Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 18 juli 2001

Positiva tecken från Elektronik-Gruppen

Elektronikgruppen meddelar i sin delårsrapport att de har ökat vinsten.

Omsättning uppgick under perioden till 434 (308) Mkr. Av omsättningen kommer 12 Mkr från det under kvartalet förvärvade bolaget Henaco och 86 Mkr från det i januari förvärvade Sincotron. Resultatet efter finansnetto i koncernen uppgick till 38 (32) Mkr. Elektronikgruppen skriver i sin delårsrapport att marknaden försvagades ytterligare under andra kvartalet med lägre orderingång för alla affärsområden jämfört med samma period föregående år. Under år 2000 var det brist på alla typer av komponenter. Detta kombinerat med prognoser om ökade behov 2001 inom tele- och datakommunikation resulterade i överbeställningar av komponenter från ElektronikGruppens kunder. När det verkliga behovet 2001 blev lägre än 2000 inom nämnda områden resulterade detta i mycket stora lager av komponenter hos OEMs, logistikdistributörer och kontraktstillverkare. Den minskade orderingången på komponenter förklaras till stor del av överlager hos ElektronikGruppens kunder och den minskade efterfrågan på deras slutprodukter. Det nämns också i rapporten att den lägre installationstakten av 3G gör också att volymökningen för komponenter till 3G är lägre än tidigare prognosticerat. Den generella bedömningen idag är att överlagersituationen kommer att ha reducerats till en rimlig nivå under slutet av KV 3 och därmed bör orderingången börja öka under senare delen av KV 3. De långa leveranskedjorna och antalet inblandade parter i logistikflödet utgör emellertid en stor osäkerhetskälla. Att en uppgång kommer är utom all tvivel, men tidpunkten och till vilken nivå innehåller en stor osäkerhet. En kraftig reduktion av personalen har gjorts i Manila för att anpassa kapaciteten till den aktuella marknadssituationen. I övriga verksamheter har mindre anpassningar gjorts under framförallt andra kvartalet. Antal anställda den 30 juni var 796 (963). Marknaden för elektronikindustrin präglas av osäkerhet om utvecklingen den närmsta framtiden. Med de signaler kunderna givit ElektronikGruppen förväntas försäljningen förbättras under senare delen av 2001.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-2