order ger försiktig st..." /> order ger försiktig st..." />
Elektronikproduktion | 25 april 2007

PartnerTech: "Slutleveranser av<br>order ger försiktig start 2007"

PartnerTech har släppt sin delårsrapport för årets första kvartal. Nettoomsättningen ökade med 7 procent till 682,2 MSEK (640,2). Rörelseresultatet uppgick till 30,4 MSEK (32,9). Resultatet efter skatt blev SEK 18,2 miljoner (21,6).

Resultatet efter skatt per aktie uppgick till SEK 1,44 (1,73). 40 procent tillväxt för affärsenhet Industry/Telecom. PartnerTech skriver i sin delårsrapport att aktiviteten inom de marknader som PartnerTech verkar på är relativt hög. Det pågår många förändringar i marknaden och kunderna ökar bland annat sin nivå av outsourcing. En trend är att de lägger ut sin produktion på en högre nivå i värdekedjan. En mer komplett försörjning efterfrågas där kringtjänster såsom utveckling, lagerhållning och distribution inkluderas. För de flesta kontraktstillverkare innebär detta att de enskilda kundernas påverkan på respektive leverantörs utveckling ökar. Mer än en tredjedel av de 50 största kontraktstillverkarna i världen hade volymsvängningar på över 20 procent från 2005 till 2006. Under 2006 växte i snitt de 50 största tillverkarna i världen 18,4 procent. Om den ledande tillverkaren Foxconn, som förväntas ha vuxit med 38 procent, exkluderas så är tillväxten på övriga i snitt mer rimliga 11,6 procent. PartnerTechs volymtillväxt 2006 var med dryga 50 procent en av de kraftigaste i branschen. Detta innebar att PartnerTech enligt Manufacturing Market Insider gick från att vara världens 34:e största kontraktstillverkare inom EMS (Electronic Manufacturing Services) till att år 2006 vara den 24:e största i volym, vilket betyder att PartnerTech hade den näst största tillväxten i procent bland de 50 största EMS företagen, skriver PartnerTech. PartnerTechs utfall under första kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år innebär stora kast i volymer mellan enskilda kunder. Företaget påverkas mycket av att de stora orderna som levererades till Tomra under 2006 ännu inte fullt ut fyllts på med motsvarande nya order. De orderna hade sin topp under andra kvartalet 2006 då en stor del av volymerna till den tyska marknaden levererades. Under 2007 och 2008 kommer de volymerna att vara på en lägre nivå och under första halvåret 2007 inte fullt ut ersättas av andra volymer. Den snabba och stora strukturella förändring av kontraktstillverkning inom i huvudsak konsumentprodukter har lämnat en betydande marknad öppen inom området business-to- business, där PartnerTech är verksamt. PartnerTech bedömmer sig vara Europas näst största kontraktstillverkare inom området business-to-business. Denna marknad är ännu inte lika mogen och präglas av ett större behov av närhet mellan teknik, marknad och produktion. Seriestorlekarna varierar och produkterna är oftast avsedda för en global eller internationell marknad med ett betydande logistik- och distributionsbehov. Ovanstående marknadsbild gäller bland annat för en stor del av den europeiska och nordamerikanska marknaden, varför PartnerTechs ambition är att i ännu högre grad än tidigare växa internationellt. Nettoomsättningen uppgick under det första kvartalet till SEK 682,2 (640,2). Detta innebar en ökning med 7 procent jämfört med motsvarande period föregående år. De stora order PartnerTech fick från Tomra med leveranser i huvudsak från mars till och med november 2006 och förvärvet av HansaTech i Storbritannien under september 2006 påverkar jämförelsetalen. Exklusive de, under den senaste 12 månadersperioden förvärvade enheterna, uppgick nettoförsäljningen till SEK 598,2 miljoner (640,2), innebärande en försäljningsminskning med knappt 7 procent för jämförbara enheter. Komponentpriserna uppvisade en liten prisökning i samband med konverteringen till blyfria komponenter i anslutning till de lagförändringar som trädde i kraft sommaren 2006. I övrigt har priserna legat relativt stabilt. Rörelseresultatet under det första kvartalet 2007 uppgick till SEK 30,4 miljoner (32,9). Detta innebär en rörelsemarginal om 4,5 procent (5,1). Utfallet påverkas av inbromsningsåtgärder vid främst Åtvidabergsenheten efter den höga beläggning som rådde under inledningen av det fjärde kvartalet 2006. Finansnettot uppgick det första kvartalet 2007 till SEK -5,6 miljoner (-3,5). Detta innebär ett resultat efter finansiella poster för första kvartalet på SEK 24,8 miljoner (29,4), vilket är SEK 4,6 miljoner mindre än motsvarande period förra året. Resultatet efter skatt uppgick under första kvartalet 2007 till SEK 18,2 miljoner (21,6) vilket ger en vinst per aktie på SEK 1,44 kronor (1,73). Affärsenheten Terminal/Machine Solutions Affärsenheten Terminal/Machine Solutions nettoomsättning minskade under det första kvartalet 2007 med SEK 96,2 miljoner, eller 44 procent, till SEK 123,5 miljoner (219,7). För jämförbara enheter blev försäljningsminskningen 43 procent. Reduktionen förklaras främst av att de stora orderna till Tomra, som började levereras under mars 2006, slutlevererades i slutet av föregående år. Denna typ av order är ofta av projektkaraktär. Första kvartalets volymer för affärsenheten påverkas också något av att samarbetet med parabolföretaget Swe-Dish i princip avvecklats. Ett skiljedomsförfarande har inletts kring delar av PartnerTechs betalningskrav som dock inte bedöms innebära någon väsentlig risk för negativ resultatpåverkan. Affärsenheten Medical Equipment Affärsenheten Medical Equipment visade första kvartalet 2007 upp en omsättningsökning med SEK 15,0 miljoner eller 14 procent till SEK 125,5 miljoner. Av ökningen kan SEK 2,1 miljoner härledas till förvärvade enheter. Försäljningstillväxten har skett på ett antal kunder inom både elektronik och hela system eller moduler. Affärsenheten Industry/Telecom Affärsenheten Industry/Telecom ökade under första kvartalet 2007 sin försäljning med 40 procent varav 6 procentenheter eller SEK 19,0 miljoner går att härleda till förvärv gjorda de senaste 12 månaderna.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-03-27 12:33 V18.4.17-1