Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 26 februari 2009

Kitron ser nya möjligheter i stormen

Norska kontraktstillverkaren Kitron har under förra året genomfört sin omstrukturering och är nu väl rustade för att ta sig igenom den pågående finansiella krisen. Företaget tittar även på nya tillväxtmöjligheter i Kina. evertiq har talat med Johannes Lind, VD för Kitron i Sverige, om Kitrons nuvarande situation.

Hur ser du på den svenska marknaden i dagsläget? Generellt sett så överskattar många Sveriges storlek baserat på de volymer som faktiskt produceras i Sverige. Det tas för givet att en mängd produkter skapas och produceras i Sverige när egentligen majoriteten av värdet skapas i lågkostnadsländer och enbart slutmonteringen eller faktureringen sker i Sverige. Flera EMS:are i vår storlek visar upp höga försäljningssiffror för Sveriges del, men många gånger sker produktionen egentligen i Polen eller Baltstaterna till exempel. Jag tror att den svenska marknaden för tillverkning sjunker snabbt med tanke på var saker produceras. Men baserat på försäljning så växer marknaden, inte under förra året och förmodligen inte i år, men den växer över tiden. Så marknadssituationen och hur den utvecklas är en mycket intressant fråga för oss. Hur har du organiserat de skandinaviska tillverkningsenheterna inom Kitron-gruppen? Är de utsedda till specifika segment? Om du tar Sverige så hade Kitron tre enheter till och med förra året. Vi stängde enheten i Flen under början av 2008, så nu har vi två fabriker, Jönköping och Karlskoga. Dessa två enheter fungerar helt olika. Kitron-gruppen har etablerat fyra olika segment: Data/Telecom, Industry, Medical och Defence/Marine. Jönköping är fokuserat på Data/Telecom och Industry – som vi definierar dem – och Karlskoga är fokuserad på Defence/Marine och Medical. Jönköping heter “Microelectronics”, men detta är mer ett namn än verklighet. Jönköping är mer av en traditionell EMS-enhet med 15% nettoförsäljning inom mikroelektronik. Norge ser däremot helt annorlunda ut. Där har vi stängt fyra eller fem enheter och istället skapat en stor enhet i Arendal. Denna enhet genererar 55% av hela gruppens försäljning. Här finns allting, en enhet som täcker alla våra fyra segment samt produktintroduktioner (NPI) mm. Vi har även en enhet som är unik i vår grupp och heter Røros Microelectronics. Så det är den största skillnaden mellan Sverige och Norge. I Norge har vi Arendal som täcker samtliga segment och i Sverige är segmenten uppdelade på två anläggningar vardera. Finns det något segment som ni skulle vilja komma in på? Vi är alltid intresserade av att utforska nya segment, men vi måste definiera detta. Vi har inkluderat vårt Automotive segment i Industrial-segmentet därför att de nuvarande volymerna är för små för att lägga i ett separat segment. Alternativ energi, solcellspaneler, vindmöllor etc. är mycket intressanta och snabbväxande segment. Speciellt vindkaftsenergi växer fort här i Skandinavien. Alternativa energikällor är ett segment vi tittar på. Våra utvecklingsingenjörer är väldigt intresserade av det här området och vi undersöker om vi kan öka vår kompetens till att omfatta detta segment. Dock är EMS-marknaden för alternativa energikällor fortfarande ganska liten och vi ser det inte som ett eget segment hos Kitron, mer som ett fokusområde. Vi kör ännu inga produktionsvolymer inom detta område men vi har jobbat med företag i denna sektor. Då enbart med supporttjänster såsom prototyper. Hur ser antalet anställda och försäljningen ut på den svenska marknaden? Om vi ser på hela Kitron-gruppen så kommer cirka 60% av försäljningen från den norska marknaden, varav 55% från Arendal och 5% Røros. Sverige står för cirka 22% av vår totala försäljning. Detta motsvarar ungefär 27 miljoner Euro i försäljning från Jönköping och 27 miljoner Euro från Karlskoga. Vi är runt 250 anställda i Sverige, varav 95 i Jönköping och 155 i Karlskoga. Försäljningen kommer dock att vara densamma. Vi har mer arbetsintensiv produktion i Karlskoga. Därför är antalet anställda högre där än i Jönköping även om försäljningen är densamma i båda enheterna. Vi har även ett 30-tal anställda ingenjörer placerade i Karlskoga för vår test- och utvecklingssektion. Vi har inlett ett varsel av 32 anställda i Karlskoga vilket betyder att det blir cirka 125-130 anställda kvar där när detta är genomfört. Hur ser du på organiseringen av produktionsenheterna inom gruppen? Marknaden är ganska intressant. Ju mindre komplexa jobb, desto större chans är det att produktionen flyttas till Kina. Om produkter är av mellanhög komplexitet så är chansen stor att produktionen flyttas till Östeuropa. Man är mer försiktig med att