Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 12 februari 2008

Note ökade vinsten under andra<br>halvåret trots lägre volymer

Kontraktstillverkaren NOTE har släppt sin årsrapport för 2007. Försäljningen ökade till 1 743,8 MSEK år 2007 från 1 741,5 2006.
Rörelseresultatet förbättrades med 8% till 111,9 (103,6) MSEK. Rörelsemarginalen ökade till 6,4% (5,9%) . Resultat efter finansnetto uppgick till 103,8 (96,2) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till 78,2 (68,6) MSEK, vilket motsvarar 8,13 (7,13) SEK/aktie. Kassaflödet efter investeringar uppgick till -0,5 (24,8) MSEK, vilket motsvarar -0,05 (2,58) SEK/aktie. Styrelsen föreslår att utdelningen ökar till 2,75 (2,25) SEK/aktie.

Under fjärde kvartalet 2007 minskade försäljningen med 6% till 458,6 (488,5) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 28,5 (33,8) MSEK. Rörelsemarginalen minskade till 6,2% (6,9%). Resultat efter finansnetto uppgick till 26,6 (32,4) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till 21,0 (22,7) MSEK. Kassaflödet efter investeringar uppgick till -34,8 (41,4) MSEK.

Note skriver följande i sin rapport: Försäljningen under året ökade något och uppgick till 1 743,8 (1 741,5) MSEK. Nya förvärvade verksamheter har planenligt endast i begränsad utsträckning påverkat koncernens totala försäljning. Försäljningen till kunder inom affärsområdet Industrial, som utgör merparten av NOTEs försäljning, var på en i stort sett oförändrad nivå jämfört med föregående år.

Efterfrågan från kunder inom affärsområdet Telecom är däremot till sin natur förhållandevis instabil över tiden jämfört med flera andra områden. Under första halvåret utvecklades försäljningen inom Telecom starkt och var drygt 40% högre än året innan. Under andra halvåret avmattades dock efterfrågan avsevärt och försäljningen var 17% lägre än året innan.

Trots i stort sett oförändrad total försäljning och kraftiga svängningar i efterfrågan förbättrades bruttomarginalen successivt under året. För hela året ökade bruttomarginalen med 1,0 procentenheter till 12,9% (11,9%). Marginalförstärkningen var främst en följd av kostnadsbesparingar, god följsamhet i bemanningen i de svenska enheterna och genomförda effektiviseringar inom produktion och logistik.

Rörelsemarginalen förbättrades med 0,5 procentenheter till 6,4% (5,9%). Kompetensförstärkningar, särskilt i marknadsorganisationen, medförde att omkostnaderna var 6% högre än i fjol. I dessa ingår samtliga kostnader förenade med VD-skiften på koncern- och dotterbolagsnivå med sammantaget cirka 4 MSEK. Ett högre ränteläge bidrog till att finansnettot uppgick till -8,1 (-7,4) MSEK. Resultatet efter finansnetto ökade med 8% till 103,8 (96,2) MSEK och vinstmarginalen förbättrades till 6,0% (5,5%). Resultatet efter skatt uppgick till 78,2 (68,6) MSEK, vilket motsvarar 8,13 (7,13) SEK per aktie.

Under fjärde kvartalet 2006 noterades god försäljning inom samtliga affärsområden och en rörelsemarginal om 6,9%. Jämfört med fjärde kvartalet 2006 minskade försäljningen med 6% till 458,6 (488,5) MSEK. Den lägre försäljningen var till allt väsentligt hänförlig till affärsområdet Telecom. Fjärde kvartalets försäljning inom Telecom var 7% lägre än under tredje kvartalet och 27% lägre än fjärde kvartalet föregående år. Försäljningen inom affärsområdet Industrial var även under fjärde kvartalet på samma nivå som året innan. Orderstocken vid periodens utgång, som huvudsakligen utgörs av industriprodukter, var fortsatt på en god nivå.

