Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 06 februari 2008

Impact Coatings rörelseintäkter upp 40% 2007

Bolagets rörelseintäkter under det fjärde kvartalet steg 64 procent till 6.747 tkr (4.104 tkr). Kvartalets resultat förbättrades till 1.294 tkr(-1.282 tkr).

För helåret steg rörelseintäkterna till 14.368 tkr ( 10.232 tkr), medan resultatet försämrades på grund av omfattande framtidssatsningar till -1.637 tkr (-1.282 tkr). Av resultatet utgör 2.217 tkr 488 tkr) uppskjuten skatteintäkt. Styrelsen bedömer att total bokförd uppskjuten skatteintäkt, uppgående till 4.753 tkr (2.536 tkr) kan styrkas med förväntade vinster under de kommande åren. Kassaflödet blev tack vare en framgångsrikt genomförd nyemission 65.621 tkr för helåret (-3.314 tkr). Soliditeten vid periodens utgång var 93% (63%) En nyemission om totalt 70 mkr genomfördes under sista kvartalet. Beskedet om nyemissionen samt att den fulltecknades har mottagits positivt av ett antal kunder som står inför beslut att satsa på Impacts teknologi. De affärsmässiga avancemangen i kombination med den säkrade finansieringen föranledde också att en organisatorisk uppbyggnad inleddes under kvartalet. Detta har möjliggjort en ökad internationell exponering under årets sista månader, med marknadsaktiviteter bl a i Taiwan, Kina och Sydkorea. Under 2006 inleddes omställningen från leverantör av utvecklings- och legobehandlingstjänster till systemleverantör. Detta ledde fram till order på totalt tre system under 2007, samt att systemrelaterade affärer stod för totalt 48% av årets omsättning. Leveransplanen för de två första systemen till danska Lindberg, har justerats, så att leverans av bägge systemen sker först efter att processer för samtliga aktuella färger tagits fram och verifierats. Slutleverans beräknas följa plan. Vid årsskiftet var 50 % av det totala projektet genomfört. Omställningen har också medfört att kapaciteten för utvecklings- och legobehandlingstjänster reducerats till förmån för kapacitet att demonstrera system och verifiera processer för potentiella systemkunder. Då dessa ej är fakturerbara, har bolagets löpande intäkter från tjänsteverksamheten avtagit. Under 2007 förstärktes också Bolagets immaterialrättsliga skydd. Två Maxfaspatent, som Impact äger tillsammans med ABB, har godkänts. Ytterligare en patentansökan har inlämnats. Impacts patent avseende Maxfas på smartcards har avancerat utan att några hinder identifierats, men slutligt godkännande dröjer ännu en tid. Den mobiltelefonkund, som avser att införa Maxfas i sina produkter har godkänt Impact som leverantör men affärsförhandlingarna har ännu ej slutförts. Den senaste tidens utveckling i enskilda affärsprocesser talar för en positiv utveckling av Impacts verksamhet under 2008 och framåt. Den framgångsrikt genomförda nyemissionen ger också bolaget möjlighet att omsätta aktuella afffärsmöjligheter till resultat. Bolaget förbereds därför för en expansion såväl ekonomiskt som personellt och geografiskt.
Annons
2020-09-18 12:10 V18.10.12-1