Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 05 september 2006

Seneas styrelse uppmanar till acceptans av bud

Seneas styrelse kan inte underlåta att rekommendera aktieägarna att acceptera Kamstrups erbjudande.

Den 21 juli 2006 förvärvade Kamstrup A/S samtliga aktier från Seneas huvudaktieägare Mellby Gård gruppen och Isac Brandberg AB motsvarande total 51,3% av bolagets röster och kapital för 17,60 kronor per aktie. Förvärvet av aktierna aktualiserade Budpliktsreglerna i Lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, då de av Kamstrup förvärvade aktierna motsvarade mer än 30% av bolagets röster. Med anledning härav lämnade Kamstrup den 28 juli 2006 ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Senea AB om att för varje aktie av serie A och serie B i Senea erhålla 17,60 kronor kontant. Anmälningsperioden för Kamstrups Erbjudande löper enligt erbjudandehandlingenspektet) under perioden 4-22 september 2006. Två ledamöter i styrelsen, Anders Bülow och Sten Libell, vilka är anställda inom Mellby Gård gruppen, har för att undvika en diskussion kring eventuellt jäv valt att inte deltaga vid handläggningen av frågor rörande Erbjudandet, inklusive utformningen av detta uttalande. Styrelsen i Senea är i enlighet med Stockholmsbörsens regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden skyldig att ”inom skälig tid före acceptfristens utgång” offentliggöra sin uppfattning om Kamstrups Erbjudande. Styrelsen i Senea gör mot denna bakgrund följande uttalande.
Annons
Annons
2020-12-04 14:16 V18.13.20-1