Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 24 april 2008

-9 MSEK i rörelseresultat för PartnerTech

PartnerTech redovisar en rörelseförlust på -9,1 miljoner kronor för årets första kvartal. Omsättningen gick ned under det första kvartalet från 682,2 till 612 miljoner kronor. De besparingsprogram bolaget sjösatt går något snabbare än väntat och under senare delen av 2008 väntas detta ge full effekt.

Nettoomsättningen hos PartnerTech minskade under det första kvartalet till SEK 612,0 miljoner (682,2). Det innebär en omsättningsreduktion med 10,3 procent eller SEK 70,2 miljoner jämfört med motsvarande period i fjol. Volymnedgången jämfört med samma period 2007 förklaras med lägre efterfrågan från kunder inom framförallt affärssegmentet Industry/Telecom. Volymnedgången jämfört med fjärde kvartalet 2007 är mer generellt fördelad mellan affärssegmenten och beror till en övervägande del på respektive kunds marknadssituation. Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till SEK –9,1 miljoner (30,4). Den enskilt största orsaken till det lägre rörelseresultatet är volymminskningen, vilket lett till underabsorption av de fasta och trögrörliga kostnaderna i respektive verksamhet. För att komma till rätta med detta har PartnerTech som tidigare beskrivits, initierat en rad åtgärder och förändringar som successivt beräknas generera en positiv resultateffekt. Under första kvartalet har anpassningarna som förväntat ännu inte gett någon större effekt, samtidigt som den lägre volymen och kostnader för anpassningar påverkar rörelseresultatet negativt. I perioden har valutapåverkan gett en negativ effekt om drygt SEK 1 miljon på rörelseresultatet. Detta främst beroende på en starkare Zloty och en svagare US dollar. Utöver detta påverkas företaget indirekt av att prisbilder och efterfrågan på kundernas produkter svänger vid större valutaförändringar. Försäljningen av enheterna i Åbo, Järfälla och elektroniken i Åtvidaberg som tidigare beskrivits bidrar med en positiv rörelseresultateffekt om drygt SEK 3 miljoner. Räntabiliteten på det operativa kapitalet uppgick i kvartalet till –4,0 procent (12,4). Finansnettot uppgick i kvartalet till SEK -4,1 miljoner (-5,6). Förbättringen jämfört med motsvarande period i fjol förklaras framförallt av ett lån i brittiska pund, som påverkats postivt av den aktuella valutaförändringen. Resultatet efter skatt under det första kvartalet uppgick till SEK –9,7 miljoner (18,2) vilket gav ett resultat efter skatt per aktie på SEK –0,77 (1,44). Kassaflödet efter investeringar uppgick till SEK 14,7 miljoner (50,5) där investeringarna motsvarade SEK 13,1 miljoner (14,5). Betalningen av den slutliga skatten för år 2006 påverkade kassaflödet med SEK -17,0 miljoner. Försäljningsintäkterna från de enheter som avyttrats i perioden gav ett positivt kassaflöde om SEK 22,8 miljoner. Affärssegmentet Terminals/Machine Solutions nettoomsättning ökade under perioden med SEK 15,5 miljoner, eller 12,6 procent, till SEK 139,0 miljoner (123,5). Ökningen i förhållande till samma period föregående år beror framförallt på en större efterfrågan från två större befintliga kunder i segmentet. Affärssegmentet Medical Equipment minskade under första kvartalet 2008 sin försäljning med 16,5 procent eller SEK 20,7 miljoner till SEK 104,8 miljoner (125,5) jämfört med samma period föregående år. Minskningen jämfört med föregående år är hänförbar till en handfull kunder som uppvisar volymminskningar i kvartalet. Affärssegmentet Industry/Telecom stod för den största andel av volymnedgången jämfört med första kvartalet förra året. I kvartalet minskade försäljningen med 15,0 procent eller SEK 64,9 miljoner och uppgick till SEK 368,2 miljoner (433,1). Anledningen är fortsatt vikande volymer från kunder inom framförallt telekommunikation och IT. Om marknadsläget skriver PartnerTech så här: Allt fler produktägande företag ser fördelar med att lägga ut sin tillverkning på kontrakt eller att utöka redan befintlig outsourcing. Detta gör att marknaden för kontraktstillverkning fortsätter att växa. Härutöver innebär dagens globaliserade och snabbrörliga marknad att produktägaren allt mer behöver koncentrera sig på att ta fram och marknadsföra relevanta applikationer och produkter som möter slutkundernas behov och krav. Dagens typiska kunder har behov av en komplett teknik- och servicepartner som tillhandahåller spetskompetens inom produktion och produktionsrelaterade områden. De flesta större och väletablerade kontraktstillverkare erbjuder därför, förutom ren produktionskompetens och kapacitet, också utveckling, industridesign, prototyptillverkning och industrialisering, liksom en komplett inköpsfunktion och en rad eftermarknadstjänster. Detta partnerskap ger täta relationer mellan kontraktstillverkare och kund vilket leder till att lokal närvaro blir nödvändig. Minst lika viktigt är erbjudande om möjlighet till lågkostnadsproduktion i öst- och centraleuropa eller Asien för mer mogna produkter. Den pågående trenden att flytta volymproduktion till lågkostnadsländer förväntas fortsätta, liksom behovet av kundnärhet för tätare samarbete och mer komplexa uppdrag. Branschens pågående förändringar och krav på kostnadsreduktioner, teknik, kapacitet och flexibilitet i kombination med en fortsatt globalisering driver också på omstrukturering och konsolidering.
Visa fler nyheter
2019-12-03 22:29 V14.8.2-1