Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Lars-Gunnar Klang RoHS | 23 augusti 2007

Elektronikfritt Norge, Klang kommenterar

Lars Wallin skrev i en krönika på evertiq.se nyligen om Norges planerade utökade förbud för olika ämnen i konsumentprodukter och det är bara att instämma i att förslaget sänker ett löjets skimmer över vårt västra grannland, detta skriver Lars-Gunnar Klang i denna fortsättnings artikel.

De största hoten för elektronikindustrin är de föreslagna förbuden av flamskyddsmedlet TBBP-A, GalliumArsenid (GaS) samt sänkningen av den tillåtna blyhalten från 0,1% till 0,01%. Förbudet är tänkt att träda i kraft redan 1 januari 2008 varför det är utomordentligt viktigt att både norsk elektronikindustri och svenska företag med elektronikintresse i Norge reagerar skyndsamt. Precis som den förra regeringen i Sverige försöker den nuvarande norska regeringen att stressa igenom ett oövertänkt förslag på väldigt kort tid. I Sverige fick kemikalieinspektionen för två år sedan i uppdrag att utreda ett svenskt nationellt förbud mot bland annat flamskyddsmedlet TBBP-A som finns i de flesta mönsterkort. Tanken var att förbudet skulle träda i kraft före valet men kemikalieinspektionen lyssnade på elektronikindustrins argument och avstyrkte ett förbud. I Norge är det SFT, Statens Forurensningstilsyn som har motsvarande uppdrag. I mönsterkort av typen FR4 är TBBP-A reaktivt bundet, det vill säga utgöra en integrerad del av epoxyhartsen i mönsterkortet. Epoxyharts med inreagerat TBBP-A bedöms inte ge upphov till någon känd negativ påverkan på miljön. I den fullt uthärdade hartsen finns endast en mycket liten del, i storleksordningen 0,2%, TBBP-A kvar och läckaget till miljön är därför mycket litet men eftersom det norska förslaget är 0,1% i homogent material så skulle även mönsterkort omfattas av förbudet. Som bekant så innebär RoHS-direktivet en kraftig minskning av mängden bly i elektronikprodukter. I elektroniklod har blyhalten minskat från runt 60% till 0,1%, en omställning som såväl lodproducenter som –konsumenter har klarat. Att ytterligare sänka den tillåtna halten bly i homogena material till 0,01% som i det norska förslaget är svårförståligt. Antagligen har det sin grund i att den tillåtna mängden kadmium i homogent material i RoHS-direktivet är satt till 0,01%. En sänkning till av blyhalten till mindre än 0,01% får två direkta följder: - En normal raffineringen av rent tenn innebär att halten bly hamnar under 0,1%, vilket uppfyller RoHS-direktivet. Den ytterligare rening som krävs för att komma under 0,01% medför mycket större energiförbrukning och därmed utsläpp av koldioxid. - Bly är en effektiv inhibitor när det gäller bildandet av tennpest. Nihon Superior har visat att normalt raffinerat tenn har en tillräckligt hög blyhalt för att dramatiskt minska risken för tennpest. En sänkning av blyhalten till <0,01% ökar risken för att tennpest kan bildas. För att metalliskt tenn ska omvandlas till "tennpest" krävs temperaturer under +13°C och omvandlingen accelererar med sjunkande temperatur vilket innebär att effekterna kan bli förödande i ett land som Norge med låga temperaturer vintertid. Om den föreslagna lagen går igenom i sin helhet den 1 januari 2008 så kan man förvänta sig en mycket intensiv julhandel för elektronikprodukter liksom en omfattande smuggling efter nyårsskiftet. Liksom några andra intressanta konsekvenser eftersom man 2008 kommer att: - få segla en segelbåt med blyköl men inte köpa en GPS. - få dyka med ett viktbälte av bly men inte köpa en elektronisk dyklogger. - få jaga med blyad ammunition men inte köpa en kommunikationsradio. Snacka om att sila mygg och svälja elefanter. Lars-Gunnar Klang
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-03-27 12:33 V18.4.17-2