Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 14 augusti 2007

Lagercrantz ökade med 24% under Q1

Lagercrantzkoncernen, med bland andra Actebolagen, Kablageproduktion och Direktronik under sitt paraply, √∂kade nettooms√§ttning f√∂r perioden 1 april ‚Äď 30 juni med 24% till 533 MSEK (431). R√∂relseresultatet f√∂r f√∂rsta kvartalet 2007/08 √∂kade med 33% till 28 MSEK (21), vari ing√•r vinster fr√•n poster av eng√•ngskarakt√§r om 2 MSEK (5).
Lagercrantzkoncernens nettooms√§ttning under f√∂rsta kvartalet 2007/08 (1 april‚Äď 30 juni 2007) √∂kade med 24 % till 533 MSEK (431). Oms√§ttnings√∂kningen f√∂r j√§mf√∂rbara enheter uppgick till cirka 7 %. R√∂relseresultatet √∂kade med 33 % till 28 MSEK (21), vilket motsvarade en r√∂relsemarginal om 5,3 % (4,9 %). Resultatet under f√∂rsta kvartalet p√•verkades positivt med cirka 2 MSEK fr√•n poster av eng√•ngskarakt√§r (som redovisas bland Moderbolag och √∂vriga koncernposter) j√§mf√∂rt med cirka 5 MSEK f√∂reg√•ende √•r. Rensat f√∂r dessa √∂kade r√∂relseresultatet med 63 %. Resultat√∂kningen f√∂rklaras av ett f√∂rb√§ttrat resultat i samtliga divisioner tack vare √∂kad oms√§ttning och f√∂rb√§ttrade marginaler. Resultatet efter finansnetto uppgick till 25 MSEK (19). Resultattillv√§xten exklusive poster av eng√•ngskarakt√§r och f√∂rv√§rvade verksamheter uppgick till cirka 25 %. Resultatbidraget fr√•n f√∂rv√§rvade verksamheter uppgick till cirka 6 MSEK. F√∂r√§ndrade valutakurser p√•verkade koncernens resultat med cirka 1 MSEK under perioden (-1). Resultatet per aktie √∂kade till 0,76 SEK (0,59). F√∂r den senaste 12 m√•nadersperioden uppgick resultatet per aktie till 2,91 SEK mot 2,75 SEK f√∂r r√§kenskaps√•ret 2006/07. Ordering√•ngen har utvecklats positivt j√§mf√∂rt med f√∂reg√•ende √•r.

Avkastningen p√• sysselsatt kapital f√∂r den senaste 12-m√•nadersperioden uppgick till 16 % att j√§mf√∂ra med 12 % f√∂r motsvarande period f√∂reg√•ende √•r. Motsvarande siffror f√∂r avkastning p√• eget kapital var 16 % respektive 11 %. Kassafl√∂det fr√•n den l√∂pande verksamheten uppgick till -17 MSEK (-25). Under kvartalet f√∂rv√§rvades bolag f√∂r cirka 23 MSEK. √Ėvriga investeringar i anl√§ggningstillg√•ngar uppgick till brutto 6 MSEK (16). S√•lda fastigheter p√•verkade likvida medel positivt med 29 MSEK. Inga aktier √•terk√∂ptes under f√∂rsta kvartalet. Koncernen uppvisade en finansiell nettoskuld vid periodens slut om 173 MSEK, att j√§mf√∂ra med 161 MSEK vid r√§kenskaps√•rets ing√•ng. Eget kapital per aktie uppgick till 19,00 SEK, att j√§mf√∂ra med 18,20 SEK vid r√§kenskaps√•rets ing√•ng. Soliditeten vid periodens slut uppgick till 40 % j√§mf√∂rt med 39 % vid r√§kenskaps√•rets ing√•ng.

Divisionen Electronics Divisionen √§r inriktad p√• tv√• produktomr√•den; tr√•dl√∂s industriell kommunikation (M2M) ‚Äď d√§r divisionen bland annat √§r marknadsledande distribut√∂r av gSM-moduler i norra Europa ‚Äď och inbyggda system (Embedded Systems). Nettooms√§ttningen f√∂r f√∂rsta kvartalet √∂kade till 195 MSEK (183). R√∂relseresultatet uppgick till 7 MSEK (4), motsvarande en marginal om 3,6 % (2,2 %). Resultatf√∂rb√§ttringar s√•gs under kvartalet i omr√•det Inbyggda system, bland annat genom att bolag som tidigare gjort f√∂rlust v√§nts till vinst. Inom omr√•det Industriell tr√•dl√∂s kommunikation fortsatte arbetet med att utveckla sortimentet.

Divisionen Mecatronics är tillverkare av kundanpassat kablage och närliggande produkter för kunder inom främst el- och tillverkningsindustrin men också en producent av elektriska förbindningssystem för den nordiska marknaden. Divisionen bedriver även handel med elektromekaniska och passiva komponenter, kontaktdon samt elkomponenter.

Nettoomsättningen för det första kvartalet ökade till 152 MSEK (99). Omsättningsökningen beror främst på under föregående år förvärvade verksamheter samt en gynnsam utveckling i Danmark
och Finland. Rörelseresultatet under kvartalet ökade till 9 MSEK (5), motsvarande en rörelsemarginal om 5,9 % (5,1 %). Resultatförbättringen beror såväl på förvärv som högre omsättning och marginalförbättringar i jämförbara enheter.

Divisionen Communications erbjuder produkter och system inom områdena digital bildöverföring/ teknisk säkerhet , accessprodukter och mjukvara, antingen som en värdeskapande distributör eller som en helhetsleverantör av lösningar. Divisionen har en stark position inom kamerabaserade övervakningssystem och andra produkter för teknisk säkerhet samt inom access produkter för telekom- och bredbandsnät samt datasäkerhet.

Nettooms√§ttningen f√∂r det f√∂rsta kvartalet √∂kade till 186 MSEK (149). √Ėkningen kommer till √∂verv√§gande del fr√•n f√∂rv√§rvade verksamheter. R√∂relseresultatet under perioden √∂kade till 12 MSEK (6), motsvarande en r√∂relsemarginal om 6,5 % (4,0 %). F√∂rb√§ttringen beror p√• f√∂rv√§rvade verksamheter samt ett f√∂rb√§ttrat resultat inom divisionens accessomr√•de som under perioden omstrukturerades genom att tv√• bolag gick samman.

Direktronik AB ingår fr o m april 2007 i divisionen och har påverkat resultat och omsättning positivt.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-12-13 13:08 V11.10.14-2