Trots avsevärt lägre volymer inom Telecom ökade bruttomarginalen något till 12,9% (12,8%). Marginalförstärkningen var främst en följd av kostnadsbesparingar på komponenter och en förbättrad produktmix. Under fjärde kvartalet förvärvades den nya, gemensamägda fabriken i Kina. Kapacitetsutnyttjandet i Kina-verksamheten är än så länge lågt och fabriken bidrog därför till en försvagning av marginalen. Avsikten är att successivt under 2008 skapa lönsamhet i fabriken genom överföring av tillverkning åt nya och befintliga kunder med slutmarknad i Asien. Överföring av tillverkning till den nya, gemensamägda fabriken i Polen kommer att inledas under första kvartalet 2008. Främst som en följd av lägre volymer minskade rörelseresultatet med 16% till 28,5 (33,8) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 6,2% (6,9%). I kvartalets omkostnader ingår drygt 1 MSEK avseende skifte av en dotterbolags-VD i Sverige. Sammantaget under kvartalet anpassades dock omkostnaderna till en något lägre nivå än i fjol.

Resultatet efter finansnetto minskade med 18% till 26,6 (32,4) MSEK, vilket motsvarar en vinstmarginal om 5,8% (6,6%). Resultatet efter skatt uppgick till 21,0 (22,7) MSEK, vilket motsvarar 2,18 (2,36) SEK per aktie. Skattekostnaden för fjärde kvartalet har påverkats positivt av ändrade bedömningar av skattemässiga underskott i dotterbolag om totalt 2,1 MSEK.

NOTE har starkt fokus på att successivt förbättra koncernens kassaflöde. Syftet med detta är främst att öka effektiviteten och balansera affärsriskerna i verksamheten. I likhet med andra medelstora EMS-företag har NOTE en stor utmaning i att vidareutveckla lagerstyrning och logistik. Detta tydliggörs särskilt vid snabba upp- eller nedgångar av efterfrågan och sammanhänger främst med komplexiteten i elektroniktillverkningen och långa ledtider för elektronikkomponenter.

Lägre efterfrågan än planerat, främst från kunder inom Telecom, bidrog till en avsevärd lageruppbyggnad under sommaren. Under fjärde kvartalet kunde dock lagernivån reduceras med drygt 67 MSEK (17%) till en nivå som var 6% högre än vid inledningen av året.

Som en följd av lagerreduktionen minskade även leverantörsskulderna avsevärt under fjärde kvartalet. Kundfordringarna vid årets slut var främst till följd av lägre volymer under fjärde kvartalet 5% lägre än vid inledningen av året. Kassaflödet före investeringar för helåret begränsades till 48,3 (46,9) MSEK. Den ökade investeringstakten medförde att kassaflödet för helåret uppgick till -0,5 (24,8) MSEK, vilket motsvarar -0,05 (2,58) SEK/aktie. Soliditeten vid årets utgång uppgick till 34,5% (30,2%), vilket innebär en förstärkning med 4,3 procentenheter sedan årsskiftet. Likviditeten vid periodens utgång var god. Tillgängliga likvida medel, inklusive outnyttjade checkräkningskrediter, uppgick till 94,4 (81,4) MSEK.

Framtidsbedömning
Hittills under 2008 har försäljningen utvecklats positivt. Utvecklingen av efterfrågan för de närmaste kvartalen är dock fortsatt svårbedömd. Omfattande åtgärder har dock vidtagits de senaste två åren för att lägga grunden för framtida tillväxt och förbättrad lönsamhet. Förutsättningarna bedöms därför som goda att helåret 2008 kommer att överträffa föregående års försäljning och resultat. Med hänsyn till den gynnsamma sammansättningen av rörelsekapitalet vid årets slut bedöms kassaflödet före investeringar komma att utvecklas positivt samtidigt som investeringstakten planeras öka ytterligare.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-11 20:28 V11.10.27-1