Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 24 februari 2009

Svagt 2008 för ElektronikGruppen

ElektronikGruppen presenterade på tisdagsmorgonen 2008 års resultat före skatt på -13,7 miljoner kronor. Koncernens svaga resultat är i allt väsentligt hänförligt till affärsområde Products.
ElektronikGruppen är alltjämt starkt beroende av utvecklingen inom telekomindustrin, men även av utvecklingen på marknaden för kommersiella fordon som tillsammans svarar för en betydande del av koncernens totala omsättning. Den osedvanligt snabba försvagningen av industrikonjunkturen har medfört en lägre efterfrågan generellt på den nordiska elektronikmarknaden, något som med stor säkerhet kommer att bestå ännu en tid. Hur stora effekterna blir till följd av efterfrågeminskningen är dock mycket svårt att bedöma, liksom det är att förutse när konjunkturen vänder. Detta skriver ElektronikGruppen i sin bokslutskommuniké.

Koncernens nettoomsättning uppgick under 2008 till 935 Mkr (838), en ökning med 12 procent. Justerat för förvärv och avyttringar ökade omsättningen med sex procent. Orderingången ökade med tre procent till 882 Mkr (853). Orderstocken vid årets utgång uppgick till 89 Mkr (117).

Årets resultat före skatt minskade till -13,7 Mkr (19,6). I resultatet ingår jämförelsestörande poster om cirka -22 Mkr (-14) främst hänförliga till uppbyggnaden av produktionsanläggningen i Sri Lanka, goodwillnedskrivningar samt uppsägningskostnader för personal.

Avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar ökade till 27,8 Mkr (19,9), vilket i huvudsak kan hänföras till genomförda förvärv och varav goodwillnedskrivningar utgör 5,5 Mkr (4,2). Årets resultat per aktie var -2,45 kr (2,66). Koncernens internfakturering mellan affärsområdena uppgick till 11,0 Mkr (11,4) och gemensamma ej fördelade kostnader uppgick till 17,3 Mkr (18,4).

Koncernens största affärsområde Electronics har sammantaget under året uppvisat en tillfredsställande orderingång och omsättning. Efter en svag inledning har affärsenheterna Components och Display & System utvecklats väl, med successivt förbättrat resultat som följd. För affärsområdet som helhet och enheten Electromechanics i synnerhet minskade dock försäljningen markant från mitten av fjärde kvartalet som en effekt av den kraftiga inbromsningen i industrikonjunkturen.
Under det första halvåret inverkade den svaga dollarn negativt på koncernens omsättning och marginaler. Den kraftiga förstärkningen av dollarkursen under det andra halvåret innebar emellertid att de sammantagna effekterna av valutakursdifferenserna var positiva under året.

Koncernens svaga resultat är i allt väsentligt hänförligt till affärsområde Products. Vid sidan av ett flertal jämförelsestörande poster har en svagare efterfrågan samt försämrade försäljningsmarginaler inverkat kraftigt negativt på lönsamheten. En rad åtgärder har under året genomförts för att vända utvecklingen, där de viktigaste är att flytta produktion från underleverantörer till en egen produktionsanläggning i Sri Lanka samt att genom förändringar i produktionsstrukturen i Europa åstadkomma ett effektivare resursutnyttjande. Affärsområde Production Technology har haft en stabil utveckling på samtliga marknader utom Finland där volymerna har minskat med försämrat resultat som följd.

Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 263 Mkr (222), en ökning med 18 procent. Justerat för förvärv och avyttringar ökade omsättningen med 13 procent. Orderingången minskade med 21 procent till 181 Mkr (228). Kvartalets resultat före skatt uppgick till -12,4 Mkr (-2,6). I resultatet ingår jämförelsestörande poster om cirka -13 Mkr (-10). Resultat per aktie var -2,20 kr (-0,23).

Från och med mitten av det fjärde kvartalet 2008 har ElektronikGruppen märkt av en generellt minskad efterfrågan i spåren av den hastigt försvagade industrikonjunkturen. Försvagningen i marknaden har fortsatt under inledningen av 2009 vilket har föranlett koncernen att vidta en rad besparingsåtgärder. Detta innebär bland annat att antalet anställda planeras att minskas med totalt cirka 50 personer, varav cirka 20 i den svenska verksamheten. Åtgärderna förväntas sänka koncernens kostnader med cirka 25 Mkr på årsbasis jämfört med kostnadsnivån i slutet av 2008. Resultateffekterna kommer att öka successivt från och med andra kvartalet, med full effekt från och med fjärde kvartalet 2009.

EG Electronics
Affärsområdets nettoomsättning ökade med tio procent till 657 Mkr (598). Orderingången ökade något till 611 Mkr (604). Rörelseresultatet ökade till 36,4 Mkr (34,5). För affärsområdet som helhet ökade volymerna stadigt fram till november då den snabba konjunkturförsvagningen fick effekter på orderingången och resultatet. Den under året kraftigt fluktuerande dollarkursen har sammantaget haft en positiv effekt. Årets ökning i omsättning och orderingång är till betydande del hänförlig affärsenheten Components som har haft en mycket god försäljningsutveckling, främst inom telekomsegmentet. Enheten har stärkt sin position bland befintliga kunder och även tecknat flera större kontrakt med nya kunder, bland annat i Kina. Enheten uppvisar också ett väsentligt förbättat rörelseresultat, trots något försvagade marginaler som följd av ökade volymer mot ett antal större kunder.

