Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 24 januari 2008

Det ser ljusare ut för SwitchCore

SwitchCore sålde sin operativa verksamhet till eSilicon Corporation under slutet av 2007. SwitchCore arbetar för att få till stånd en affär som tillför bolaget en ny lönsam verksamhet och därigenom realiserar värdet av bolagets skattemässiga underskott.

Koncernens omsättning under perioden januari - december 2007 uppgick till 56,3 MSEK (59,4) och orderingången för samma period uppgick till 69,6 MSEK (56). För det fjärde kvartalet 2007 uppgick omsättningen till 13,4 MSEK (8,4) och orderingången för samma period uppgick till 9 MSEK (6). Koncernens rörelseresultat för perioden uppgick till -70,6 MSEK (-183,4). Resultat efter skatt uppgick till -72,3 MSEK (-182,5). Resultat per aktie uppgick till -0,12 SEK (-0,29). Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 25,2 MSEK (96,4). Styrelsen beslutade i mitten av maj 2007 att avbryta allt utvecklingsarbete av SwitchCores tredje produktgeneration, Xpeedium3. En kontrollbalansräkning utvisade att bolagets egna kapital understeg hälften av bolagets registrerade aktiekapital. All berörd personal sades upp och vid periodens slut fanns endast 4 kvarvarande anställda i bolaget. Sedan mars 2007 har styrelsen och ledningen för bolaget arbetat med att finna köpare av SwitchCores verksamhet samt för att genom en apportemission tillföra bolaget en ny lönsam verksamhet, som kan utnyttja bolagets skattemässiga underskott och bolagets börsplats. I november 2007 träffades avtal om försäljning av bolagets operativa verksamhet till det amerikanska bolaget eSilicon Corporation för en köpeskilling om 3 MUSD kontant. Vid extra bolagsstämma i SwitchCore i december 2007 beslutades att godkänna försäljningen till eSilicon. Affären genomfördes samma dag. Genom försäljningen realiserar bolaget kassaflödet från de befintliga produkterna och affärsrisken är eliminerad i avvaktan på en apportemission som tillför bolaget en ny lönsam verksamhet. Av köpeskillingen erlades 2 MUSD direkt vid affärens genomförande. Resterande del skall erläggas inom ett år därefter. Den extra bolagsstämman i december 2007 beslutade även om minskning av aktiekapitalet med cirka 117,7 MSEK utan indragning av aktier för förlusttäckning. Genom affären med esilicon och aktiekapitalminskningen har bristen i bolagets aktiekapital åtgärdats. En ny kontrollbalansräkning, upprättad per den 31 december 2007, utvisar detta. En ny extra bolagsstämma hålls den 12 februari 2008. Vid denna bolagsstämma kommer den nya kontrollbalansräkningen att läggas fram och styrelsens förslag till beslut om att bolaget inte skall gå i likvidation behandlas. Kallelse utfärdas separat. SwitchCore meddelar om att man idag har en god likviditet i avvaktan på en affär som tillför bolaget en ny lönsam verksamhet. Bolagets konvertibla förlagslån avses återbetalas i sin helhet på förfallodagen den 1 februari 2008.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1