Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 31 augusti 2007

Axlon fortfarande på minus<br>men nu hoppas man på AxlonRS

Axlon redovisar en förlust både för första halvåret 2007 och för den andra kvartalet i år.

Axlons omsättning uppgick till 16 Mkr (0 Mkr) för första halvåret 2007. För samma period redovisar man ett minusresultat i rörelsen, (EBITDA) uppgick till -15 Mkr (-20 Mkr). Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -15 Mkr (-22 Mkr). Koncernens omsättning under andra kvartalet uppgick till 8 Mkr (0 Mkr) och koncernens rörelseresultat exkl. avskrivningar (EBITDA) uppgick till -9 Mkr (-15 Mkr). Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -10 Mkr (-17 Mkr). Årsstämman den 9 maj beslutade om att moderbolaget skulle byta namn från Axlon Holding AB (publ) till Axlon Group AB (publ). Årsstämman i dotterbolaget Axlon beslöt att byta namn på Bolaget från Axlon International AB till Axlon AB. Axlon har beslutat att starta serietillverkning av AxlonRS som man nu hoppas mycket på och tar därigenom klivet från att vara ett utvecklingsbolag till att på allvar börja bearbeta marknaden med en färdig lösning och ett komplett produktsortiment. En utbyggnad av bolagets marknadsorganisation i syfte att möjliggöra en framgångsrik lansering av AxlonRS kommer att kräva kapital. Vidare kommer lanseringen av AxlonRS att öka bolagets rörelsekapitalbehov. Koncernens dotterbolag HGL har en god orderingång med en bra förväntad tillväxt under resterande del av året och 2008. På kort sikt innebär dock den tilltagande orderingången en ökad rörelsekapitalbindning. Mot bakgrund av ovanstående beslutade styrelsen i Axlon Group den 30 augusti att genomföra en företrädesemission om cirka 62 Mkr före emissionskostnader. Emissionen är till drygt 70 procent garanterad genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden från tre av bolagets huvudägare. En detaljerad beskrivning av emissionen och villkoren återfinns i det pressmeddelande som publicerats i samband med denna rapport. Under perioden har två stora kundprojekt i HGL-koncernen, som påbörjades tidigt i år, blivit försenade och krävt mer resurser och därmed påverkat resultatet negativt under perioden. Dessa kundkontrakt har dock ökat i omfattning och stöds av fasta kundordrar och kommer att ge en positiv effekt på omsättning och resultat under årets andra hälft samt under kommande år. Kinas regering har beslutat att införa en exportskatt på 4 procent, som införts retroaktivt från 1 januari 2007.
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-17 11:11 V15.3.0-2