För enheten Display & System började året resultatmässigt svagt, dels som följd av en negativ produktmix där ett antal större affärer gjordes till låga marginaler, dels på grund av en svag dollar. Detta kompenserades till stor del under det andra halvåret då ett antal försenade projekt kunde realiseras till normala marginaler, samtidigt som dollarutveckligen var gynnsam. Den i inledningen av året förvärvade verksamheten i Tyskland har inte motsvarat försäljningsförväntningarna och rationaliseringsåtgärder har vidtagits, vilket har belastat affärsområdets resultat för året.

För enheten Electromechanics utvecklades såväl omsättning som orderingång positivt fram till det fjärde kvartalet då affärstempot minskade markant som följd av den snabba nedgången inte minst inom fordonsindustrin. Resultatet har inte utvecklats i takt med omsättningsökningen under året beroende på ökade kostnader i samband med förstärkningar av marknads- och försäljningsorganisationen.

EG Products
Affärsområdets nettoomsättning uppgick till 126 Mkr (122). Orderingången uppgick till 121 Mkr (134). Årets rörelseresultat sjönk kraftigt till -27,2 Mkr (0,8). I resultatet ingår jämförelsestörande poster om cirka -18 Mkr (-7) främst hänförliga till uppbyggnaden av produktionsanläggningen i Sri Lanka, goodwillnedskrivningar samt uppsägningskostnader för personal i Sverige och Finland.

Justerat för effekter av förvärv har volymerna minskat under året. Bakom detta ligger en minskad efterfrågan bland några större kunder utanför Sverige, vilket delvis är en konsekvens av förseningar i utvecklingsprojekt. Den under 2007 förvärvade finska verksamheten har inte levt upp till de förväntade volymerna, vilket föranlett åtgärder i form av kraftiga neddragningar och ledningsförändringar i det finska bolaget. Lönsamheten har också påverkats negativt av prispress i kombination med ökade råvarupriser. De tidigare kvalitetsproblemen relaterade till de asiatiska kontraktstillverkarna har minskat i betydelse mot slutet av året även om de har utgjort en belastning för året som helhet. I maj övertogs verksamheten inom Wound Magnetics Ltd. i Skottland genom ett förvärv av nettotillgångar. Kort efter förvärvet drabbades verksamheten av en brand vilket förorsakade produktionsbortfall och försenade integrationen, med extraordinära kostnader som följd. Produktionen flyttades och bedrivs med full kapacitet i tillfälliga lokaler i avvaktan på slutförande av saneringen av de brandhärjade lokalerna. I syfte att öka lönsamheten har den svenska produktionsverksamheten under det fjärde kvartalet överförts till Skottland.

Affärsområdet har under året även drabbats av förseningar i uppbyggnaden av den egna produktionsanläggningen i Sri Lanka. Leveranserna kom emellertid igång under slutet av året och produktionskapaciteten är sedan dess i stadig uppgång.
Baserat på de omfattande lönsamhetsförstärkande åtgärder som har genomförts eller är på väg att genomföras förväntas märkbara resultateffekter från och med andra kvartalet 2009 och därefter en successiv återgång till en mer acceptabel lönsamhet för affärsområdet. Detta förutsätter att efterfrågan på affärsområdets produkter inte försvagas ytterligare från den nivå som har rått under inledningen av 2009. En viktig parameter för en långsiktigt positiv utveckling är att uppbyggnaden av produktionskapacitet i Sri Lanka framöver följer uppställda planer så att affärsområdet kan nå en bättre mix mellan egen och extern produktion och därigenom minska sina produktionskostnader och öka leveranskvaliteten ytterligare.

EG Production Technology
Affärsområdet säljer produktionsutrustning, förbrukningsmaterial samt service- och utbildningstjänster till elektronikindustrin i Norden, Baltikum och Polen. Affärsområdets nettoomsättning ökade med 29 procent till 153 Mkr (119). Orderingången ökade till 150 Mkr (115). Rörelseresultatet minskade till 0,6 Mkr (5,3).

√Ėkningen i oms√§ttning och ordering√•ng √§r till st√∂rsta del en effekt av f√∂reg√•ende √•rs bolagsf√∂rv√§rv i Danmark. F√∂r j√§mf√∂rbara enheter har maskinf√∂rs√§ljningen varit stabil i Sverige, Danmark och Polen medan den har minskat i Finland och Baltikum. F√∂rs√§ljningen av f√∂rbrukningsmaterial och tj√§nster har utvecklats positivt p√• samtliga marknader, undantaget Finland.

Resultatförsämringen är huvudsakligen hänförlig till den finska verksamheten där volymerna minskade under året. Dessutom har den danska verksamheten drabbats av en större kundförlust i samband med konkurs. Resultatet har även belastats av integrationskostnader i samband med förvärv samt kostnader för ledningsförändringar och personalminskningar i de finska och danska verksamheterna, åtgärder som förväntas stärka lönsamheten under 2009.

I syfte att nå ett bättre nyttjande av gemensamma resurser över landsgränserna har kostnader också tagits för en uppbyggnad av sälj- och serviceorganisationen i Polen och Baltikum. Affärsområdet har även utökat sitt produkterbjudande geografiskt i och med starten av stencilproduktion i Polen under det fjärde kvartalet samt i Estland i februari 2009, vilket innebär att man nu kan erbjuda en komplett screentryckningsprocess även på dessa marknader. Båda dessa satsningar har medfört etableringskostnader men ska ses som investeringar för framtida tillväxt och lönsamhet då det stärker affärsområdets position gentemot såväl kunder som leverantörer. Det initiala intresset på den polska marknaden ger också stöd för denna uppfattning.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-11 20:28 V11.10.27-1