Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 29 februari 2008

Seanet fick igång försäljningen 2007

Seanet redovisar en omsättning på 60 miljoner kronor för 2007.
Under 2006 omsatte inte Seanet en krona men under 2007 landade omsättningen på 60 miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till -15,8 MSEK vilket dock är betydligt sämre än 2006 års -4,2 miljoner kronor.

Seanet har sedan november 2007 en ny organisation med fokus på två affärsområden, GSM (C-cell) och ANTENN (C-max). Detta har genomförts för att personalen tydligare skall arbeta mot bolagets uppsatta mål för företagets verksamhet. Organisationen har fallit väl på plats.

SeaNet mål för året som offentliggjordes i december 2007 kvarstår. Vid utgången av fjärde kvartalet 2008 skall SeaNet ha uppnått ett positivt operativt kassaflöde, driftsatt 30 fartyg och genomfört kommersiella leveranser av den egenutvecklade stabiliserande satellitantennen. Bolagets verksamhet som egen GSM-operatör har startat under Q1 2008. Flera mycket väsentliga avtal gällande roaming har slutits. Som en följd av detta förbättras Seanets position i förhandlingar med rederier framöver.

De tekniska problem med viss utrustning från underleverantörer som bolaget upplevt har också huvudsakligen lösts och kommer att få sin slutgiltiga lösning under våren 2008. Seanets nya teknik för installation av GSM-utrustning på fartyg bedöms kunna komma att sänka bolagets investeringskostnader per fartyg med upp till 50%. Intäkter från samtalstrafiken ombord på driftsatta fartyg som nu ligger på ca 200 – 300 tkr per månad bedöms öka väsentligt under våren och sommaren i takt med fler driftsatta fartyg, bättre säsong, fler roamingavtal och nya avtal med rederier. Seanet har nu avtal om installation av GSM-utrustning på 18 fartyg, varav 6 utgör optioner eller fartyg som är under byggnation. På 11 fartyg har fysisk installation skett och nio är tekniskt driftsatta. Sex av dessa är dock inte i trafik på grund av att säsongen startar i april och är i behov av myndighetsgodkännande. Av återstående tre fartyg används ett för närvarande för att trimma in Seanets egen operatörsverksamhet. De intäkter om ca 200 – 300 tkr per månad som tidigare rapporterats härrör sig således huvudsakligen från två fartyg. Vi bedömer dessa intäkter som goda, särskilt med hänsyn till säsong och det faktum att roamingtäckningen på dessa fartyg ännu inte är optimal. Seanet har godkänts som GSM-operatör av ITU och erhållit fullt medlemskap i GSM Association. Den egna operatörsverksamheten driftsattes tekniskt administrativt under slutet av 2007 och den första operatörsrelationen blir aktiv under Q1 2008. Som en följd av att Seanet erhållit operatörsstatus kan bolaget också teckna egna avtal gällande roaming, vilket förbättrar bolagets lönsamhetskalkyl betydligt. Seanet hade vid årsskiftet tecknat närmare 50 egna roamingavtal.

Arbetet med att utveckla en egen s.k. VSAT-antenn (C-Max) fortskrider och ett flertal tester har genomförts under perioden med positiva resultat. En senior projektledare har anställts med ansvar för utveckling och kommande produktion. Betatester kommer att genomföras under sommaren och produktion planeras till hösten 2008. Som tidigare meddelats innebär detta en försening med cirka sex till nio månader. Även om det ännu är en tid kvar till produktion har Seanets VSAT-antenn rönt ett betydande intresse från potentiella samarbetspartners och kunder.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-17 14:20 V11.11.0-2