Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 26 oktober 2007

NOTE: fortsatt förbättrad lönsamhet<br>trots lägre volymer under Q3

Kontraktstillverkaren NOTE rapporterar att man förbättrar lönsamheten både i kronor och procent trots lägre volymer under årets tredje kvartal. Under perioden ökade försäljningen med 3% till 1 285,1 (1 253,0) MSEK. Tillväxten var till allt väsentligt organisk och hänförlig till första halvåret.
Efterfrågan inom affärsområde Telecom är till sin natur förhållandevis instabil över tiden jämfört med flera andra områden. Försäljningen till kunder inom Telecom var mycket god under första halvåret men minskade avsevärt under det tredje kvartalet.

I december 2006 tecknades avtal om nya leveranser med flera större kunder inom affärsområdena Industrial och Telecom. Leveranserna till dessa kunder har successivt och planenligt tagit fart efter sommaren. Bruttomarginalen, som successivt förbättrats under året, ökade med 1,4 procentenheter till 12,9% (11,5%). Marginalförstärkningen var en följd av ökade volymer under första halvåret och genomförda effektiviseringar inom produktion och logistik.

Inom ramen för NOTE Components inleddes under 2006 en uppbyggnad av en centraliserad, koncerngemensam inköpsfunktion i Gdansk. Samordning av inköpen är ett viktigt strategiskt initiativ inom NOTE i syfte att långsiktigt öka koncernens lönsamhet. Utvecklingen av inköpsfunktionen löper planenligt men det nya arbetssättet har hittills endast haft begränsad påverkan på marginalutvecklingen meddelar NOTE.

Rörelseresultatet ökade med 19% till 83,4 (69,8) MSEK och rörelsemarginalen förbättrades med 0,9 procentenheter till 6,5% (5,6%). Resursförstärkningar och utökade satsningar på marknadsområdet medförde att omkostnaderna var 8% högre än i fjol. Därtill ingår i omkostnaderna samtliga kostnader förenade med VD-skiften med sammantaget drygt 2 MSEK.

Ett högre ränteläge medförde trots minskad nettoskuld att finansnettot uppgick till -6,2 (-6,0) MSEK. Resultatet efter finansnetto ökade med 21% till 77,2 (63,8) MSEK och vinstmarginalen förbättrades till 6,0% (5,1%). Resultat efter skatt uppgick till 57,3 (45,9) MSEK motsvarande 5,95 (4,77) SEK per aktie.

Tredje kvartalet
Under tredje kvartalet, som normalt är svagare än övriga kvartal, minskade försäljningen med 7% till 389,9 (421,4) MSEK. Under perioden augusti-september var efterfrågan avsevärt lägre än planerad, främst från kunder inom Telecom. Därtill har några kunder inom Industrial senarelagt beställningar i större omfattning än beräknat. Uppstarten av serietillverkningen till nya kunder utvecklades dock enligt plan. Orderstocken vid periodens utgång var enligt NOTE på en fortsatt en god nivå. Trots svängningar i efterfrågan och minskade volymer jämfört med föregående år ökade bruttomarginalen med 0,9 procentenheter till 13,2% (12,3%). Marginalförstärkningen var främst en följd av anpassning av bemanningen i flera av de svenska enheterna och en förbättrad produktmix.

Rörelseresultatet ökade med 5% till 28,1 (26,8) MSEK och rörelsemarginalen förbättrades med 0,8 procentenheter till 7,2% (6,4%). Även omkostnaderna anpassades till en lägre nivå och var 4% lägre än i fjol. Resultatet efter finansnetto ökade med 2% till 25,7 (25,1) MSEK och vinstmarginalen förbättrades till 6,6% (6,0%). Resultat efter skatt uppgick till 18,9 (18,0) MSEK. motsvarande 1,96 (1,87) SEK per aktie.

Finansiell ställning och likviditet
NOTE har starkt fokus på att successivt förbättra koncernens kassaflöde. Syftet är främst att därigenom öka effektiviteten och balansera affärsriskerna i verksamheten. Säsongsmässigt är normalt det tredje kvartalet den största utmaningen för koncernens kassaflöde. För perioden januari-september uppgick kassaflödet till 34,3 (-16,6) MSEK motsvarande 3,57 (-1,72) SEK/aktie.

