Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 07 december 2007

SeaNet ska gå med vinst 2008

Styrelsen för SeaNet Maritime Communications AB har fattat beslut om strategiska målsättningar inför 2008 och perioden fram till år 2010.

De primära målen för 2008 är att SeaNet vid utgången av fjärde kvartalet 2008 skall ha uppnått positivt kassaflöde, driftsatt 30 fartyg och genomfört kommersiella leveranser av egenutvecklade stabiliserande satellitantenner. Målen för verksamheten i stort för perioden fram till 2010 är att SeaNet skall bli ett av de tre största företagen inom mobiltelefoni för den maritima sektorn samt stabiliserande satellitantenner för den maritima sektorn. SeaNet skall även under verksamhetsåret 2010 uppnå en årlig omsättning om 120 MSEK med en nettomarginal på 12 %. Vid extra bolagsstämma i SeaNet Maritime Communications den 6 december 2007 beslutades: Att styrelsen erhöll bemyndigande att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier och/eller konvertibla skuldebrev, dock aldrig till ett antal aktier (inklusive möjlig konvertering av aktier vid utgivande av konvertibla skuldebrev) som totalt överstiger 16 035 000 aktier, vilket vid fullt utnyttjande innebär en utspädning om 50 % av aktiekapitalet och rösterna. Styrelsen skall äga rätt att bestämma villkoren i övrigt för aktierna och de konvertibla skuldebreven. Teckningskursen får ej ske till ett lägre värde än kvotvärdet. Att stämman beslutade att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera högst 400.000 teckningsoptioner som berättigar innehavarna att under perioden 2009-11-01 – 2010-02-01 teckna motsvarande antal aktier till en teckningskurs av 4,00 kronor per aktie. Rätten att teckningsoptionerna skall av styrelsen tilldelas Stephan Dahlström, Ulf Krohn, Pontus Berg och Anders Gynning om högst 100 000 teckningsoptioner vardera.
Visa fler nyheter
2019-12-03 22:29 V14.8.2-2