flytta produkter med hög komplexitet, och håller dem oftast inom produktionen nära sin utvecklingspersonal. Detta är den typ av produktion som vi ser stanna kvar i Sverige. Som jag ser det så bör man ha kvar slutmontering i Sverige kompletterat med lågkostnadsländer för så kallad ”sub assembly” eller delmontering. Jag tror att det värdeskapande arbetet som utförs i Sverige eller Norge kommer att sjunka. Det betyder att, även om försäljningen ökar, så kommer vi inte att se samma personalökning i dessa länder. En generell gissning är att med en försäljningsökning på 10-20% per år, så kommer vi om 2-3 år att ha samma eller mindre antal anställda i högkostnadsländer än i dag. Hur ser du på utvecklingen för den generella EMS-industrin, och speciellt för Kitron, under 2009 och framåt? Jag tycker att Kitron har ett starkt fotfäste idag. Vi har redan genomfört den tråkiga uppgiften med att reducerat antalet tillverkningsenheter. Vi har omorganiserat på det här området under fem års tid nu. Detta betyder att vi har en position där vår enhetsstruktur matchar vår nuvarande volym och vi slipper sitta på överkapacitet. I Sverige så tror jag att relationen mellan tjänstemänn och kollektivanställda kommer att förändras och andelen tjänstemänn kommer öka. De hanterar många stödjande uppgifter såsom inköp, kvalitét, NPI och så vidare, till att fungera som ett stöd till delmonteringen som görs utomlands. Det är en trend som har pågått under flera år. Nu under den pågående finanskrisen så kommer den här utvecklingen att gå snabbare. I dag så kämpar några av våra kunder med sina resultat. De kanske upplever stora förluster och försöker skära i kostnader. Att använda sig av produktion i låglöneländer är det enklaste sättet att göra detta, även om det är förenat med ett risktagande. Om man började att förlora pengar under 2008 så kommer 2009 att bli ett mycket tufft år. Om man ser till situationen inom de olika segmenten så tror jag på följande scenario; automotive kommer att minska med upp mot 50 % och industrisegmentet som helhet med kring 25%. Det betyder att EMS företag där detta segment är dominerande kommer att få ett mycket tuft år med kraftigt sjunkande omsättning. Om man tar medical så tror jag på en ökning. Försvar och marin är mycket mindre påverkade av den finansiella situationen eftersom beställningarna inom detta segment oftast är långsiktiga och täcker flera år från beställning till leverans. Kitrons största segment är Defence/Marine och det ger oss en god platform att stå på genom rådande ekonomiska förutsättningar. Detta segment representerar cirka 32% av gruppens totala försäljning. Sedan kommer Data/Telecom med cirka 28% och sist kommer Medical och Industry med cirka 20% vardera. För Kitrons del så förväntar jag mig att segmentet Industrial kommer att få ta en stor smäll. Och om man tittar på den svenska EMS-industrin så ser man att omkring 50% av den totala marknaden utgörs av kunder inom Industrial. Det betyder att de kontraktstillverkare som har Industry som sitt huvudsegment kommer att få stora problem i år. Finns det några investeringsplaner för Kitron under 2009? Om du tittar på de senaste två åren (2006/2007), så investerade vi runt 50% av vår vinst i ny utrustning. Jag har inte de exakta siffrorna för 2008, men jag uppskattar att vi kommer att ha investerat åtminstone 30-40% av vår vinst i ny utrustning. Våra huvudsakliga investeringar utgjordes av nya maskiner samt en uppgradering av våra existerande maskiner. Vi har investerat i nya SMD-linor i Norge och Litauen, och vi köpte in en ny lina till vår enhet i Jönköping under förra året. Jag tror inte vi kommer att fortsätta med den här höga nivån under 2009. Detta på grund av att jag inte förutspår någon tillväxt under året samt att behovet inte kommer att vara så stort för utbyten som det har varit. Vi kommer helt klart att investera i maskiner där vi ser behov. Om vi får nya kunder med specifika krav så kommer vi naturligtvis att investera, så det är en något mixad bild för oss. Vad tror du om Kina som tillverkningsland för Kitron? Vi har ett inköpskontor i Kina med 5-10 personer och vi utvärderar även möjligheterna att börja tillverka där. Under förra året så planerade vi att etablera tillverkning i Kina under mitten av 2009. Detta är fortfarande möjligt, men man vet aldrig. Vad som händer under de nästkommande månaderna på marknaden kommer att leda fram till ett beslut. Om marknaden fortsätter nedåt kommer vi att justera planerna. Men över tiden så kommer vi antagligen att behöva en Kinaenhet för att balansera produktionen vi idag gör i Litauen. Tack så mycket för intervjun!
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-11 15:09 V14.5.0-1