Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 09 oktober 2006

Teleca skär ned - 220 förlorar jobben

Teleca planerar att omstrukturera sin produktutvecklingsverksamhet med målsättningen att bibehålla eller utöka utvecklingstakten men till en betydligt lägre kostnad.

Nu sex månader efter det framgångsrika förvärvet av Telma i Ryssland är Teleca redo att ta ett nytt steg för att stärka sin konkurrenskraft och kostnadsstruktur. Med tiden kommer en betydande del av Telecas produktveckling att utföras i Ryssland. Teleca genomför också åtgärder för att förbättra lönsamhet inom Teleca Systems. Hela omstruktureringen inkluderar personalneddragningar på totalt 220 personer i Västeuropa. Detta kommer att resultera i årliga besparingar på cirka 112 Mkr med full effekt från juli 2007. Omstruktureringskostnaderna är uppskattade till totalt 76 Mkr. Härutöver kommer Teleca att göra en nedskrivning av balanserade utgifter för produktutveckling på 67 Mkr, vilket kommer att minska avskrivningarna med 26 Mkr under 2007. - Jag har nu varit på Teleca i 4 månader och under denna tid gjort en grundlig genomgång av vår verksamhet. Det är uppenbart att vår nuvarande lönsamhet inte är tillfredsställande och att vi behöver vidta ytterligare åtgärder. I företaget finns starka tillgångar som vi kan tillvarata bättre, till exempel vår framgångsrika verksamhet i Ryssland. Genom att utöka vår produktutvecklingsverksamhet i Ryssland så kan vi bibehålla vår kraftfulla utvecklingstakt samtidigt som vi sänker kostnaderna betydligt. Därmed skapar förvärvet av Telma i Ryssland en utmärkt möjlighet att väsentligt stärka vår konkurrenskraft på den globala marknaden och förbättra lönsamheten, säger René Svendsen-Tune, koncernchef på Teleca. Med ambitionen att både stärka innovationsförmågan och sänka kostnaderna planerar Teleca att omstrukturera sin produktutvecklingsverksamhet. I Sverige planerar Teleca att koncentrera produktutvecklingen till Malmö-regionen. Teleca planerar även att väsentligt öka produktutveckling och testning i sin ryska verksamhet. Berörda länsarbetsnämnder har meddelats att Teleca överväger att stänga kontoren för den del som avser Teleca Mobile i Ronneby, Umeå och Stockholm och minska personalstyrkan med 150 personer. Teleca har dessutom för avsikt att minska antalet anställda i Sverige med ytterligare 20 personer genom att begränsa rekryteringen. Teleca har inlett diskussioner med de berörda fackföreningarna. Telecas målsättning är att produktverksamheten ska nå lönsamhet under andra halvåret 2007 med nuvarande intäktsnivåer. Förstärkt konkurrenskraft och marknadsföringssatsningar förväntas därefter medföra ökade intäkter och vinster. Omstruktureringskostnaderna för Teleca Mobile uppskattas till 57 Mkr inklusive kostnader för kunskapsöverföring. Årliga besparningar är uppskattade till 88 Mkr med full effekt från juli 2007. En ny värdering av immateriella tillgångar har medfört en nedskrivning av balanserade utgifter för produktutveckling med 67 Mkr, huvudsakligen relaterat till PC-Connectivity- och Messenger-produkterna. Avskrivningar av immateriella tillgångar kommer därmed att minska med 11 Mkr under fjärde kvartalet 2006 och med 26 Mkr under 2007. Den planerade omstruktureringen av Teleca Mobile kommer inte att påverka intäkterna nämnvärt. Teleca Systems genomför samtidigt ytterligare åtgärder för att förbättra kostnadseffektiviteten. Teleca planerar att minska personalstyrkan med cirka 50 personer runt om i Europa. Omstruktureringskostnaderna beräknas till ungefär 19 Mkr, med årliga besparningar på cirka 24 Mkr med full effekt från januari 2007. Målsättningen med Teleca Systems omstrukturering är att förbättra beläggningen. Detta kan dock leda till en mindre intäktsnedgång i delar av verksamheten vars intäkter idag inte bidrar till eller har negativ påverkan på marginalerna. Teleca har även omvärderat möjligheten att driva in kortsiktiga fordringar i Teleca Systems. Den nya bedömningen är baserad på nyligen uppskjutna betalningar från ett fåtal kunder. Teleca kommer emellertid att fortsätta arbetet att driva in utestående belopp. Som en följd av detta har cirka 17 Mkr reserverats under tredje kvartalet. Sammanfattningsvis kommer Teleca att redovisa en omstruktureringskostnad på cirka 76 Mkr under fjärde kvartalet 2006. Åtgärderna kommer att resultera i årliga besparningar på omkring 112 Mkr. Den kombinerade effekten på nettokassaflödet av omstrukturering och övriga åtgärder under den närmaste 12-månadersperioden förväntas bli -11 Mkr, effekten efter full implementering kommer att vara omkring 105 Mkr på årsbasis. Totalt kommer andra halvåret 2006 att påverkas negativt med 160 Mkr, vilket resulterar i årliga besparingar på 138 Mkr från juli 2007.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-22 19:56 V14.6.0-2