i Borås. I syfte att renodla tillverkningen i Sverige såldes verksamheten i NOTE Björbo i september. Kretskortstillverkningen i Björbo har tidigare överförts till NOTEs moderna fabrik i Torsby. Som ett resultat av genomförda omstruktureringar har omkostnaderna, främst i den svenska verksamheten, reducerats jämfört med föregående år. Förbättrad samordning av koncernens tillverkningsenheter och överföringen av volymtillverkning till enheter utanför Sverige har även bidragit till ett successivt förbättrat kapacitetsutnyttjande. Resultatet efter finansnetto uppgick under perioden till 63,8 (-94,9) MSEK motsvarande en vinstmarginal på 5,1% (-8,8%). Efterfrågan under tredje kvartalet var fortsatt god. Försäljningen ökade med 21,4% till 421,4 (347,2) MSEK jämfört med motsvarande period i fjol. Försäljningsökningar noterades inom samtliga fyra kundsegment och främst inom Telecom. Orderstocken vid periodens utgång var fortsatt på en hög nivå. Rörelseresultatet för tredje kvartalet ökade med 25,8% till 26,8 (21,3) MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 6,4% (6,1%). Marginalförstärkningen berodde främst på volymökningar och genomförda effektiviseringar. Resultatet efter finansnetto uppgick under tredje kvartalet till 25,1 (18,1) MSEK motsvarande en vinstmarginal på 6,0% (5,2%). Vinstmarginalen har successivt förbättrats under innevarande år. Finansiell ställning och likviditetSom en följd av ökade komponentlager och hög försäljning efter sommaren har rörelsekapitalet vuxit med nästan 25% sedan årsskiftet. Periodens kassaflöde uppgick till -16,6 (-33,2) MSEK motsvarande -1,71 (-3,45) SEK/aktie. Soliditeten har sedan årsskiftet stärkts med 1,9 procentenheter till 27,2%. Vid periodens utgång uppgick tillgängliga likvida medel, inklusive outnyttjad checkräkningskredit, till 41,8 (53,6) MSEK. NOTE uppvisar nu fem kvartal i rad med goda volymer och stabil resultatutveckling. Omsättningen under den senaste 12-månadersperioden uppgick till 1,7 miljarder SEK med en vinstmarginal om 5,1%. Under samma period var räntabiliteten på operativt kapital drygt 20%. Mot bakgrund av den successiva marginalförstärkningen under de första tre kvartalen 2006 och den inneliggande orderstocken vid periodens utgång, bedöms resten av året medföra en fortsatt god utveckling av volymer och resultat. Inom elektronikindustrin sker en fortsatt stark tillväxt av outsourcing, då företag fokuserar på sin kärnverksamhet och lägger ut tillverkning och tillhörande tjänster på kontraktstillverkare som NOTE. Utvecklingen på EMS-marknaden går mot att kunderna utöver tillverkning alltmer även efterfrågar tjänster såsom produktionsanpassningar, mönsterkortsdesign, aktivt stöd vid komponentval och snabb prototyptillverkning.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-11 15:09 V14.5.0-2