Annons
Annons
Elektronikproduktion | 07 augusti 2007

Moderat riksdagsman tar tag<br>i frågan om miljösanktionsavgifter

Jeppe Johnsson (m) kräver besked om miljöavgifter och bollar över frågan till miljöminister Andreas Carlgren.

"Idag ställer jag en fråga till miljöminister Andreas Carlgren om de nya miljösanktionsavgifternas orimliga följder. 120 företag som har registrerat sig hos Naturvårdsverket, men glömt att rapportera in sin försäljning, straffas med höga straffavgifter. Samtidigt går företagen som inte ens registrerat sig fria. Nya regelverk bär ofta på brister och jag hoppas att Regeringen snarast ser över reglernas utformning och tillämpning", säger Jeppe Johnsson, riksdagsledamot för Blekinge och ledamot av miljö- och jordbruksutskottet. Bakgrunden är det nya system med miljösanktionsavgifter som infördes 2005, under den socialdemokratiska regeringen, som Naturvårdsverket nu börjat implementera. De nya reglerna kräver att producenter av elektronik registrerar sig och sedan rapporterar in uppgifter om sin försäljning till Naturvårdsverket. För att en hög straffavgift ska utgå krävs så lite som 5-10 dagars försening med rapporten. "Det rör sig om drakoniska summor. Om företagets försäljning överstigit 100 000 kronor blir den totala miljösanktionsavgiften 120 000 kronor. Det går inte att överklaga Naturvårdsverkets beslut förrän avgiften är betald, vilket kan innebära slutet för många små företag. Summorna står inte i proportion till den ringa överträdelsen eller till andra sanktionsavgifter. Ett pappersbruk som inte lämnar in sin betydligt utförligare miljörapport behöver bara betala 2000 kronor. Jag hoppas att Andreas Carlgren delar min åsikt att systemet med miljösanktionsavgifter är bra men måste bli mer proportionerligt", avslutar Jeppe Johnsson. Jeppe Johnssons fråga till Miljöministern Andreas Carlgren Naturvårdsverket har ålagt drygt 120 företag att betala en så kallad miljösanktionsavgift avseende överträdelser av 9 § förordning (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter. Avgiften för en producent som sålt elektroniska produkter för över 100 000 kronor är totalt 120 000 kronor. Avgiften tas ut direkt, utan att någon påminnelse om rapportering skickats ut av Naturvårdsverket. Inom högteknologiska företag krävs inte många sålda enheter för att uppnå en sådan omsättning. Däremot kan en miljösanktionsavgift på 120 000 kronor vara mycket kännbar för de småföretag som drabbas. De drabbade företagen är producenter som har registrerat sig hos Naturvårdsverket, men missat att rapportera sin försäljning. Naturvårdsverket tror i en grov uppskattning att detta rör sig om ca 600 producenter genom att inte ens registrera sig helt undslipper avgiften. Enligt artikel 15 i WEEE-direktivet ska medlemsstaterna fastställa påföljder som är effektiva, proportionella och avskräckande. De miljösanktionsavgifter som Naturvårdsverket beslutat om kan inte anses vara proportionella för den ringa överträdelsen. De är även oproportionerliga i förhållande till de miljösanktionsavgifter som gäller för andra förseningar. Ett raffinaderi får betala 2000 kronor i miljösanktionsavgift om de är försenade med sin årliga miljörapport som innehåller en betydligt mer omfattande redovisning än den nu aktuella. Avser statsrådet att vidta åtgärder för att harmonisera miljösanktionsavgifterna med andra överträdelser av miljölagstiftningen?
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-2