NOTE meddelar vidare att genom metodiskt och nära samarbete med kunderna har koncernens genomsnittliga kundkreditdagar reducerats med 3% sedan årsskiftet och med 12% jämfört med motsvarande period i fjol. I likhet med andra medelstora EMS-företag har NOTE en stor utmaning att fortsatt effektivisera lagerstyrning och logistik. Detta tydliggörs särskilt vid snabba upp- eller nedgångar av efterfrågan och sammanhänger främst med komplexiteten i elektroniktillverkningen och långa ledtider för elektronikkomponenter. Lägre efterfrågan än planerat, främst från kunder inom Telecom, bidrog till en avsevärd lageruppbyggnad under augusti. Lagernivån sänktes något under september men var vid periodens utgång 27% högre än vid årsskiftet och 13% högre sedan halvårsskiftet. Lageruppbyggnaden och ökad investeringstakt medförde att kassaflödet under tredje kvartalet minskade till -39,1 (-24,9) MSEK. Hittills under oktober har lagret reducerats med ytterligare drygt 10 MSEK. Lagret bedöms kunna minskas avsevärt fram till årsskiftet.

Soliditeten vid periodens utgång uppgick till 33,2% (27,2%) innebärande en förstärkning med 3,0 procentenheter sedan årsskiftet. Likviditeten vid periodens utgång var god. Tillgängliga likvida medel, inklusive outnyttjade checkräkningskrediter, uppgick till 122,3 (41,8) MSEK.

Finska Elari har fördjupat samarbetet med NOTE kring produktion av en belysningsserie med trådlösa dimrar för fastigheter. Elari är ett dotterbolag inom Schneider Electric-koncernen, en världsledande leverantör av belysningsprodukter och brandsäkerhetsutrustning. Överföring av produktionen från Elaris egen fabrik till NOTE Pärnu i Estland inleddes planenligt under det tredje kvartalet.

Framtidsbedömning
Inom ramen för NOTEs affärsmodell Nearsourcing har en serie strategiska initiativ inletts i syfte att skapa förutsättningar för långsiktig tillväxt och förbättring av lönsamheten. Kostnadsbesparingar kommer att uppnås genom den pågående samordningen av koncernens inköpsfunktion och fortsatt effektiviseringsarbete inom ramen för Lean management. Samtidigt pågår en kompetens- och kapacitetsuppbyggnad av enheterna i Östeuropa och Asien i syfte att möjliggöra ytterligare överföring av tillverkning och tillhörande tjänster till dessa områden. Trenden mot ökad outsourcing bedöms medföra goda tillväxtmöjligheter på existerande marknader. Därtill och i linje med förvärvet och etableringen av NOTE Oslo avser NOTE att öka närvaron på nya geografiska marknader, vilket långsiktigt bör bidra till ytterligare tillväxt. Mot bakgrund av vidtagna förbättringsåtgärder har marginalerna successivt stärkts under året.

För fjärde kvartalet anses efterfrågan från kunder inom Telecom fortsatt svårbedömd. Återstoden av året förväntas dock medföra en fortsatt god resultatutveckling. Kassaflödet före investeringar bedöms säsongsmässigt kunna förbättras samtidigt som en ökad investeringstakt väntas. Främst med anledning av den osäkra efterfrågan inom Telecom, beräknas försäljningen under det fjärde kvartalet bli lägre jämfört med den bedömning som lämnades i halvårsrapporten.

Styrelsen har beslutat att inom ramen för ett treårigt incitamentsprogram lägga fram ett förslag om att utge teckningsoptioner motsvarande 500.000 aktier. Programmet kan komma att medföra en maximal utspädning om 5% och riktas till drygt 50 ledande befattningshavare i koncernen. Prissättning föreslås ske på marknadsmässiga grunder. Extra bolagsstämma kommer att hållas i Stockholm den 29 november 2007. NOTE har sedan våren 2006 ett treårigt aktierelaterat incitamentsprogram. Det programmet innefattar 10 ledande befattningshavare och är baserat på teckningsoptioner motsvarande 200.000 aktier.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-12-13 13:08 V11.10.14-2