Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 25 oktober 2007

Doro vänder till vinst och presenterar ny VD

Doro, som i dagarna lanserade världens enklaste mobiltelefon ämnad för pensionärer och funktionshindrade, redovisar nu en rapport med väsentligt förbättrat resultat. Doro, som också presenterar en ny VD har vänt förra årets minusresultat på 13 miljoner kronor till en marginell vinst på 0,9 miljoner kronor i tredje kvartalet.

Doros siffror förbättrades under det tredje kvartalet. Kraftig förbättring av resultatet efter skatt, 0,9 MKr (-13 MKr) lyckades man leverera. Efter genomförda avyttringar uppgick omsättningen till 81 MKr (104 MKr) vilket är en tydlig försvagning. Tidigare förlustområde visar däremot positivt resultat. Stark tillväxt för Business Electronics och Care, +50%. "Doro redovisar vinst för tredje kvartalet vilket är en avsevärd resultatförbättring jämfört med föregående år. De stora förlusterna inom affärsområdet Home har vänts till en mindre vinst. Arbetet med att utveckla tillväxtområdena Care och Business Electronics, i vilka förutsättningarna för lönsam tillväxt är goda, kan därmed intensifieras", kommenterar Doros styrelseordförande Bo Kastensson. Styrelsen har idag utsett Jérôme Arnaud till ny VD för Doro. Jérôme Arnaud är för närvarande VD för Doro Frankrike samt ansvarig för affärsområdena Care och Business Electronics. I och med VD-bytet lämnar Rune Torbjörnsen sin befattning och övriga uppdrag inom Doro-koncernen. Torbjörnsen kommer under en övergångsperiod att stå till styrelsens förfogande. Bakgrunden till VD bytet är att Doro under de senaste tre åren genomgått mycket stora förändringar. Bolaget går nu in i en ny fas med en stabiliserad verksamhet inom affärsområdet Home och goda möjligheter till tillväxt inom affärsområdena Care och Business Electronics. Jérôme Arnauds erfarenheter från dessa affärsområden gör honom enligt styrelsens uppfattning lämplig att leda bolaget i denna utvecklingsfas. Jérôme Arnaud är född 1963, bosatt i Frankrike och har varit VD för Doros franska verksamhet sedan år 2000. En kraftig tillväxt inom affärsområdena Care och Business Electronics, med högre marginaler har bidragit till ett väsentligt bättre resultat. Affärsområdet Home visade också lönsamhet under kvartalet bland annat på grund av en fortsatt trimning av kostnadsstrukturen. Den lägre dollarkursen har påverkat resultatet positivt. Omsättningen uppgick till 81 Mkr (104 Mkr) Avyttringen av förlustverksamheterna i Australien och Polen har inneburit att omsättningen är lägre än för motsvarande period föregående år. För jämförbar verksamhet var försäljningen i nivå med föregående år men med en större andel av försäljningen i affärsområden med hög marginal. Genom att Doros affärsområden med bättre bruttomarginal har ökat med 10 procentenheter till ca 27 % av omsättningen samtidigt som produkter med låg marginal inom hemtelefoni successivt avvecklats har bruttomarginalen förstärkts. Vidare har lagerstyrningen förbättrats vilket minskat lageravskrivningar. Omkostnaderna ligger 20% lägre än motsvarande period 2006 och har minskat dels som ett resultat av avyttrade förlustverksamheter och dels genom kostnadsrationaliseringar.. Operativa resultatet (EBIT) 10 Mkr bättre Sammantaget har det operativa resultatet för perioden förbättrats från en förlust under fjolåret på 9 MSEK till ett positivt resultat om 1 MSEK. För årets första 9 månader uppvisar koncernen ett operativt resultat om 3,1 MSEK (-30,0 MSEK). Doro arbetar i tre affärsområden; Home, som i huvudsak är hemtelefoni och står för 73 % av årets omsättning (föregående år 83 %), Care, specialiserad telefoni för äldres behov, 12 % (6 %) samt Business Electronics, huvudsakligen kontorstelefoni, 15 % (11 %). Home som tidigare stått för en stor del av Doros förluster fortsätter att stabiliseras med successivt förbättrad vinstmarginal. Under september började Doro leverera nya NeoBio sortimentet, med förbättrad design. Care fortsätter att uppvisa en stark tillväxt och fokuserar på den växande marknaden med speciellt utvecklade produkter för äldre. I nuläget satsar affärsområdet på den förnyade produktportföljen samt att utveckla nya distributörer för en större geografisk täckning. Under andra halvåret 2007 lanseras en serie nya produkter, bl a GSM telefoner med funktionell design, med leveransstart under kvartal 4. Business Electronics har fortsatt sin tillväxt genom förbättrad distribution av befintliga produkter. Under fjärde kvartalet 2007 samt första kvartalet 2008 lanseras nya produkter, bl a inom IP telefoni, som förväntas öka tillväxten ytterligare Affärsområdena Care och Business Electronics som fått en förstärkt organisation uppvisar en sammanlagd tillväxt om 50 % jämfört med samma period i fjol. Doros största marknader är, sedan årsskiftet, Frankrike (43 % av omsättningen), Norden (35 %) och Storbritannien (11 %). Storbritannien har under kvartalet utvecklats väl och speciellt Care uppvisar en stark tillväxttakt. Doro har lanserat ett antal nya produkter under tredje kvartalet. Med en lägre omkostnadsmassa, förbättrade bruttomarginaler samt en säsongsmässigt högre försäljning finns nu goda möjligheter till en positiv resultatutveckling. Kassaflödet från den löpande verksamheten har väsentligen förbättrats och är positivt om 2 Mkr under kvartalet. Sedan årsskiftet har kassaflödet påverkats negativt på grund av strukturkostnader vilka belastat 2006 års resultat men som utbetalts under perioden om totalt 21 MSEK. Vidare har rörelsekapitalet under samma period ökat med ca 7 MSEK. Doros nettoskuldsättning är oförändrad och de tillgängliga låneramarna är nu 60 Mkr samtidigt som soliditeten ligger på 25 %.
Annons
Annons
2021-04-15 09:56 V18.15.43-1