Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 19 oktober 2009

IT störst för Partnertech

Den största andelen av försäljningen för Partnertech kom från informationsteknik (130,2 MSEK), följt av industri (104,7 MSEK), Medtech och instrumentering (83,5 MSEK), miljöteknik (63,9 MSEK), sälj- och betalningslösningar (51,3 MSEK) och försvar och sjöfart (44,7 MSEK).

Marknadsområdet Försvar och Marin innebär främst tillverkning av komponenter med höga säkerhets och kvalitetskrav samt produkter för användning inom exempelvis oljeindustrin. Utmärkande för området är att det ofta omfattar kontrakt som löper över längre tid. Områdets försäljning uppgick i perioden till 44,7 MSEK (50,1) vilket är en minskning med 10,8 procent jämfört med tredje kvartalet 2008. Den negativa utvecklingen inom området kan primärt härledas till att företagets kunder väljer att skjuta volymer framåt i tiden. Marknadsområdet Industri handlar till stor del om kontraktstillverkning av komponenter och produkter inom områden såsom operatörsterminaler samt styr- och kontrollenheter. Kunder inom detta område efterfrågar ofta volymproduktion, varför området är starkt pådrivande i utvecklingen av Partnertechs globala struktur. Kundbasen inom området är relativt stor och diversifierad. Försäljningen uppgick i perioden till 104,7 MSEK (149,1). Nedgången om 44,4 MSEK förklaras av vikande efterfrågan från flera kunder vars produkter påverkats av konjunkturen. Inom området Informationsteknologi får Partnertech ofta större uppdrag. Exempelvis ombesörjer företaget hela kedjan från produktion av avancerad, inkapslad elektronik (box-build) till distribution och eftermarknad till flera företag med en internationell marknad. Även detta område ställer krav på utvecklingen av Partnertechs internationella struktur då produkternas storlek och användningsområden ofta lämpar sig för produktion av lite större volymer. Försäljningsutvecklingen under tredje kvartalet har varit svagt negativ jämfört med samma period 2008 och uppgick till 130,2 MSEK (134,0). Utvecklingen i området är blandad där vissa kunder efterfrågar högre volymer medan andra fortfarande påverkas negativt av konjunkturen. Marknadsområdet Medicinsk teknik och instrument omfattar till exempel utrustning för blodanalys, instrument för allergitest samt kretskort till olika typer av instrument. ISO 13 485 (medicinteknisk standard) är företagets bas för regulatoriska krav samt att utifrån kunderna anpassa processerna efter de marknadskrav som ställs på medicinteknisk tillverkning. Försäljningen uppgick under perioden till 83,5 MSEK (85,1) vilket är en svag nedgång jämfört med samma period 2008. Miljöteknik är ett marknadsområde under stark tillväxt som i vissa hänseenden påverkas av politiska beslut. Inom området utvecklar och tillverkar Partnertech både komponenter och kompletta system vilket ofta ställer krav på att företaget inbegriper kompetens inom flera discipliner. Försäljningen uppgick till 63,9 MSEK (61,2) vilket är en svag uppgång jämfört med tredje kvartalet 2008 och beror främst på ökad efterfrågan från ett par kunder inom området. Inom marknadsområdet för Sälj- och betalningslösningar har Partnertech kompetens och erfarenhet inom exempelvis system för mynt- och sedelhantering samt kortläsare för betalsystem. Försäljningen uppgick i perioden till 51,3 MSEK(91,6) vilket är en kraftig nedgång jämfört med förra året men i paritet med andra kvartalet. Nedgången kan främst härledas till minskad efterfrågan från ett par av de större kunderna i detta område.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-2