Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 28 februari 2007

LC-Tec ser ökning inom LCD

Svenska displayföretaget LC-Tec har presenterat sin senaste årsrapport. Nettoomsättningen för andra halvåret uppgick till 4,4 MSEK (5,5). De totala intäkterna under året ökade med 41 procent jämfört med föregående år.

Dessa uppgick till 15,2 MSEK (10,8) för året och 8,0 MSEK (6,1) för andra halvåret. Resultatet efter finansiella poster förbättrades med 35 procent jämfört med föregående år och uppgick till -9,0 MSEK (-13,8) för året och till –5,1 MSEK (-7,8) för det andra halvåret. Den extraordinära kostnaden på 22,7 MSEK innefattar en nedskrivning av värdet på de patenttillgångar som ägs av LightSpace Technologies Inc utifrån bedömt marknadsvärde hos dessa och som efter nedskrivningen uppgår till 17,0 Mkr. LC-Tec Holding koncernen består av moderbolaget LC-Tec Holding AB (publ) och två dotterbolag/affärsområden: LC-Tec Displays AB och LightSpace Technologies AB. I koncernen ingår också LightSpace Technologies Inc som är ett amerikanskt dotterbolag till LightSpace Technologies AB. Affärsområde Displays erbjuder kundorderstyrd utveckling och tillverkning av LCD-komponenter till kunder i Europa och USA. Displays har under året vidareutvecklat sin roll som teknikkonsult i LCD-branschen. Detta har resulterat i en större kundbas och ökad omsättning jämfört med föregående år. Samarbetet med det franska bolaget Nemoptic, innefattande utvecklingsarbete och produktionstestning av Nemoptics patenterade BiNem-teknologi, har pågått under hela året och har genererat 7,4 Mkr i intäkter. BiNem-tekniken förutspås ha en stor marknadsefterfrågan i produkter som e-böcker och andra LCD-baserade handformats-produkter. Ett flertal nya kundprojekt från framförallt Tyskland, Italien och England har tillkommit under året. Dessa kundprojekt är främst i tidig fas men med goda tillväxtmöjligheter. En handfull större kunder som inte är direkt verksamma i LCD-branschen utan har en LCD-display som delkomponent har upptäckt LC-Tecs kunnande och lagt ett antal mindre ordrar under 2006. Eftersom alla tidiga kundprojekt inleds med ett undertecknande av ett NDA-avtal (Non Disclosure Agreement) så innebär det att informationsmöjligheterna kring projekten är begränsade. Kundprojekten innefattar ofta utvecklande av ny spetsteknologi inom olika LCD-tekniker. Informationen om projekten kan troligen utökas efter att de avslutats och tekniken kommersialiserats vilket förväntas ske med ett antal projekt under 2007. Displays målsättning om såväl positivt resultat som kassaflöde från andra kvartalet 2006 uppnåddes delvis där bolaget resultatmässigt gjorde ett mindre negativt resultat kvartal två till fyra om -0,4 Mkr medan man kassaflödesmässigt redovisade ett positivt resultat från verksamheten om 0,3 Mkr för samma period. Affärsområde LightSpace Technologies erbjuder 3D-monitorer till avancerade användare inom t ex läkemedelsutveckling, industridesign, oljeprospektering m fl i främst Nordamerika. Det nybildade bolaget LightSpace Technologies AB förvärvade i juli 2003 materiella och immateriella rättigheter från det amerikanska bolaget Vizta 3D, Inc. Rättigheterna innefattar en unik 3D-teknologi, där bilder kan återges i en datamonitor med ett verkligt 3D-djup. Under 2004 beslöt styrelsen att fokusera verksamheten mot USA eftersom såväl marknads som finansieringsmöjligheter bedömdes som gynnsammare i USA än i Sverige, varför det numera är i dotterbolaget LightSpace Technologies, Inc den operativa verksamheten bedrivs kring detta projekt. LC-Tec Holding meddelade vid förra årets bokslutskommuniké att man inte har möjlighet att finansiera LightSpace projektet på lång sikt. Under 2006 har projektet därför finansierats i huvudsak från nya intressenter i USA. Ingen långsiktig finansiering är säkerställd ännu. Bolaget erhöll två nya ordrar på sin 3D-skärm ifjol. Ytterligare resurser har lagts på att utveckla tekniken så att 3D-skärmen numera är kompatibel mot Linux programvara bland annat vilket efterfrågats av potentiella kunder inom olje- och gassektorn i USA. Även fortsatt designutveckling har pågått under 2006 av 3D-skärmen. Under 2007 är styrelsens mål att stärka upp LC-Tec Holding genom att förvärva kompletterande verksamheter till främst LC-Tec Displays som kommer att tillföra bolaget dels produktionsmöjligheter i Kina via LC-Tec Automations dotterbolag och dels forskningskompetens via Ecsibeos nätverk kring Chalmers Universitet i Göteborg. På så sätt kan LC-Tec Holdingkoncernen erbjuda kunderna en helhetslösning avseende LCD-tjänster inom såväl FoU, prototypframställning och produktionskapacitet vilket är unikt i västvärlden inom LCD-industrin.
Annons
Annons
2020-08-04 13:53 V18.8.1-1