Komponenter | 11 november 2008

Positiv utveckling hos Lagercrantz

Lagercrantzkoncernens nettoomsättning under första halvåret 2008/09 (1 april – 30 september 2008) ökade till 1053 msek (1048). Förvärvade enheter har bidragit till halvårets omsättning med 18 msek.
Under det andra kvartalet uppgick omsättningen till 521 msek (515). Faktureringen för koncernen som helhet har under första halvåret utvecklats i nivå med föregående år. För andra kvartalet noterades en något lägre omsättning i början av perioden medan faktureringen mot slutet ånyo var i nivå med föregående år.

Oron på världens finansiella marknader och en tilltagande förväntan om generell konjunkturavmattning innebär samtidigt en ökad osäkerhet. I några av koncernens tjugofem dotterbolag har därför kostnadsreducerande åtgärder satts in. I samtliga dotterbolag gäller extra vaksamhet och återhållsamhet avseende kostnader och investeringar.

Rörelseresultatet för 6 månader ökade till 65 msek (57). Resultatet inkluderar en påverkan från engångsposter om netto –3 msek jämfört med en positiv påverkan om 2 msek föregående år. Kostnaderna avser förändring av organisationen under kvartal två. Rörelseresultatet kvartal två uppgick till 32 msek (29) inklusive dessa engångsposter. Rörelsemarginalen ökade till 6,2 % (5,4) första halvåret och till 6,1 % (5,6) kvartal två.

Resultat efter finansnetto uppgick till 61 msek (52) under första halvåret och 30 msek (27) under kvartal två. Resultatet ökade därmed med 28 % under första halvåret rensat för poster av engångskaraktär. Resultatökningen innebär det fjortonde kvartalet i rad med förbättrat resultat i förhållande till motsvarande kvartal året innan. Förändrade valutakurser påverkade koncernens resultat med cirka 0 msek (–2) under första halvåret. Periodens resultat uppgick till 42 msek (38).

Electronics
Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 176 msek (182). Försäljningen har generellt varit stabil under perioden med undantag för Tyskland och delar av den danska verksamheten där en svagare efterfrågan sågs. Här har kostnadsreducerande åtgärder vidtagits. I övrigt fortgår arbetet med att fasa ut standardkomponenter med låga marginaler till förmån för produkter och lösningar med högre marginaler. Rörelseresultatet uppgick till 6 msek (8) vilket innebär en rörelsemarginal om 3,4 % (4,4).

Mechatronics
Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 10 % till 159 msek (145). Tillväxten var i sin helhet organisk där framförallt de producerande enheterna utvecklats väl. Rörelseresultatet ökade till 17 msek (13), motsvarande en rörelsemarginal om 10,7 % (9,0). Divisionens marginalförbättring beror på volymutvecklingen samt på effektiviseringar och sortimentsutveckling.

Communications
Nettoomsättningen uppgick till 186 msek (188). Divisionens rörelseresultat under det andra kvartalet ökade till 16 msek (10), vilket motsvar en marginal om 8,6 % (5,3). Resultatförbättringen kommer bland annat från åtgärder som under vintern/våren 2008 sattes in för att öka lönsamheten inom området digital bild/teknisk säkerhet. Sedan september 2008 ingår förvärvet COBS AB med en årsomsättning om cirka 50 msek i divisionen.

De riskfaktorer som har störst betydelse för koncernen är konjunkturläget, strukturförändringar på marknaden, leverantörs- och kundberoende, konkurrenssituationen samt valutakursutvecklingen. Oron på världens finansiella marknader och en tilltagande förväntan om en generell konjunkturavmattning har skapat en ökad osäkerhet. Koncernen vidtar därför ett antal åtgärder avseende kostnader och investeringar samt har en ökad vaksamhet kring den fortsatta utvecklingen.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-07-18 17:55 V10.0.0-2