Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 21 april 2009

Notes omsättning ned 100 mkr första kvartalet

Notes försäljning uppgick under första kvartalet till 329,1 (427,3) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -8,6 (13,8) MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till -2,6% (3,2%).
Resultat efter finansnetto uppgick till -11,1 (11,5) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till -8,4 (7,5) MSEK. Kassaflödet efter investeringar uppgick till -15,3 (24,0) MSEK, vilket motsvarar -1,59 (2,49) SEK/aktie.

Under perioden minskade försäljningen med 23% till 329,1 (427,3) MSEK. Tillkommande försäljning från nyligen förvärvade enheter uppgick till 25,1 MSEK motsvarande 8% av periodens försäljning. För jämförbara enheter minskade således försäljningen med 29%. Minskningen är till allt väsentligt hänförlig till den snabba försvagningen av industri- konjunkturen samt i några fall till fortsatta anpassningar av lagren nedåt hos kunderna.

Efterfrågan inom NOTEs största kundgrupp Industrial noterade en avsevärd nedgång. Bidragande orsaker var bland annat den kraftigt minskade efterfrågan inom investeringsintensiva branscher, exempelvis inom anläggnings- och råvaruindustrin. För jämförbara enheter minskade försäljningen inom Industrial med 23% jämfört med motsvarande period i fjol.

Efterfrågan från kunder inom Telecom är till sin natur förhållandevis mer volatil jämfört med flera andra områden. Under de första tre kvartalen i fjol utvecklades exempelvis försäljningen till kunder inom Telecom starkt för att under fjärde kvartalet minska avsevärt. Periodens efterfrågan från kunder inom Telecom var fortsatt på en låg nivå och drygt 42% lägre än i fjol.

Säsongsmässigt är första kvartalets försäljning och resultat normalt svagare än övriga kvartal. Efter ett metodiskt uppbyggnadsarbete av den koncerngemensamma inköpsfunktionen i Gdansk har samordningen av inköpsverksamheten förbättrats väsentligt. Detta genomförda strategiska initiativ bidrog till en minskning av kostnaderna för inköpsverksamheten och till sänkta kostnader för elektronikkomponenter och övrigt produktionsmaterial. Den redan under första halvåret i fjol inledda överföringen av arbetsintensiva tillverkningstjänster har planenligt medfört positiva resultat. Detta skriver NOTE i sin kvartalsrapport.

Sedan årsskiftet har antalet anställda i den svenska verksamheten reducerats med 91 personer för att vid periodens utgång vara 163 (26%) lägre än vid motsvarande tid i fjol. Främst som en följd därav var tillverkningskostnaderna för jämförbara enheter 16% lägre än föregående år. Mot bakgrund av den snabbt vikande efterfrågan togs i december 2008 beslut om ytterligare effektiviserings- och besparingsåtgärder för att anpassa kostnadsstrukturen.

Som en konsekvens därav beräknas antalet anställda, primärt i Sverige, att reduceras med ytterligare drygt 150 (30%) personer under de närmaste kvartalen. Den omstruktureringsreserv som under fjärde kvartalet i fjol avsattes väsentligen för dessa personalreduktioner har endast marginellt tagits i anspråk under perioden. Trots avsevärda kostnadsbesparingar på inköps och tillverkningsområdet medförde volymreduktionen att bruttomarginalen reducerades till 5,7% (9,7%).

Fortsatta rationaliseringar och god kostnadskontroll medförde att periodens kostnader för försäljning och administration för jämförbara enheter minskade med 15%. Totalt, inklusive nyligen förvärvade bolag, reducerades omkostnaderna med 2,9 MSEK (10%). Mot bakgrund av att en allt högre andel av förädlingsvärdet genereras i utländska enheter och att inköp av elektronikkomponenter och övrigt produktionsmaterial väsentligen sker i utländska valutor (EUR/USD) har NOTE en förhållandevis omfattande valutahantering. I syfte att begränsa valutarisker sker handel bland annat med valutaterminer och valutaoptioner. Sedan fjärde kvartalet i fjol tillämpas säkerhetsredovisning enligt IAS39. Det innebär bland annat att marknadsvärderade valutaterminskontrakt av prognostiserade kassaflöden redovisas direkt mot eget kapital.

Valutafluktuationerna i EUR och USD var betydande under andra halvåret i fjol. Under perioden var utvecklingen mer stabil. I övriga rörelseintäkter ingår negativa valutaeffekter om cirka 2 MSEK. Främst som en följd av lägre försäljning minskade rörelseresultat till -8,6 (13,8) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal om -2,6% (3,2%). Periodens finansnetto påverkades positivt av generellt sett lägre marknadsräntor. Främst som en följd av en ökad nettoskuld hänförlig till nya verksamheter uppgick finansnettot till -2,5 (-2,3) MSEK. Resultatet efter finansnetto uppgick till -11,1 (11,5) MSEK, vilket motsvarar en vinstmarginal om -3,4% (2,7%). Resultatet efter skatt uppgick till -8,4 (7,5) MSEK, vilket motsvarar -0,88 (0,78) SEK per aktie.

