Elektronikproduktion | 03 november 2008

Svagt resultat för Mydata

Som följd av den finansiella oron karaktäriseras den globala marknaden av stor osäkerhet vad gäller framtida marknadsvolymer, vilket avspeglas i MYDATAS försäljning.
Lanseringen Mydatas nya pick and place produkt MY100 har mottagits väl på marknaden och orderingången på MY100 representerar idag redan över hälften av bolagets pick and place segment. MYDATA har under tredje kvartalet fortsatt en intensiv marknadsbearbetning för de nya produkterna MY100 och MY500.

Som följd av den finansiella oron karaktäriseras den globala marknaden av stor osäkerhet vad gäller framtida marknadsvolymer. Flertalet kunder har fortsatt god beläggning men visar en avvaktande inställning till nya investeringar, ofta lånefinansierade, för att lösa kapacitetsproblem.

Den första juni förvärvade MYDATA sin tyska distributör Royonic. Royonic har konsoliderats i MYDATAs resultat från och med juni med marginell resultatpåverkan.

Under det tredje kvartalet uppgick nettoomsättningen till 159 mkr (147), motsvarande en ökning om 8 procent. Korrigerat för valutaeffekter var ökningen 11 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Nettoomsättningen under januari – september uppgick till 457 mkr (470), motsvarande en minskning om 3 procent. Korrigerat för valutaeffekter ökade omsättningen med 2 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Orderingången under det tredje kvartalet uppgick till 144 mkr (151), en minskning med 4 procent. Rensat för valutaeffekter minskade orderingången med 3 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Orderingången under januari – september uppgick till 452 mkr (472), en minskning med 4 procent. Rensat för valutaeffekter var orderingången oförändrad jämfört med motsvarande period föregående år. Under januari-september uppgick orderingången för MY 500 till 11 mkr.

Rörelseresultatet under det tredje kvartalet uppgick till 1 mkr (6) och för perioden januari-september till -12 mkr (26). Andelen forskning och utveckling uppgick till 16 procent (17) av omsättningen under det tredje kvartalet och till 18 procent (17) under januari – september. FOU har belastat resultatet under det tredje kvartalet med 25 mkr (21) och under perioden januari – september med 81 mkr (80). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -65 mkr (11) under januari – september, varav -2 mkr (15) under det tredje kvartalet.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-06-25 09:38 V9.6.1-2