Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 20 oktober 2006

ElektronikGruppen ökar på alla områden

Koncernens omsättning ökade under perioden med 18 procent till 619 (523) Mkr. Orderingången ökade med 14 procent till 596 (523) Mkr. Periodens resultat efter finansnetto ökade till 31,6 (19,3) Mkr.

Valutafluktuationer har påverkat resultatet negativt under perioden med -2,5 (1,2) Mkr. Koncernens internfakturering mellan affärsområdena uppgick till 13,9 (11,5) Mkr och gemensamma ej fördelade kostnader uppgick till 11,0 (7,5) Mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten har under perioden minskat till 4,8 (11,4) Mkr. Minskningen beror främst på ökad bindning av rörelsekapitalet till följd av omsättningsökningen. Omsättningen i kvartalet ökade till 193 (175) Mkr. Orderingången uppgick till 166 (164) Mkr. Kvartalets resultat efter finansnetto ökade till 9,4 (6,6) Mkr. Under kvartalet har valutafluktuationer påverkat resultatet negativt med -0,3 (0,0) Mkr. EG Electronics Affärsområdet säljer kundanpassadekomponenter till elektronikindustrin i Norden, Polen, Baltikum och Kina. Affärsområdets omsättning ökade till 353 (307) Mkr. Orderingången ökade till 337 (311) Mkr. Rörelseresultatet ökade till 16,8 (10,1) Mkr. Omsättningen under tredje kvartalet har minskat beroende på avveckling av mindre lönsamma produktgrupper. Denna avveckling i kombination med en positiv utveckling av affärsområdet övriga verksamheter har lett till en fortsatt positiv resultatutveckling. Koncernen har under kvartalet avvecklat sitt delägarskap i EGC Richwood i Hong Kong till förmån för satsningen på en egen verksamhet i Shanghai. EG Products Affärsområdet utvecklar, tillverkar och säljer fiberoptiska produkter och induktiva komponenter till globalt verksamma företag inom elektronik och telekommunikation. Omsättningen ökade till 101 (89) Mkr. Orderingången ökade till 102 (94) Mkr. Rörelseresultatet ökade till 7,2 (5,4) Mkr. Under kvartalet har ett strategiskt samarbetsavtal avseende magnetkomponenter ingåtts med en global kontraktstillverkare. De första leveranserna kommer att äga rum i början av 2007. Arbetet med att flytta tillverkningen inom Estland från Tallinn till Narva är nu genomfört och den nya fabriken invigdes officiellt den 18 oktober. EG Production Technology Affärsområdet säljer produktionsutrustningar, förbrukningsmaterial och processutbildning till elektronikindustrin i Norden, Polen och Baltikum. Affärsområdets omsättning ökade till 88 (75) Mkr. Orderingången ökade till 78 (67) Mkr. Rörelseresultatet ökade till 8,3 (5,1) Mkr. Affärsområdets maskinförsäljning är fortsatt god på den svenska och den polska marknaden. Ett annat produktområde som har utvecklats väl under perioden är förbrukningsartiklar för elektronikproduktion. Stencilverksamheten fortsätter att utvecklas positivt i Sverige. Dock kan en viss avmattning skönjas på den finska marknaden. EG Electromechanics Affärsområdet säljer elektromekaniska komponenter till bland annat fordonstillverkare och företag inom industriautomation i Norden. Affärsområdets omsättning ökade till 85 (58) Mkr. Orderingången ökade till 80 (55) Mkr. Rörelseresultatet ökade till 10,2 (7,4) Mkr, varav provisionsintäkter utgjorde 4,2 (3,6) Mkr. Den ökade omsättningen jämfört med motsvarande period föregående år förklaras till viss del av överflyttad verksamhet från EG Electronics. Affärsområdets försäljning till kunder inom både industri- och fordonssegmenten har fortsatt att utvecklas positivt. Marknadsorganisationen har förstärkts under perioden och ytterligare resursförstärkningar kommer att göras.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1