Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
RoHS | 28 februari 2007

Ökad regelbörda efter EU-beslut om avfall

EU-parlamentet har enats om ett reviderat ramdirektiv för avfall. Beslutet innebar dock inte den minskning av det administrativa oket som industrin hade sett fram emot. I stället ökar företagens regelbörda - tvärtemot principen om "better regulation".

Samma dag som omröstningen ägde rum talade kommissionens ordförande José Manuel Barrosso, parlamentets nye talman Hans-Gert Pöttering samt rådets ordförande Angela Merkel i parlamentet. Alla tre betonade vikten av att göra Europa konkurrenskraftigt, bland annat genom att skapa bättre regler och underlätta handeln på den inre marknaden. Att ledamöterna i parlamentet inte tar detta budskap på allvar blev tydligt i och med tisdagens omröstning då de genom att bland annat välja en mer långtgående tillämpning av avfallshierarkin förespråkar ökade administrativa bördor. Dessutom uppmanas alla medlemsländer att senast 2010 reglera produkter avseende ekodesign och förbud av farliga ämnen. Detta trots att det redan finns bestämmelser för dessa aspekter i EuP- respektive RoHS-direktivet. Att ha olika nationella regler för produkter skapar handelshinder, vilket knappast bidrar till att skapa ett konkurrenskraftigt Europa. Parlamentet vill även utöka producenternas skyligheter att ta hand om sina produkter genom ett utvidgat producentansvar för alla produkter som säljs och som blir till avfall. Det är dock inte helt lätt att utläsa vilka parlamentarikerna egentligen vill ska ta hand om vårt avfall. Tisdagens omröstning innebär att de dels har beslutat om ett utökat produktspecifikt producentansvar, vilket innebär att det är företaget som tillverkat en vara eller introducerat den på marknaden som ska ta hand om avfallet. Dels har de lagt en skyldighet på medlemsstaterna (m a o kommunerna) att samla in allt avfall i materialströmmar, som till exempel glas, plast och metall. Det reviderade förslaget ska nu behandlas av rådet innan det är dags för en andra läsning i parlamentet. Då får vi hoppas att de tar sitt ansvar för att skapa bättre regler.
Annons
2021-01-18 12:56 V18.15.14-1