Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 17 februari 2009

Förbättrad lönsamhet för Partnertech under 2008

Partnertech visade kraftigt ökat rörelseresultat men minskad omsättning i sin bokslutskommuniké. Affärssegmentet Terminals/Machine Solutions är det segment som uppvisar en omsättningsökning.

Nettoomsättningen för Partnertech uppgick under 2008 till SEK 2 529,0 miljoner (2 643,6). Skillnaden mellan åren för jämförbara enheter är marginell då avyttringarna under året inneburit en omsättningsminskning på SEK 59,8 miljoner på helårsbasis. Koncernens rörelseresultat för 2008 steg till SEK 28,5 miljoner (-17,7). Skillnaden i resultatutfall jämfört med föregående år förklaras av att åtgärdsprogrammet och andra anpassningar haft planerad effekt under året. Nettoomsättningen uppgick till 651,2 MSEK (659,5) under fjärde kvartalet 2008. Rörelseresultatet steg till 19,4 MSEK (-86,6). Resultatet efter skatt steg till 6,6 MSEK (-66,3). Kassaflödet efter investeringar uppgick till 22,9 MSEK (43,4) Nettoomsättningen uppgick till 2 529,0 MSEK (2 643,6) under tolv månader 2008. Rörelseresultatet steg till 28,5 MSEK (-17,7). Resultatet efter skatt steg till 5,2 MSEK (-24,8) . Affärssegmentet Terminals/Machine Solutions är det segment som uppvisar en omsättningsökning. Omsättningen uppgick under året till SEK 666,1 miljoner (598,7), en ökning med SEK 67,4 miljoner eller 11,3 procent. Detta beror på stigande efterfrågan från ett flertal av segmentets stora kunder. Tillväxten under sista kvartalet låg i linje med genomsnittet för helåret. Omsättningen för affärssegmentet Medical Equipment uppgick till SEK 390,3 miljoner (473,7), vilket är en nedgång med SEK 83,4 miljoner eller 17,6 procent. Detta är framförallt en konsekvens av en efterfrågeminskning från några av segmentets kunder. Under fjärde kvartalet har den negativa utvecklingen bromsats upp något och bilden är inte entydig då några kunder i segmentet haft en mycket gynnsam utveckling under året. Industri/Telecom, som är det största segmentet, omsatte SEK 1 472,6 miljoner (1 571,2) en minskning med SEK 98,6 miljoner eller 6,3 procent. Lägre efterfrågan från några av segmentets kunder samt avyttring av verksamheterna i Järfälla och Åbo är orsak till den lägre volymen jämfört med föregående år. Sedan årsskiftet 2007/2008 har rörelsekapitalet minskat med SEK 61,6 miljoner och uppgick den 31 december till SEK 518,2 miljoner (579,8). Försäljningen av de tidigare beskrivna enheterna har frigjort SEK 23,9 miljoner av rörelsekapitalet. Det operativa kapitalets omsättningshastighet uppgick till 2,8 gånger (2,7). Vid december månads utgång utgjorde det operativa kapitalet SEK 877,6 miljoner (927,0). Kassaflödet efter investeringar uppgick under året till SEK 56,1 miljoner (67,1). Nettoinvesteringarna uppgick till SEK 71,3 miljoner (68,2) och har genomförts både inom elektronik, mekanik och plåtbearbetning. Nettoupplåningen, det vill säga räntebärande skulder minus likvida medel, uppgick till SEK 328,7 miljoner (378,5) per den sista december 2008. Beviljade men outnyttjade krediter uppgick vid utgången av perioden till ca SEK 156 miljoner. Det egna kapitalet var vid december månads utgång SEK 550,6 miljoner (558,7). Förändringen beror på omräkningsdifferenser om SEK -6,3 miljoner av de utländska dotterbolagen samt värderingseffekter om SEK -7,0 miljoner av de räntederivat som används i koncernens häntesäkringsstrategi. Periodens resultat har bidragit positivt med SEK 5,2 miljoner. Soliditeten uppgick vid periodens slut till 39,6 procent (38,4).
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-05-21 21:58 V13.3.9-2