Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 26 januari 2007

Micronic redovisar lägre vinst

Micronic Laser Systems AB avger idag koncernens delårsrapport för perioden 1 oktober - 31 december 2006 samt helårsrapporten för 2006. Orderingången uppgick under 2006 till 604 (1 306) MSEK, varav under fjärde kvartalet 60 (163) MSEK.

Nettoomsättningen uppgick under 2006 till 1 204 (1 276) MSEK, varav under fjärde kvartalet 266 (583) MSEK. Rörelseresultatet uppgick för 2006 till 123 (172) MSEK, varav under fjärde kvartalet 9 (162) MSEK. Rörelseresultatet justerat för aktivering och avskrivningar på utveckling uppgick för 2006 till 220 (285) MSEK, varav under fjärde kvartalet 31 (185) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick för 2006 till 93 (117) MSEK, motsvarande 2,37 (3,00) SEK per aktie. Under fjärde kvartalet var resultatet efter skatt 10 (115) MSEK, vilket motsvarar 0,24 (2,93) SEK per aktie. Orderstocken var vid årets utgång 200 (871) MSEK och omfattar system med beräknad leverans under 2007. Under 2006 har åtgärder vidtagits för att reducera koncernens kostnader, omfattande såväl reducering av anställd personal som minskning av inhyrd personal och konsulter. Åtgärderna motsvarar en kostnadsreduktion på årsbasis på drygt 100 MSEK. "År 2006 utvecklades till ett mycket turbulent år, något som karaktäriserar utrustningsindustrin från tid till annan. Dessa snabba förändringar följdes av justeringar av framtidsutsikterna. Detta till trots blev 2006 det näst bästa året i Micronics historia med en omsättning på 1 204 MSEK, " säger Sven Löfquist, VD och koncernchef för Micronic Laser Systems AB. "Rörelsemarginalen uppgick till 10 procent och justerad för nettoavskrivningar av aktiverad utveckling till 18 procent, vilket överstiger vårt långsiktiga marginalmål. Vår bruttomarginal uppgick för helåret till 54 procent, vilket är på samma nivå som året innan. Utgifterna för forskning och utveckling ökade något under året och stannade på 18 procent av omsättningen, vilket är i linje med våra planer. För 2007 räknar vi med att dessa utgifter reduceras till under 200 MSEK. Detta utgör en del av det åtgärdsprogram som genomfördes under fjärde kvartalet för att reducera våra kostnader. Programmet som helhet beräknas ge besparingar på drygt 100 MSEK på årsbasis. För att ytterligare öka effektiviteten har en organisationsförändring genomförts vid årsskiftet, " fortsätter Sven Löfquist. "Orderingången på 604 MSEK samt den låga orderstocken på 200 MSEK per den 31 december 2006 visar på en cyklisk bildskärmsmarknad som nu verkar befinna sig i ett bottenläge och på att vi inte heller gjort de framsteg inom halvledarmarknaden som vi väntat oss, " kommenterar Sven Löfquist. "Vår bedömning är att 2007 blir ett mellanår för Micronic med lägre omsättning än under 2006. Vi bedömer att marknaden för mönsterritare till bildskärmstillverkning tar fart någon gång under andra halvåret, driven av en fortsatt ökande efterfrågan på framför allt LCD-TV och datorskärmar som i sin tur driver den fortsatta kapacitetsutbyggnaden i industrin. Genomslaget i försäljning är en funktion av industrins planerade utbyggnadstakt under första delen av 2008. Vår bedömning är att vi också kommer att se behov av ökad prestanda och funktionalitet utöver kapacitetsuppbyggnad". "Halvledarindustrin visar en viss avmattning som förväntas korrigeras under andra halvåret 2007. Vårt mål är att fortsätta öka våra marknadsandelar under året genom de justeringar vi gör av vår strategi där vi nu även kraftfullt positionerar Sigma för volymproduktion i redan etablerade avancerade tekniknoder. Vi fortsätter också marknadsbearbetningen av ersättningsmarknaden för äldre system med våra Omegaprodukter, " säger Sven Löfquist. "Genom de kostnads- och strategijusteringar vi gjort under andra halvåret är vi nu anpassade för ett långsammare 2007. Vår nya organisation som optimerar och koncentrerar våra resurser samt skapar ökad tydlighet är nu på plats. Våra marknader karaktäriseras av stora svängningar, vilket vi sett men är samtidigt tillväxtmarknader och vi ser positivt på framtiden," avslutar Sven Löfquist.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2