Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© batman2000-dreamstime.com Komponenter | 11 juli 2013

Åtta förvärv på ett år för Addtech

Addtechkoncernens nettoomsättning under verksamhetsåret ökade med 4 procent till 5 403 MSEK (5 200). Jämförbara enheter uppvisade en minskning med 4 procent och den förvärvade tillväxten var 9 procent.

Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen negativt med 1 procent, motsvarande 79 MSEK, och rörelseresultatet påverkades negativt med 1 procent, motsvarande 5 MSEK under året. Affärsklimatet på flera av koncernens marknader har under året varit avvaktande och ojämnt. Efterfrågan har varierat mellan månaderna men totalt sett har omsättningen och resultatet för jämförbara enheter sjunkit för helåret. Med ett tillskott av omsättning och resultat från genomförda förvärv har koncernen ökat nettoomsättningen och minskat rörelseresultatet något jämfört med föregående år. Marknadsbilden är fortfarande splittrad och affärsläget skiljer sig mellan olika geografiska marknader, kundsegment och produktnischer. Det är framförallt försäljningen till kunder inom fordons-, papper och massa samt verkstadsindustri som har minskat under verksamhetsåret, skriver företaget. Koncernens verksamheter inriktade mot medicinteknik och energirelaterade marknadssegment samt mot nordisk sjukvård har fortsatt att utvecklas väl. På marknaden för insatskomponenter till nordiska tillverkningsföretag är det framförallt verksamheterna i Sverige och Danmark som har känt av en svagare konjunktur under året. Under verksamhetsåret har koncernen tillträtt åtta förvärv, vilka tillför en årsomsättning om 590 MSEK. Förvärvade bolag har under perioden bidragit med omsättning och resultat enligt förväntan. Därutöver har koncernen annonserat ett förvärv med en årsomsättning om ytterligare 150 MSEK, vilket har tillträtts efter räkenskapsåret. Året i kort:
  • Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 5 403 MSEK (5 200).
  • Rörelseresultatet minskade med 7 procent till 437 MSEK (470) och rörelsemarginalen uppgick till 8,1 procent (9,0).
  • Resultatet efter finansiella poster minskade med 9 procent till 408 MSEK (447) och resultatet efter skatt minskade med 1 procent till 323 MSEK (327).
  • Under verksamhetsåret har koncernen tillträtt åtta förvärv, vilka tillför en omsättning om cirka 590 MSEK på årsbasis.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-2