Annons
Annons
Annons
Annons
Vidar Wernöe Krönikor | 04 juli 2005

Remissyttrande

"EIF (Elektronikindustriföreningen) reagerar på slutsatsen som dras om att ersättandet av bly i lod inte skulle vara en kostnadsfråga utan enbart en fråga om anpassning till alternativ teknik. Läs Vidar Wernöes yttrande till KEMI"

Införlivande av bilagan till RoHS direktivet i KIFS1998:8 I den utskickade remissen, daterad 2005-06-01, hänvisar KEMI till den remisspromemoria som skickades ut under våren 2004. Enligt nuvarande remiss gör man idag ingen annan bedömning av konsekvenserna för industrin än de som gjordes i den första remissen. Med anledning av detta vill Elektronikindustriföreningen ange följande synpunkter: Under det år som har gått har mycket arbete inom industrin gjorts för att anpassa sig till RoHS-direktivets krav. Kunskapsnivån kring problem, hot och möjligheter har höjts avsevärt. För industrin har det visat sig att de största problemen härrör från förbudet av bly och då specifikt användningen av bly vid lödning. Flera produkter går idag att löda med blyfritt lod men många produkter klarar idag inte av den blyfria lödprocessen med temperaturer på mellan 235 till 260ºC. I den remissen som KEMI skickade ut den 19 maj 2004 står det: "Enligt kommissionens beräkningar uppgår de extra driftskostnaderna vid användning av tennbaserade lod till ungefär 150 miljoner euro/år. Utgående från dessa siffror skulle den sammanlagda prisökningen vara mycket liten för de flesta produkter. Kommissionen drar därför slutsatsen att ersättande av bly i lod snarare är en fråga om anpassning till alternativ teknik än en kostnadsfråga." Man säger också: "Kemikalieinspektionen bedömer mot bakgrund av vad som ovan har beskrivits att endast obetydliga negativa konsekvenser tillkommer för de företag som tillverkar eller till Sverige för in och/eller säljer sådana elektriska och elektroniska produkter till följd av RoHS-direktivet." Elektronikindustriföreningens åsikt är att ovan nämnda slutsatser är en grov förenkling av verkligheten. Många av de produkter som utvecklas och tillverkas i Sverige idag är produkter med höga krav på tillförlitlighet, prestanda och livslängd. Tillförlitlighetsdata över de färdiga produkterna saknas idag och det är oklart hur det kommer se ut framöver. Stora kostnader krävs idag för bl.a. utbildning, processutveckling, nya maskiner, komponentlager, omkonstruktioner och omcertifieringar. Tekniken för att blyfritt kunna löda samtliga av dagens produkter finns idag inte och stora insatser behöver göras för att få stabila tillverkningsprocesser och RoHS-konverterade produkter. I förslaget till nya föreskrifter finns idag bara de av EU Kommissionen beslutade undantagen. Flera nya undantag har diskuterats och beslutats men har senare rivits upp av kommissionen. Det är snart bara 1 år kvar till införande av RoHS-direktivet. Att kommissionen inte kan ge industrin tydliga och långsiktiga styrvillkor upplevs som mycket otillfredsställande. Elektronikindustriföreningens består av ca 200 små och medelstora företag. Genom övergången till RoHS kommer stora kostnader och insatser att krävas från dessa företag. Att då dra slutsatsen att det inte är en kostnadsfråga är därför direkt felaktig. Vidar Wernöe Styrelseledamot Elektronikindustriföreningen VD Elektronikkonsult AB
Visa fler nyheter
2019-11-21 10:53 V14.7.14-2