Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Jonas Eklind Krönikor | 18 november 2005

Intelligent Outsourcing

Outsourca - och stanna i Sverige Industriföretag som vågar investera i produktion i Sverige och som behåller närheten mellan utveckling och produktion, har bättre lönsamhet än företag som flyttar produktion utomlands.

Det är en av slutsatserna i forskningsrapporten "Alternativ till outsourcing" som publicerades i våras. Det betyder inte att all outsourcing är av ondo eller att valet är antingen - eller. Flertalet företag både kan och bör outsourca delar av sin verksamhet. Men formerna behöver ses över. Det är dags att mynta begreppet Intelligent Outsourcing - en process som bygger på närhet mellan aktörerna, och som med utmärkta resultat kan hanteras i Sverige. Starka krafter i styrelserummen bidrar till den trend av utflyttad produktion vi sett i Sverige på senare år. Hundratusentals arbetstillfällen har försvunnit från Sverige bara de senaste fem åren enligt siffror från Svenskt Näringsliv; hur många som därtill riskeras i leverantörsled kan bara uppskattas. Att styrelser och kapitalmarknad bejakar initiativ som på papperet ser ut som besparingspaket är varken nytt eller överraskande. Men de nya problem som de utflyttande företagen ställs inför diskuteras sällan - och det är här som kalkylerna spricker. Traditionell outsourcing innebär, enkelt uttryckt, att man satsar på att producera en produkt så billigt som möjligt för stunden. Det är gott och väl. Men låga timkostnader kan inte betraktas isolerat. Andra kostnader ökar, ibland med drastiska resultat. Det handlar inte enbart om ökade kostnader för resor, administration, transporter, samordning och kvalitetskontroll - kostnader som går att beräkna och möjligen kompensera för. Kulturella avstånd, fysiska avstånd mellan utveckling och produktion och en produkt vars framtida möjligheter "glöms bort" är andra dyrbara faktorer. Men tyngst är kanske ändå den förlust som kunden gör, när innovationskraften och produktionskunnandet minskar till följd av outsourcingen, och nya generationer produkter förlorar spets och konkurrenskraft. Ser man till totalekonomi och långsiktig lönsamhet får det förödande konsekvenser. Närhet och integration Intelligent outsourcing utgår från helt andra grundtankar. Den första förutsättningen är ett partnerskap mellan kund och leverantör, som bygger på win-win i stället för det alltför ofta förekommande vi-och-dom. Maximal effekt nås när leverantören -partnern - tillåts arbeta som en integrerad del i kundens processer. Först då kan problem och frågeställningar lösas i en kreativ anda, som gagnar båda parter. Närhetskedja kapar kurvor Intelligent outsourcing förutsätter vidare en närhetskedja, där produktägare, utveckling och produktion är väl sammanlänkade både fysiskt och organisatoriskt. Den bästa totalekonomin skapas när man redan tidigt i ett utvecklingsprojekt kan göra strategiska val för produktionen. För svenska industriföretag, som med rätta är berömda för innovationshöjd och avancerade produkter, är detta särskilt väsentligt. Denna närhet kan i sig generera stora vinster. En utvecklingsavdelning med närhet både till produktion och sourcing - strategiskt inköp - kan skära många kurvor i konstruktionsledet genom vägval som vinner tid och kostnader på sikt. I strävan efter bästa totalekonomi i närhetskedjan kan ett element av lågkostnad självklart vara ett inslag. Det kan tillgodoses genom intelligent outsourcing. Men lågkostnad enbart, är sällan hela lösningen. Förvånande ofta saknas den här sortens närhet i storföretagen, där skilda enheter utvecklar och producerar. Den saknas alltid vid traditionell outsourcing. Vid intelligent outsourcing däremot, är utveckling, sourcing, industrialisering och produktion integrerade delar som minimerar tid, minimerar kostnader och maximerar funktion. Ett andra liv En tredje faktor som ofta åsidosätts eller glöms bort vid traditionell outsourcing är produktens konkurrenskraft över tid. När produktion läggs ut, koncentrerar sig leverantören på att producera så billigt som möjligt, under givna förutsättningar. Kunden å sin sida, "glömmer" produkten och lägger kraften på nya utvecklingsprojekt. Vid intelligent outsourcing, med leverantören som en proaktiv partner, finns ett gemensamt intresse av att producerbarhet och konkurrenskraft bevakas. Enkla åtgärder inom konstruktion, produktion eller inköp, kanske i kombination med en redesign, kan utsträcka produktens livstid med ett antal år och ge den ett andra liv, ofta med goda marginaler. Resurser och muskler till småföretagen Och konceptet har mer att erbjuda. Där traditionell outsourcing närmast varit en fråga för storföretagen, ger intelligent outsourcing betydande vinster även för små och medelstora företag, som på detta sätt får tillgång till resurser och muskler, framför allt när det gäller utveckling och materialanskaffning. Går det alltså att stanna i Sverige? Ja visst! Genom intelligent outsourcing - med samarbete mellan uppdragsgivare och leverantörer i vad som närmast kan liknas vid konsortier, och med inslag av lågkostnadsproduktion där så krävs - kan just de fördelar vinnas som tappas längs vägen till avlägsna produktionsländer. Till gagn för innovationsförmåga, totalekonomi och flexibilitet. Jonas Eklind, VD Kitron AB
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-11 15:09 V14.5.0-2