Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 26 januari 2006

Micronic med ATH i 2005

Micronic Laser Systems avger idag koncernens delårsrapport för perioden 1 oktober – 31 december 2005 samt helårsrapport 2005.

Orderingången uppgick 2005 till 1 306 (945) MSEK, varav under fjärde kvartalet 163 (206) MSEK. Nettoomsättningen uppgick 2005 till 1 276 (839) MSEK, varav under fjärde kvartalet 583 (422) MSEK. Rörelseresultatet uppgick 2005 till 172 (126) MSEK, varav under fjärde kvartalet 162 (97) MSEK. Rörelseresultatet justerat för aktivering och avskrivningar på utveckling uppgick för 2005 till 285 (44) MSEK, varav under fjärde kvartalet 185 (111) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick för helåret 2005 till 117 (108) MSEK. Under fjärde kvartalet var esultatet efter skatt 115 (91) MSEK. Orderstocken var vid årets utgång 871 (794) MSEK och omfattar system med beräknad leverans under 2006. "Under 2005 har vi fortsatt vår starka expansion med en omsättningsökning på 52 procent till 1 276 MSEK. Rörelsemarginalen på 13,5 procent är mycket tillfredsställande med tanke på att denna inkluderar nettoavskrivningar på aktiverade utvecklingskostnader uppgående till 112 MSEK. Justerat för detta översteg rörelsemarginalen 22 procent för helåret. Denna starka intjäningsförmåga tillsammans med de stora insatser vi gjort för att hantera rörelsekapitalet under denna kraftiga expansion, har resulterat i ett utmärkt kassaflöde under året.” säger Sven Löfquist, VD och koncernchef för Micronic Laser Systems AB. ”Bruttomarginalen för helåret uppgick till goda 54 procent och utgifterna för forskning och utveckling i relation till omsättningen minskade till 16 procent, vilket är väl i linje med utrustningsindustrin som helhet. Vår målsättning är att vidmakthålla en bruttomarginal mellan 50-60 procent och att kostnaderna för utveckling under år 2006 ska bibehållas på samma nivå som år 2005.” ”Bildskärmsmarknaden var mycket stark under 2005 och drev den kraftiga ökningen av både försäljning och orderingång. Under 2006 ser vi en fortsättning av den starka expansionen inom bildskärmsmarknaden med en fortsatt god marknad för laserritare som följd. En förväntad stabil tillväxt inom halvledartillverkning, tillsammans med de konsolideringar som skedde under 2005 inom marknaden för halvledarfotomasker, gör att vi bedömer våra utsikter att här markant förbättra våra marknadsandelar som goda. Sammantaget räknar vi med en ökande omsättning under 2006 och en fortsatt god orderingång”, avslutar Sven Löfquist.
Visa fler nyheter
2019-12-03 22:29 V14.8.2-1