Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 24 oktober 2008

Ökad omsättning för Elektronikgruppen

Elektronikgruppen har just publicerat sin delårsrapport som visar på en något ökad omsättning.

Efter en svag inledning på året har särskilt affärsenheterna Components och Electromechanics utvecklats väl, med successivt förbättrat resultat som följd. Inom displayverksamheten har dock marknaden utvecklats något svagare samtidigt som marginalerna har pressats, skriver Jens Hansson VD för Elektronikgruppen i en kommentar till delårsrapporten. Vidare har dollarkursen under det tredje kvartalet utvecklats positivt, till skillnad från det första halvåret då den svaga dollarn utgjorde en belastning för koncernens omsättning och marginaler. Koncernens svaga resultat sett till perioden som helhet är till stor del hänförligt till affärsområde Products, där kvalitetsproblem hos underleverantörer i Asien i kombination med en svagare efterfrågan har inverkat kraftigt negativt på lönsamheten. En rad åtgärder har initierats för att vända utvecklingen, där de viktigaste är att flytta produktion från underleverantörer till en egen produktionsanläggning på Sri Lanka samt att genom förändringar i produktionsstrukturen i Europa åstadkomma ytterligare samordningsfördelar och minskad kostnadsmassa. Samtidigt noterar ElektronikGruppen, liksom många andra, att makroekonomiska faktorer på flera sätt pekar på en svagare global industriell konjunktur framöver. Till dags dato märks inte någon tydlig nedgång i affärstempot gentemot Elektronik-Gruppens huvudkunder, men osäkerheten är stor kring hur och i vilken omfattning den pågående finansiella krisen får återverkningar för industrin och Elektronik- Gruppens kunder. Följande siffror kan utläsas för tredje kvartalet i rapporten: Omsättning 224 (188) Mkr Orderingång 234 (185) Mkr Resultat före avskrivningar 10,5 (8,8) Mkr Resultat efter finansnetto 3,8 (4,3) Mkr Resultat per aktie 0,46 (0,56) kr Januari–september Omsättning 676 (617) Mkr Orderingång 701 (626) Mkr Resultat före avskrivningar 18,4 (35,9) Mkr Resultat efter finansnetto -1,3 (22,2) Mkr Resultat efter skatt -1,4 (16,2) Mkr Resultat per aktie -0,25 (2,89) kr Kassaflöde från den löpande verksamheten -22,7 (6,3) Mkr
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-2