Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 04 februari 2008

24,6 MSEK i förlust för PartnerTech

PartnerTech redovisar en rörelseförlust på 17,5 miljoner kronor för helåret 2007 vilket är en väsentlig försvagning jämfört med rörelsevinsten på 180 miljoner kronor under 2006. Totalt landar PartnerTechs resultat efter skatt på -24,6 miljoner kronor för helåret 2007.
PartnerTechs resultat blev lägre än prognos. I december 2007 gav PartnerTech, med anledning av lägre volymer, en prognos på rörelseresultatet för helåret om SEK 20 miljoner. Prognosen innehöll engångskostnader om SEK 50 miljoner och en åtgärdsplan. Efter denna tidpunkt har ytterligare engångskostnader om SEK 28,6 miljoner identifierats. Samtidigt har rörelseresultatet påverkats i högre grad än förväntat av volymnedgången och valutaförändringar, vilket innebär att utfallet sammantaget är SEK 37,5 miljoner lägre än lämnad prognos.

Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 659,5 MSEK (800,3). Rörelseresultatet för samma period uppgick till -86,6 MSEK (41,7). Resultatet efter skatt landar på -66,3 miljoner kronor.

Nettoomsättningen för helåret 2007 uppgick till 2 643,6 MSEK (3 057,2). Rörelseresultatet för samma period uppgick till -17,5 MSEK (180,0). Resultatet efter skatt för helåret 2007 landar på -24,6 miljoner kronor.

Efter den starka omsättningsökningen 2006 har PartnerTech under 2007 minskat sin nettoomsättning med ca 13 procent. Försäljningsminskningen, utav vilken tre större kunder står för 86 procent, har krävt anpassningar av verksamheten till nuvarande volymer. Ett åtgärdsprogram initierades därför i december. Skillnaden i faktiskt utfall och lagd prognos är att aktiviteter för anpassning och effektivisering intensifierats under senare delen av fjärde kvartalet, vilket medfört ökade kostnader. Effekterna av omsättningsminskningen och valutasvängningar i kvartalet har också varit större än förväntat.

Affärsenheten Terminals/Machine Solutions nettoomsättning minskade under 2007 med SEK 473,0 miljoner, eller 44 procent, till SEK 598,7 miljoner (1 071,7). Jämfört med föregående år minskade affärsenhetens omsättning under framförallt andra och tredje kvartalet då fjorårets omsättning innehöll en rad större orders av projektkaraktär. Affärsenheten har under året också påverkats av en tillfällig nedgång beroende på förändringar hos främst en större kund. Återhämtning har dock skett under fjärde kvartalet.

Affärsenheten Medical Equipment har haft en relativt stabil utveckling och hade för 2007 en omsättning på SEK 473,7 miljoner (487,1). Omsättningsnedgången om 13,4 miljoner, eller 2,8 procent, jämfört med föregående år förklaras av att verksamheten i Finland under fjärde kvartalet 2006 uppvisade en tillfällig försäljningsökning.

Affärsenheten Industry/Telecom ökade under 2007 sin försäljning med 4,9 procent procent, eller SEK 72,8 miljoner, till SEK 1 571,2 (1 498,4) miljoner. Under fjärde kvartalet uppgick försäljningen till SEK 382,8 miljoner (484,6), vilket motsvarar en minskning med 21,0 procent jämfört med motsvarande period förra året. Anledningen är vikande volymer från kunder inom framförallt telekommunikation.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-17 14:20 V11.11.0-2