Annons
Annons
Komponenter | 29 oktober 2007

Elmätarorder lyfter Smarteq till nollresultat

Smarteq ökade omsättningen med 34% under årets första nio månader till 74,6 miljoner kronor. Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 23,3 (19,0) mkr, en tillväxt med 23 % jämfört med föregående år.
Rörelseresultatet exklusive goodwillavskrivningar uppgick för perioden till 1,0 (-2,4) mkr, en förbättring med 3,4 mkr. Det redovisade rörelseresultatet blev 0,3 (-3,1) mkr. Resultatet är belastat med kostnader av engångskaraktär uppgående till 0,6 mkr.

Nettoresultatet för tredje kvartalet uppgick till 0,0 (-3,3) mkr.

Justerat för under föregående år avvecklade verksamheter ökade omsättningen med 60 %, från 46,4 mkr till 74,4 mkr. Försäljningstillväxten är ett resultat av de ökande leveranserna av antenner till elmätarkunder. Kundsegmentet Automotive uppvisar, trots prispress från fordonskunderna, en fakturering som är i paritet med föregående år. Inom kundsegmentet Industri utvecklas affärerna mycket positivt och tillväxten under perioden uppgick till 129 % jämfört med föregående år.

Rörelseresultatet exklusive goodwillavskrivningar uppgick för niomånadersperioden till 2,5 (-4,7) mkr, en förbättring med 7,2 mkr jämfört med föregående år. Rörelseresultatet är belastat med uppstartskostnader för tillverkning och leveranser av stora volymer antenner till elmätare samt andra engångskostnader uppgående
till 0,8 mkr.

Rörelsemarginalen exklusive goodwillavskrivningar och engångsposter utvecklas positivt och var för kvartal 1 + 1 %, kvartal 2 + 5% och kvartal 3 + 7 %.

Ytterligare en order inom AMR, fjärravlästa elmätare, har erhållits från Kamstrup-Senea. Det totala ordervärdet uppgår till ca 7 mkr och kommer att levereras under 2007-2008.

Ett leverans - och samarbetsavtal har tecknats med Telenor Cinclus gällande leveranser av antenner till fjärravlästa elmätare. Avtalet löper under tio år.

Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 23,3 (19,0) mkr, en förbättring med 23 % jämfört med föregående år. Omsättningen har påverkats negativt av förseningar i installationer av elmätare. Rörelseresultatet exklusive goodwillavskrivningar uppgick för tredje kvartalet till 1,0 (- 2,4) mkr, en förbättring med 3,4 mkr. Kvartalets rörelseresultat är belastat med engångskostnader uppgående till 0,6 mkr.

Smarteq har renodlat sin verksamhet till att helt fokusera på antennprodukter inom kundsegmenten Automotive (fordonskunder) och Industri (övriga industrikunder). Bolaget verkar på en marknad med underliggande långsiktig tillväxt. Marknaden drivs av en kombination av den snabba utvecklingen inom mobiltelefoni, fordonsindustrins behov av teknik för att möjliggöra alltmer avancerad kommunikation till och från fordon samt industrins ökande behov av trådlös kommunikation, M2M (Machine to Machine).

Antennmarknaden som helhet uppvisar en fortsatt stark tillväxt som främst drivs av ökande behov av trådlösa kommunikationslösningar. Smarteq har väl utvecklade koncept för att tillfredställa kundernas behov inom detta område.

Smarteq är väl etablerat på marknaden för antenner till lastvagns- och personbilstillverkare. Flera av de stora tillverkarna av fordon är kunder till Smarteq, t ex Audi, Bentley, SAAB, Scania, Volkswagen, Volvo AB och Volvo Cars. På personbilsmarknaden har satsningen på kundanpassade lösningar med högre teknikinnehåll och krav på design börjat ge resultat och en fortsatt tillväxt väntas. Bolagets nyutvecklade inbyggda antenn för amerikansk satellitradiokommunikation, SDARS, har börjat levereras till Bentley. Detta antennkoncept kommer att vidareutvecklas för att kunna erbjudas till övriga fordonskunder inom premiumsegmentet.

Inom detta kundsegment finns en stark trend mot ökad användning av trådlös kommunikation av tal och data, som i många fall kan komplettera befintlig infrastruktur eller ersätta den helt. En trådlös infrastruktur kan byggas med lägre investeringar eller där nya investeringar i existerande trådbunden kommunikation inte längre är lönsam. I denna utbyggnad används flera olika tekniker och frekvenser såsom CDMA450, GSM, UMTS, WiMAX. Smarteq har utvecklade antennkoncept för samtliga dessa.

Smarteq har även antenner för lokala trådlösa nätverk, WLAN. I Europa har en ny gemensam standard för ett digitalt kommunikationssystem för utryckningsfordon, TETRA, fastställts. Utbyggnaden har nyligen påbörjats i flera länder med antenner från Smarteq.

Det snabbast växande området är dock M2M, Machine to Machine. Här återfinns bolagets snabbt växande affärer inom automatisk fjärravläsning av elmätare samt trådlösa larm.
Inom detta kundsegment bedöms de mest betydande framtida tillväxtmöjligheterna finnas för Smarteq. Vidare ökar kommunikationen mellan maskiner och/eller utrustningar, M2M, kraftigt vilket ytterligare ökar behovet av avancerade antenner.

Inom kundsegmentet finns kunder som Ericsson, Solectron, Flextronics, SAAB Defense, Securitas, Telenor Cinclus, Kamstrup-Senea, Siemens VDO, Nordisk Mobiltelefon och Malux.

Smarteq koncentrerar nu sina utvecklingsresurser på antenner med nya egenskaper till de olika marknadssegmenten som står i fokus. Den nya teknologiplattformen för inbyggda fordonsantenner till de nya digitala satellitradiosystemen i USA, SDARS, med de bägge operatörerna Sirius och XM, är ett sådant exempel. Smarteq bevakar motsvarande utveckling i Europa. Flera antenner anpassade för elmätaravläsning men även andra former av så kallad M2M-kommunikation har tagits fram, bl a en diskret och robust lågprofilantenn som kan monteras med bibehållen prestanda på både trä- och tegelväggar samt plåtskåp Vidare har två antenner tagits fram för FWT, fixed wireless terminals, dvs överföring av tal och data via GSM/GPRS teknik. Ett flertal antenner ur bolagets standardsortiment har dessutom kompletterats med WLAN funktion. För närvarande pågår utveckling av tredje generationens antenner för elmätare som svarar upp mot nya krav från kunder och myndigheter.

Smarteq har under 2007 fortsatt att satsa på produktutveckling som under tredje kvartalet uppgick till 1,8 (1,4) mkr exklusive aktiveringar. För niomånadersperioden uppgick satsningen på produktutveckling, exklusive aktiveringar, till 5,8 (5,8) mkr. Aktiverade utvecklingskostnader under niomånadersperioden uppgick till 0,8 (1,6) mkr och för tredje kvartalet till 0,2 (0,4) mkr. Minskningen av aktiverade utvecklingskostnader förklaras främst av avvecklingen av produktområdet handsfree samt att en större andel utvecklingsprojekt varit kundfinansierade.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-10-15 23:56 V11.6.0-2