Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 14 augusti 2007

Lagercrantz ökade med 24% under Q1

Lagercrantzkoncernen, med bland andra Actebolagen, Kablageproduktion och Direktronik under sitt paraply, ökade nettoomsättning för perioden 1 april – 30 juni med 24% till 533 MSEK (431). Rörelseresultatet för första kvartalet 2007/08 ökade med 33% till 28 MSEK (21), vari ingår vinster från poster av engångskaraktär om 2 MSEK (5).

Lagercrantzkoncernens nettoomsättning under första kvartalet 2007/08 (1 april– 30 juni 2007) ökade med 24 % till 533 MSEK (431). Omsättningsökningen för jämförbara enheter uppgick till cirka 7 %. Rörelseresultatet ökade med 33 % till 28 MSEK (21), vilket motsvarade en rörelsemarginal om 5,3 % (4,9 %). Resultatet under första kvartalet påverkades positivt med cirka 2 MSEK från poster av engångskaraktär (som redovisas bland Moderbolag och övriga koncernposter) jämfört med cirka 5 MSEK föregående år. Rensat för dessa ökade rörelseresultatet med 63 %. Resultatökningen förklaras av ett förbättrat resultat i samtliga divisioner tack vare ökad omsättning och förbättrade marginaler. Resultatet efter finansnetto uppgick till 25 MSEK (19). Resultattillväxten exklusive poster av engångskaraktär och förvärvade verksamheter uppgick till cirka 25 %. Resultatbidraget från förvärvade verksamheter uppgick till cirka 6 MSEK. Förändrade valutakurser påverkade koncernens resultat med cirka 1 MSEK under perioden (-1). Resultatet per aktie ökade till 0,76 SEK (0,59). För den senaste 12 månadersperioden uppgick resultatet per aktie till 2,91 SEK mot 2,75 SEK för räkenskapsåret 2006/07. Orderingången har utvecklats positivt jämfört med föregående år. Avkastningen på sysselsatt kapital för den senaste 12-månadersperioden uppgick till 16 % att jämföra med 12 % för motsvarande period föregående år. Motsvarande siffror för avkastning på eget kapital var 16 % respektive 11 %. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -17 MSEK (-25). Under kvartalet förvärvades bolag för cirka 23 MSEK. Övriga investeringar i anläggningstillgångar uppgick till brutto 6 MSEK (16). Sålda fastigheter påverkade likvida medel positivt med 29 MSEK. Inga aktier återköptes under första kvartalet. Koncernen uppvisade en finansiell nettoskuld vid periodens slut om 173 MSEK, att jämföra med 161 MSEK vid räkenskapsårets ingång. Eget kapital per aktie uppgick till 19,00 SEK, att jämföra med 18,20 SEK vid räkenskapsårets ingång. Soliditeten vid periodens slut uppgick till 40 % jämfört med 39 % vid räkenskapsårets ingång. Divisionen Electronics Divisionen är inriktad på två produktområden; trådlös industriell kommunikation (M2M) – där divisionen bland annat är marknadsledande distributör av gSM-moduler i norra Europa – och inbyggda system (Embedded Systems). Nettoomsättningen för första kvartalet ökade till 195 MSEK (183). Rörelseresultatet uppgick till 7 MSEK (4), motsvarande en marginal om 3,6 % (2,2 %). Resultatförbättringar sågs under kvartalet i området Inbyggda system, bland annat genom att bolag som tidigare gjort förlust vänts till vinst. Inom området Industriell trådlös kommunikation fortsatte arbetet med att utveckla sortimentet. Divisionen Mecatronics är tillverkare av kundanpassat kablage och närliggande produkter för kunder inom främst el- och tillverkningsindustrin men också en producent av elektriska förbindningssystem för den nordiska marknaden. Divisionen bedriver även handel med elektromekaniska och passiva komponenter, kontaktdon samt elkomponenter. Nettoomsättningen för det första kvartalet ökade till 152 MSEK (99). Omsättningsökningen beror främst på under föregående år förvärvade verksamheter samt en gynnsam utveckling i Danmark och Finland. Rörelseresultatet under kvartalet ökade till 9 MSEK (5), motsvarande en rörelsemarginal om 5,9 % (5,1 %). Resultatförbättringen beror såväl på förvärv som högre omsättning och marginalförbättringar i jämförbara enheter. Divisionen Communications erbjuder produkter och system inom områdena digital bildöverföring/ teknisk säkerhet , accessprodukter och mjukvara, antingen som en värdeskapande distributör eller som en helhetsleverantör av lösningar. Divisionen har en stark position inom kamerabaserade övervakningssystem och andra produkter för teknisk säkerhet samt inom access produkter för telekom- och bredbandsnät samt datasäkerhet. Nettoomsättningen för det första kvartalet ökade till 186 MSEK (149). Ökningen kommer till övervägande del från förvärvade verksamheter. Rörelseresultatet under perioden ökade till 12 MSEK (6), motsvarande en rörelsemarginal om 6,5 % (4,0 %). Förbättringen beror på förvärvade verksamheter samt ett förbättrat resultat inom divisionens accessområde som under perioden omstrukturerades genom att två bolag gick samman. Direktronik AB ingår fr o m april 2007 i divisionen och har påverkat resultat och omsättning positivt.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-03-27 12:33 V18.4.17-2