Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 18 december 2007

SwitchCores försäljning av eSilicon klar

Dagens extra bolagsstämma i SwitchCore AB beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna försäljning till eSilicon Corporation av tillgångar och vissa avtalsrelationer m.m. hänförliga till SwitchCores operativa verksamhet.
Genom överlåtelsen realiserar bolaget kassaflödet från de befintliga produkterna och affärsrisken elimineras i avvaktan på en affär som tillför bolaget en ny lönsam verksamhet. En sådan affär erfordras för att realisera även det värde som ligger i SwitchCores skattemässiga underskott.
Köpeskillingen uppgår till 3 MUSD kontant (motsvarande 19,5 MSEK), varav 2 MUSD erlägges vid överlåtelsens genomförande och resterande del senast ett år därefter. Överlåtelsen avses genomföras senast imorgon. Överlåtelsen är villkorad av att det inte efter undertecknandet den 17 november 2007 inträffat någon omständighet (som inte eSilicon skriftligen informerats om) som väsentligt negativt påverkar SwitchCores förmåga att överföra de överlåtna tillgångarna till eSilicon på det sätt som anges i avtalet. Några sådana omständigheter föreligger inte. Överlåtelsen är inte i övrigt beroende av villkor.

För ytterligare information om överlåtelsen, se bolagets pressmeddelande den 19 november 2007.

Bolagsstämman beslöt även, i enlighet med styrelsens förslag, om minskning av aktiekapitalet med cirka 117,7 MSEK för förlusttäckning utan indragning av aktier.

Genom överlåtelsen till eSilicon och aktiekapitalminskningen åtgärdas bristen i bolagets aktiekapital, vilket innebär att förutsättningar skapas för att vid en kommande bolagsstämma (inom den föreskrivna åttamånadersfristen från årsstämman den 14 juni 2007) lägga fram en kontrollbalansräkning som utvisar att aktiekapitalbristen är åtgärdad och fatta beslut om att bolaget inte skall gå i likvidation. Förutsättningar skapas också för att klara SwitchCores likviditet i avvaktan på en affär som tillför bolaget en ny lönsam verksamhet. Bolagsstämma för framläggande av kontrollbalansräkning och beslut om att bolaget inte skall gå i likvidation är preliminärt planerad att äga rum den 12 februari 2008.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-06-15 00:12 V9.6.1-1