Inom ramen för affärsmodellen Nearsourcing drivs verksamheten i en integrerad process med Nearsourcingcenters ansvariga för kunderna inom respektive närmarknad. Volymtillverkning sker i allt ökande utsträckning i de utländska fabrikerna – Industrial Plants. Utveckling, ledning och samordning av verksamheten sker i moderbolaget och för inköpsverksamheten i NOTE Components AB.

Arne Forslund, VD Note säger:
"Vi i är nu i slutfasen av vårt metodiska arbete med att ställa om NOTE – från en traditionell kontraktstillverkare av elektronik till ett unikt tjänsteföretag på EMS-marknaden. Vår nya affärsmodell har anpassats efter kundernas behov av att snabbt komma ut på marknaden. Genom Nearsourcing ser vi nu tydliga exempel på att vi bidrar till att korta våra
kunders time to market med över 50%. Med vår nya komponendatabas NOTEfied och tillhörande PLM-verktyg (Product Lifecycle Management) säkerställer vi effektiva inköp och kostnadskontroll under produkternas hela livscykel. Tack vare det har vi på kort tid lyckats teckna flera nya kundavtal.

Med anledning av den snabbt och kraftigt försämrade industrikonjunkturen har vi samtidigt vidtagit kraftfulla åtgärder på våra Nearsourcingcenters och Industrial Plants för att anpassa våra kostnader till det försvagade marknadsläget. Den låga efterfrågan från slutet av fjolåret fortsatte under hela perioden. Kortsiktigt påverkar den svaga konjunkturen våra pågående leveranser negativt. Försäljningen under första kvartalet var därför 23% lägre än i fjol. Utvecklingen varierar dock stort mellan olika branscher.

Vi ser det som ett marknadsgenombrott för Nearsourcing då norska Kongsberg Defence & Aerospace nyligen valde att använda vår unika databas NOTEfied vid utveckling av nya produkter. Som ett resultat av vårt nya sätt att bearbeta marknaden har vi också tecknat flera viktiga samarbetsavtal med nya kunder – däribland OTRUM, Tour & Andersson
och Telespor. De nya affärerna betyder mycket för vår framtid men vi ser det inte i resultaträkningen förrän mot slutet av året. I linje med vår nya affärsmodell har vi samordnat och centraliserat vår inköpsverksamhet till Gdansk, Polen, vilket har sänkt våra inköpskostnader väsentligt. En annan viktig del i omställningen av NOTE är att vi flyttat arbetsintensiv tillverkning till våra fabriker i kostnadseffektiva länder.

Under de senaste fem kvartalen har vi fattat beslut om att minska antalet anställda, primärt i Sverige, med cirka 400 personer eller drygt 50%. Under fjolåret uppgick personalavgångarna till 130 och under första kvartalet till 91. Dessa åtgärder betyder mycket för vår kostnadsstruktur. För jämförbara enheter minskade därför våra tillverkningskostnader med 16% jämfört med första kvartalet i fjol. Genom fortsatta rationaliseringar och god kostnadskontroll har vi sänkt våra övriga omkostnader med 15% jämfört med i fjol.

Vår omställning av NOTE är omfattande. Våra motåtgärder i lågkonjunkturen är konsekventa och kraftfulla. Trots våra avsevärda kostnadsbesparingar så har de minskade volymerna i marknaden satt en press nedåt på våra marginaler.

Resultatutvecklingen hittills i år är därför svag men i linje med våra interna planer. Det första kvartalet är volym- och resultatmässigt normalt det svagaste under året. Den försämrade industrikonjunkturen har också inneburit en stor utmaning att balansera våra lagernivåer i takt med kundernas minskade efterfrågan. Våra lager är fortfarande höga men vi kunde under slutet av kvartalet notera ett tydligt trendbrott innebärande en sänkning av våra lager.

Med hänsyn till att det är tuffa tider även på kreditmarknaden är det också glädjande att vi tecknat ett nytt finansieringsavtal med vår bankförbindelse.

Kortsiktigt har vi stort fokus på att stärka vårt kassaflöde. Vi räknar med att kunna göra det primärt genom att fortsätta minska våra lager. Vi har nu anpassat våra kostnader för att under lönsamhet kunna hantera en eventuell volymnedgång med i storleksordning 30%. Vi fortsätter att noga följa utvecklingen i marknaden och är beredda att sätta in ytterligare åtgärder om så erfordras".
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-11 20:28 V11.10.27-2