Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 27 november 2001

Extra bolagsstämma i PartnerTech

- Beslut om apportemission i samband med förvärv av Vellinge Electronics Holding AB. - Beslut om kvittningsemission i samband med förvärv av EQ Elektroniq AB och Baltic Microwave Sp. z o.o.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PARTNERTECH AB (publ) Aktieägarna i PartnerTech AB kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 6 december, 2001 kl. 16.00, Salén Konferens&Matsalar, Norrlandsgatan 15, Stockholm. Dagordning p. 6 Beslut om apportemission i samband med förvärvet av Vellinge Electronics Holding AB Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en nyemission av tvåmiljoner niohundratusen (2.900.000) aktier i Bolaget, envar på nominellt SEK fem (5), innebärande att aktiekapitalet ökas med SEK 14.500.000 från SEK 41.555.000 till SEK 56.055.000, vilket motsvarar en utspädning om ca. 25,9 procent. Rätt att teckna de nya aktierna skall tillkomma Skanditek Industriförvaltning AB (publ). Emissionskursen skall vara SEK 49,75 per aktie. Betalning för de nya aktierna skall ske senast den 7 december 2001 genom erläggande av samtliga tjugotusen (20.000) aktier i Vellinge Electronics Holding AB. De nya aktierna skall medföra rätt till utdelning från och med för räkenskapsåret 2001. p. 7 Beslut om kvittningsemission i samband med förvärvet EQ Elektroniq AB Bolaget ingick den 8 mars 2001 ett aktieöverlåtelseavtal med Dariusz Gasinski, Grazyna Adwent-Andersson och Krystyna Jagielska Gasinska avseende förvärv av aktier i EQ Elektroniq AB, org nr 556413-9631 (numera PartnerTech Stockholm AB). Aktieöverlåtelseavtalet föreskriver bland annat att Dariusz Gasinski, Grazyna Adwent-Andersson och Krystyna Jagielska Gasinska skall erhålla en tilläggsköpeskilling om sammanlagt SEK 13.554.271, att betalas med nyemitterade aktier i Bolaget, om bolagsstämman så beslutar, och i annat fall genom kontant betalning. Emissionskursen skall enligt aktieöverlåtelseavtalet fastställas till den genomsnittliga börskursen på Bolagets aktie tio (10) dagar före bolagsstämman. Styrelsen föreslår i anledning härav att bolagsstämman beslutar om nyemission av aktier i Bolaget enligt ovan, varvid företrädesrätt att teckna de nya aktierna skall tillkomma Dariusz Gasinski, Grazyna Adwent-Andersson samt Krystyna Jagielska Gasinska, och betalning för de nyemitterade aktierna skall erläggas genom kvittning av den respektive fordran som Dariusz Gasinski, Grazyna Adwent-Andersson samt Krystyna Jagielska Gasinska har på tilläggsköpeskilling enligt aktieöverlåtelseavtalet om sammanlagt SEK 13.554.271. Det slutliga antalet nya aktier i Bolaget (envar på nominellt SEK fem (5)), liksom emissionskursen, ökningen av aktiekapitalet samt utspädningen kommer att fastställas på dagen för bolagsstämman efter beräkning av den genomsnittliga börskursen under de tio (10) närmast föregående dagarna. De nya aktierna skall medföra rätt till utdelning från och med för räkenskapsåret 2001. Med en hypotetisk genomsnittskurs på Bolagets aktie om SEK 59 (slutkursen per den 14 november 2001) skulle Bolaget behöva emittera 229.734 nya aktier för att uppfylla ovannämnda förpliktelse enligt aktieöverlåtelseavtalet. Detta skulle innebära att emissionskursen uppgick till SEK (13.554.271/229.734) per aktie, att aktiekapitalet ökades med SEK 1.148.670 samt att utspädningen uppgick till ca. 2,7 procent. p. 8 Beslut om kvittningsemission i samband med förvärvet Baltic Microwave Sp. z o.o. Bolaget ingick den 8 mars 2001 vidare ett aktieöverlåtelseavtal med Dariusz Gasinski, Grazyna Adwent-Andersson, Jercy Dabrowski och Our Economics in Stockholm AB avseende förvärv av aktier i Baltic Microwave Sp. z o.o., med säte i Gdansk, Polen. Aktieöverlåtelseavtalet föreskriver bland annat att Dariusz Gasinski, Grazyna Adwent-Andersson, Jercy Dabrowski och Our Economics in Stockholm AB skall erhålla en tilläggsköpeskilling om sammanlagt SEK 2.147.743, att betalas med nyemitterade aktier i Bolaget, om bolagsstämman så beslutar, och i annat fall genom kontant betalning. Emissionskursen skall enligt aktieöverlåtelseavtalet fastställas till den genomsnittliga börskursen på Bolagets aktie tio (10) dagar före bolagsstämman.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-08-06 20:55 V14.1.1-1