Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 13 juli 2007

Ökad omsättning och svagare resultat för Elektronikgruppen

Elektronikgruppen ökade sin omsättning något under årets första sex månader. I andra kvartalet minskar man dock omsättningen något.

Koncernens omsättning uppgick under perioden januari - juni till 429 (425) Mkr. Orderingången ökade till 440 (429) Mkr och EBITDA ökade till 27,1 (26,0) Mkr. Periodens resultat efter finansnetto landade på 17,9 (22,2) Mkr. Koncernens internfakturering mellan affärsområdena uppgick till 6,2 (10,1) Mkr och gemensamma ej fördelade kostnader uppgick till 9,8 (7,4) Mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -1,8 (-6,2) Mkr. Omsättningen i kvartalet minskade till 211 (220) Mkr. Orderingången ökade till 220 (211) Mkr. EBITDA uppgick till 11,3 (12,0) Mkr. Kvartalets resultat efter finansnetto minskade till 6,0 (10,5) Mkr. Under kvartalet har valutafluktuationer påverkat resultatet negativt med -0,2 (-1,5) Mkr. EG Electronics säljer komponenter och system till elektronikindustrin och företag inom industriautomation i Norden, Polen,Baltikum och Kina samt till fordonstillverkare i Norden. Affärsområdets omsättning under perioden minskade till 309 (327) Mkr. Orderingången minskade till 308 (324) Mkr. Rörelseresultatet ökade till 20,8 (19,4) Mkr. På grund av avveckling av olönsamma verksamheter har rörelseresultatet förbättrats jämfört med motsvarande period föregående år. Omsättning och orderingång för övriga verksamheter inom affärsområdet har varit stabil under perioden. EG Products utvecklar, tillverkar och säljer induktiva komponenter och fiberoptiska produkter till globalt verksamma företag inom elektronik och telekommunikation. .Affärsområdets omsättning under perioden ökade till 60 (44) Mkr. Orderingången ökade till 74 (47) Mkr och rörelseresultatet var 3,6 (3,6) Mkr. Omsättningsökningen inom affärsområdet är i allt väsentligt hänförbar till förvärvet av Profec Technologies, som konsolideras fr o m 1 mars. Orderingången för samtliga verksamheter inom affärsområdet har fortsatt att utvecklats positivt under andra kvartalet. Hög personalomsättning hos affärsområdets underleverantörer i Kina har resulterat i försämrad leveranskapacitet med negativ inverkan på försäljningen som följd. I syfte att förbättra affärsområdets leveranskapacitet pågår en effektivisering av produktionsstrukturen, vilket även inkluderar en integration av Profec med affärsområdets övriga produktionsenheter. EG Production Technology säljer produktionsutrustning, förbrukningsmaterial och processutbildning till elektronikindustrin i Norden, Polen och Baltikum. Affärsområdets omsättning under perioden uppgick till 62 (60) Mkr. Orderingången uppgick till 58 (59) Mkr. Rörelseresultatet var 4,4 (5,6) Mkr. Maskinförsäljningen i Sverige har minskat under andra kvartalet, emedan motsvarande försäljning i Finland alltjämt har varit stabil. Omsättningen inom stencilverksamheten har under perioden varit god i såväl Sverige som Finland.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1