Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 29 augusti 2006

Förvärv och konsulttjänster lyfter Prevas

Prevas presenterar idag sin delårsrapport för första halvåret 2006, där man bland annat offentliggör detaljerna kring förvärvet av Avantel. Prevas omsättning under delårsperioden januari till juni 2006 uppgick till 138,6 Mkr (97,9 Mkr), en ökning med 42 procent.

Lite drygt hälften av ökningen kommer från organisk tillväxt. Rörelseresultatet uppgick till 10,2 Mkr (2,3 Mkr) vilket ger en rörelsemarginal på 7,4 procent (2,3 procent). Resultatförbättringen på 7,9 Mkr mellan 2005 och 2006 förklaras av en ökad efterfrågan på konsulttjänster samt gjorda förvärv, vilket har lett till en resultatförbättring på 6,2 Mkr inom affärsenheten Produktutveckling. Resultatet inom affärsenheten Industrisystem har ökat med 2,0 Mkr. Uppgången beror på en stark återhämtning inom produktdelen, gamla spårbarhetsprodukter. Omsättningen under andra kvartalet 2006 uppgick till 71,0 Mkr (51,4 Mkr), en ökning med 38 procent. Lite drygt hälften av ökningen kommer från organisk tillväxt. Rörelseresultatet uppgick till 4,3 Mkr (0,9 Mkr) vilket ger en rörelsemarginal på 6,1 procent (1,8 procent). Förvärvet av Avantel Den 3 juli 2006 förvärvade Prevas Avantel AB. Avantel erbjuder spetskompetens inom inbyggda system på Stockholmsmarknaden. Den fasta köpeskillingen utgjordes av 100.000 nyemitterade Prevas B-aktier, vilka vid tillträdesdagen motsvarade ca 2 Mkr. Utöver de 100 000 Prevasaktierna erhöll ägarna i Avantel en kontant ersättning motsvarande Avantels likvida medel per tillträdesdagen. Dessutom kan en tilläggsköpeskilling, som är relaterad till Avantels resultatutveckling 2006, 2007 och 2008, komma att utgå. Den totala köpeskillingen inklusive tilläggsköpeskilling kan dock maximalt utgå till 5 Mkr plus ersättning för likvida medel per tillträdesdagen. Avantels verksamhet kommer att ingå som en del i Prevasgruppen och den förväntade positiva resultateffekten beräknas bli i storleksordningen 1 Mkr per år och kommer att få full effekt under första halvåret 2007. Avantel kommer att ingå i Prevas koncernredovisning fullt ut från och med tredje kvartalet 2006. Det preliminärt beräknade anskaffningsvärdet uppgår till 3,3 Mkr vilket till stor del finansierats genom emission av egna aktier värderade till börskurs vid förvärvstidpunkten. Förvärvade tillgångar och skulder utgjordes av immateriella anläggningstillgångar; kundrelationer 0,7 Mkr och goodwill 1,4 Mkr, materiella anläggningstillgångar 0,1 Mkr, kortfristiga fordringar 1,4 Mkr, Likvida medel 1,3 Mkr samt kortfristiga skulder 1,7 Mkr. Redovisad goodwill avser främst synergieffekter. Avskrivning av de kundrelaterade immateriella tillgångarna beräknas ske under 6 år och belastar rörelseresultatet med drygt 0,1 Mkr per år. Klicka här för att läsa hela delårsrapporten (PDF).
Annons
Annons
2021-05-12 10:24 V18.17.4-1