Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 28 januari 2008

Micronic visar röda siffror

Micronic Laser Systems orderingången uppgick under 2007 till 634 (604) MSEK, varav under fjärde kvartalet 136 (60) MSEK. Nettoomsättningen uppgick under 2007 till 523 (1 204) MSEK, varav under fjärde kvartalet 225 (266) MSEK. Rörelseresultatet uppgick för 2007 till -291 (123) MSEK, varav under fjärde kvartalet -42 (9) MSEK.

Rörelseresultatet justerat för aktivering och avskrivningar på utveckling uppgick för 2007 till -210 (220) MSEK, varav under fjärde kvartalet -35 (31) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick för 2007 till -207 (93) MSEK. Under fjärde kvartalet var resultatet efter skatt -30 (10) MSEK. Orderstocken var vid årets utgång 332 MSEK och omfattar enbart system. Vid utgången av 2006 uppgick orderstocken till 200 MSEK. ”Omsättningen sjönk från föregående år och uppgick till 523 MSEK, en nedgång med hela 57 procent. Då den minskade omsättningen till stor del hänförde sig till bildskärms-marknaden, där vi har våra högsta marginaler, bidrog det starkt till att bruttomarginalen sjönk till 29 procent. Dessutom har vi haft en negativ effekt av utvecklingen på valuta-marknaden. Rörelseresultatet blev därför, trots den genomförda kostnadsreduktionen under året, minus 291 MSEK. Utvecklingskostnaderna minskade under året med 12 procent då vi har färdigutvecklat produkter inom halvledare och elektronisk kapsling, för nästa tekniknod. I utvecklingskostnaderna ingår nettoavskrivningar på tidigare aktiverad utveckling med 81 MSEK. Tidigare aktiverad utveckling vad gäller Sigma är nu i sin helhet avskriven,” säger Sven Löfquist, VD och koncernchef för Micronic Laser Systems. ”Marknaden för LCD-bildskärmar har vuxit starkt under året med en tillväxt på 26 procent. Under det tredje kvartalet erhöll vi också order på system för nästa generations bildskärms-tillverkning, G10. Kapacitetsuppbyggnaden inom bildskärmsindustrin beräknas accelerera markant under 2008. Marknaden för fotomasker till LCD-bildskärmar ökar, vilket bedöms medföra ytterligare investeringar även i mönsterritare med början under andra halvåret 2008, ”fortsätter Sven Löfquist. ”Halvledarmarknaden var en stor besvikelse för Micronic under år 2007. Den mycket svaga försäljningen var en funktion av en brist på utbyggnaden av kapacitet för volymtillverkning av avancerade fotomasker (tekniknoder under 100 nm). Volymbehovet av avancerade fotomasker är proportionellt mot antalet konstruktioner, vilket styrs av hur fort tillverkarna inom halvledarindustrin förflyttar sig till mer avancerade tekniknoder. Vår bedömning är att vi under 2008 kommer att se en ökad försäljning av system. Trots de osäkerheter som råder i världsekonomin finns ett antal faktorer som pekar på en växande elektronikindustri, såsom OS i Kina, nedsläckning av analog TV i USA i början av nästa år samt att elektronikprodukter fortsätter att öka som andel av våra disponibla inkomster. Sammanfattningsvis ser därför 2008 ut att kunna bli ett betydligt bättre år för Micronic än 2007, men med merparten av försäljningen under andra halvåret,” avslutar Sven Löfquist.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2