Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 27 oktober 2006

Fortsatt tungt för Elektromekan

Elektromekan redovisade idag sin delårsrapport för januari - september 2006. Efterfrågeläget för Elektromekan har varit svagt. Orderingången var lägre än leveransvolymen. Rationaliseringar och kapacitetsanpassningar har genomförts inom affärsområdet.

Nettoomsättningen inom Elektromekan minskade till 172 mkr (293). Omsättningen utanför telekom ökade under perioden med 23 procent och uppgick till 128 mkr (104) samtidigt som försäljningen till telekommarknaden mer än halverades till 44 mkr (189). Rörelseresultatet uppgick till -17,6 mkr (-2,6). Rörelsemarginalen uppgick till -10,2 procent (-0,9). Orderingången under perioden uppgick till 151 mkr (299). För att möta en minskad efterfrågan från telekommarknaden har Elektromekan de senaste åren satsat ökade resurser mot industrisegmentet. Den stora skillnaden mellan dessa marknadsområden är att telekommarknaden kännetecknas av få kunder men med stora serievolymer medan industrisegmentet består av en bredare kundbas men oftast med mindre seriestorlekar. Tillväxten inom industrisegmentet, som har varit betydande, har ännu inte kunnat kompensera de minskade volymerna inom telekom. Tillverkningen av arbetsintensiva produkter överförs successivt under året till Elektromekans produktionspartners i lågkostnadsländer, samtidigt som en målmedveten automatisering sker i Sverige. Personalstyrkan har under året minskat med ca 50 personer. Omstruktureringen kommer att få effekt under årets sista kvartal.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-11 15:09 V14.5.0-2