Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 09 februari 2007

MultiQ förbättrar resultatet

MultiQ ökar vinsten från 1,2 Mkr till 3,0 Mkr för helåret 2006. Omsättningen uppgick till 87,5 Mkr (82,4 Mkr).

I resultatet ingår en positiv effekt om 13 Mkr som en följd av den under kv.2 genomförda avvecklingen av en order från EssNet. Under helåret 2006 nådde bolaget en omsättning på 87,5 Mkr (82,4 Mkr) och resultatet efter skatt blev 3,0 Mkr (1,2 Mkr). Jämfört med föregående år, exklusive försäljning till EssNet, ökade omsättningen med 43%. För sista kvartalet isolerat uppgick omsättningen till 26,4 Mkr (20,7 Mkr) vilket innebär en ökning med 28 %. Resultatet före skatt för kvartal 4 uppgick till -0,2 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatet är belastat med engångskostnader om ca 0,8 Mkr (i kvartal 4 ca 0,4 Mkr ) avseende konsult- och rådgivningskostnader relaterade till diskussionerna om ett eventuellt förvärv av ZetaDisplay. Orderingången under året uppgick till 96 Mkr (71,7 Mkr), vilket motsvarar en ökning med 34% jämfört med föregående år exklusive EssNet verksamheten. Den ökande orderingången är ett resultat av såväl befintliga kunders fortsatta förtroende för bolagets produkter som nya affärer. Vid utgången av året uppgick orderstocken till 24,5 Mkr (16,0 Mkr exkl. EssNet), vilket motsvarar en ökning med 53% jämfört med föregående år och 40% jämfört med utgången av september 2006. Som framgår av grafen nedan fortsätter trenden med minskande förluster. Rensat för engångskostnader enligt ovan var resultatet för fjärde kvartalet de facto positivt. Mot denna bakgrund och med innevarande kund- och orderstock är därför förväntningarna på bolagets fortsatta utveckling positiva. Thomas Keifer tillträdde som bolagets VD den 1 maj. I direkt anslutning härtill gjorde ledningen en genomlysning av verksamheten och identifierade åtgärder för att skapa lönsam tillväxt snabbast möjligt. Ett åtgärdsprogram innehållande bland annat aktiviteter för att öka försäljningen och minska kostnaderna initierades. Vid bolagsstämman 2006 valdes en till stora delar ny styrelse. I samband härmed presenterades också den delvis förändrade strategin innebärande en ökad satsning på den växande marknaden för Digital Signage. Det beslöts att utvärdera ett samgående med MultiQ's dåvarande största ägare ZetaDisplay, som är verksamma inom området för Digital Signage. Utvärderingen genomfördes med hjälp av externa rådgivare och förhandlingar inleddes om ett förvärv av ZetaDisplay. Då parterna inte kunde enas om villkoren för ett samgående avslutades förhandlingarna i slutet av året.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2