Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© william milner dreamstime.com Elektronikproduktion | 11 augusti 2015

Uppfinnarna stärks med nytt avtal

Under sommaren har Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet PTK träffat överenskommelser om konkurrensklausuler och om arbetstagares uppfinningar.

– Vi utgår från att båda avtalen kommer att antas i alla branscher och få ett brett genomslag i den praktiska tillämpningen så att det blir klart för både företag och tjänstemän när och hur konkurrensklausuler kan användas, framhåller både Svenskt Näringslivs vice VD Christer Ågren och PTK:s förhandlingschef Niklas Hjert. Det har sedan lång tid tillbaka funnits avtal för tjänstemän på den privata sektorn om arbetstagares uppfinningar och om användandet av konkurrensklausuler. Under 2014 sade Svenskt Näringsliv upp avtalet om konkurrensklausuler och PTK sade upp avtalet om arbetstagares uppfinningar. Under våren 2015 har parterna förhandlat om nya avtal och uppgörelser träffades den 1 juli. Avtalet om konkurrensklausuler För vissa företag utgör bestämmelserna om lojalitet och diskretion i kollektivavtalen om allmänna anställningsvillkor ett tillräckligt skydd för företagshemligheter. I vissa fall kan företag behöva lojalitet och tystnadsplikt av en arbetstagare även under viss tid efter anställningens upphörande genom en konkurrensklausul. Konkurrensklausuler ska användas restriktivt. Avtalet om konkurrensklausuler i anställningsavtal ersätter ett tidigare avtal om konkurrensklausuler från 1969. Det nya avtalet är tillämpligt på alla företag där det finns företagshemligheter och är inte, som tidigare, inriktat främst på företag inom industrin. Avtalet om arbetstagares uppfinningar Äganderätten till uppfinningar, som tillkommit med utnyttjande av ett företags resurser, ska tillfalla företaget. Anställda är samtidigt berättigade till skälig ersättning för uppfinningar. Frågan om sådan ersättning uppstår framför allt när en uppfinning tillkommit vid sidan av arbetstagarens normala arbetsuppgifter och/eller har ett särskilt högt värde. Avtalet om arbetstagares uppfinningar innehåller ändringar i ett tidigare avtal från 1994. Ersättningsbeloppen har höjts och den tidsfrist som gäller för att väcka talan om ersättning för en uppfinning börjar nu löpa från det att patentansökan gjorts. Gemensam skiljenämnd Svenskt Näringsliv och PTK har också kommit överens om regler för en skiljenämnd som ska döma i tvister enligt båda avtalen. Avtalet innehåller regler för skiljenämndens sammansättning, förfarandet inför skiljenämnden samt regler om bevisning, skiljedomar och beslut samt kostnader för skiljeförfarandet. Avtalen ska nu antas av respektive organisations medlemsförbund. Avtalen blir sedan gällande från och med den 1 december 2015.
Visa fler nyheter
2019-12-03 22:29 V14.8.2-1