Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 13 juli 2007

Lägre omsättning och sämre resultat för PartnerTech

PartnerTech redovisar en omsättningsnedgång både för sitt andra kvartal och för det första halvåret som helhet. Årets andra kvartal redovisar hela 19,4% lägre omsättning.

"Första halvåret är präglat av anpassningar och förändringar för internationell expansion", skriver PartnerTech i sin delårsrapport. Nettoomsättningen för årets andra kvartal minskade med 19,4 % till 683,1 MSEK (847,6). Rörelseresultatet för samma period uppgick till 24,3 MSEK (56,9). Kassaflödet efter investeringar uppgick till 53,3 MSEK (-39,1). Orderläget är något pressat även om man fått in nya order från Tomra, Gyros och OptoPlan under det första halvåret och bolaget meddelar i rapporten att man har "Temporärt lägre efterfrågan från några av de största kunderna". Nettoomsättningen för årets första halvår minskade med 8,2 % till 1 365,3 MSEK (1 487,8). Rörelseresultatet för samma period uppgick till 54,7 MSEK (89,8). Resultatet efter skatt för årets första sex månader uppgick till SEK 34,3 MSEK (62,0). Kassaflödet förbättrades väsentligt och efter genomförda investeringar uppgick kassaflödet för det första halvåret till 103,8 MSEK (-47,1). Huvudskälet till nedgången är en temporärt lägre efterfrågan från några av de största kunderna. Under andra kvartalet 2006 levererades stora volymer av projektkaraktär, vilket inte skett i år. Koncernens rörelseresultat för andra kvartalet uppgick till SEK 24,3 miljoner (56,9), vilket innebär en minskning med SEK 32,6 miljoner jämfört med andra kvartalet 2006. Rörelsemarginalen uppgick till 3,6 procent (6,7). Under andra kvartalet 2006 medförde den extra stora försäljningsvolymen hög absorption av fasta kostnader och därmed en högre marginal i jämförelse med övriga kvartal 2006. Andra kvartalet i år präglas av aktiviteter vars syfte är att stärka företaget för fortsatt internationell tillväxt. För att öka fördelarna av det senaste årets internationalisering och bättre kunna koordinera gruppens resurser sker viss omstrukturering av de lokala kundcentren. Förändringen syftar till att öka fokus på marknad och försäljning lokalt, medan affärsenheterna ges större utrymme för globala projekt. Det fördjupade samarbetet med 3CEMS i Kina är också ett led i detta arbete. Störst påverkan på kvartalets rörelseresultat har förändringarna i Åtvidaberg som i kvartalet inneburit extra kostnader för uppsagd personal och anpassning av lokaler motsvarande ca SEK 9 miljoner. Den reducerade försäljningen på halvårsbasis har medfört att berörda enheter inte i lika hög grad som tidigare kunnat absorbera sina fasta kostnader. Dessa enheter har också vidtagit åtgärder för att väsentligt anpassa sin kostnad och kapacitet, vilket initialt inneburit ökade kostnader av engångskaraktär. Förändringarna i Åtvidaberg har för halvåret inneburit extra kostnader motsvarande ca SEK 18 miljoner. Affärsenheten Terminals/Machine Solutions nettoomsättning minskade under det första halvåret med SEK 307,5 miljoner, eller 51,6 procent, till SEK 287,9 miljoner (595,4). För jämförbara enheter blev försäljningsnedgången 50,1 procent. Reduktionen förklaras främst av att vi i år inte haft motsvarande stora projekt som förra året levererades till Tomra under motsvarande period. Försäljningen för affärsenheten har dock förbättrats under andra kvartalet (164,4 MSEK) jämfört med första kvartalet 2007 (123,5), vilket till största del beror på tilläggsorders för Tomras produktgrupp Logistima. Affärsenheten Medical Equipment visade första halvåret 2007 upp en omsättningsökning med SEK 14,5 miljoner eller 6,2 procent till SEK 250,1 miljoner. Av ökningen kan SEK 11,4 miljoner härledas till förvärvade enheter. Försäljningstillväxten kommer från ett antal kunder inom såväl elektronikkomponenter som hela system eller moduler. Affärsenheten Industry/Telecom ökade under första halvåret 2007 sin försäljning med 26,0 procent till SEK 827,2 miljoner (656,8). Av dessa går 22 procentenheter eller SEK 144,7 miljoner att härleda till förvärv gjorda de senaste 12 månaderna.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-04 10:54 V18.6.10-2