Annons
Annons
Annons
Annons
Mjukvara | 25 oktober 2006

Något sämre resultat för Enea

Nettoomsättningen ökade 2,4 procent till 168,6 (164,7) mkr jämfört med samma kvartal 2005. Mjukvaruintäkterna ökade med 13,5 procent till 69,8 (61,5) mkr, och svarade för 41,4 (37,3) procent av nettoomsättningen.

Mjukvaruverksamheten i Norden visar på fortsatt god tillväxt och lönsamhet. Även tillväxten i Nordamerika var god under kvartalet och visade på en förbättrad lönsamhet. Mjukvaruverksamheten i EMEAA (Europa-exkl. Norden-, Mellanöstern, Afrika och Asien) visade ett starkare kvartal relativt fjolåret, och lönsamheten fortsätter att förstärkas. Konsult- och övriga intäkter minskade till 98,8 (103,2)mkr. Efterfrågan på den nordiska konsultmarknaden var fortsatt stark med en hög beläggningsgrad under kvartalet. Koncernens bruttoresultat var 77,4 (78,6) mkr. Bruttomarginalen inom mjukvaruverksamheten minskade till 81,8 (90,2) procent, till följd av en högre andel tredjepartsprodukter. Bruttomarginalen inom konsultverksamheten sjönk till 20,5 (22,4) procent. Koncernens rörelseresultat ökade 6,8 procent till 17,2 (16,1) mkr. Under januari till september steg nettoomsättninge med 2,8 procent till 543,8 (528,8) mkr jämfört med samma period 2005. Mjukvaruförsäljningen ökade med 11,8 procent till 201,4 (180,2) mkr, och svarade för 37,0 (34,1) procent av nettoomsättningen. Konsult- och övriga intäkter minskade något till 342,4 (348,6) mkr, till följd av reducerat antal underkonsulter, med omkring 20 personer, och en lägre försäljning i Nordamerika. Koncernens bruttoresultat var 246,4 (242,6) mkr. Bruttomarginalen inom mjukvaruverksamheten sjönk till 82,5 (87,4) procent. Bruttomarginalen inom konsultverksamheten minskade till 23,5 (24,4) procent. Koncernens rörelseresultat ökade med 17,9 procent till 46,8 (39,7) mkr. Resultatet före skatt ökade med 10,0 procent till 48,2 (43,8) mkr och har påverkats negativt av valutakursdifferenser motsvarande -2,9 (3,4) mkr. Beroendet av Ericsson såväl inom mjukvaruverksamheten som konsultverksamheten var fortsatt stort. Ericssonbolagen, samt Sony Ericsson, svarade för något mer än hälften av koncernens intäkter under perioden. Bolagets uttalade ambition är att öka intäkterna från andra kunder samtidigt som affären med Ericssonbolagen vidareutvecklas. Koncernens investeringar uppgick under perioden till 2,9 (10,6) mkr exklusive aktiverade utvecklingskostnader om 19,5 (0,9) mkr såsom en konsekvens av Eneas satsning att bredda produktportföljen. Kassaflöde från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 9,4 (42,6) mkr vilket förklaras av ökade kundfordringar. Likvida medel och likvida placeringar var vid periodens utgång 166,3 mkr jämfört med 178,1 mkr vid årets ingång.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-12 12:15 V18.6.4-1