Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 21 februari 2008

Elektronikgruppen försämrar resultatet

Elektronikgruppen ökade orderingång och fakturering under både fjärde kvartalet och helåret 2007 men resultatet minskas för båda perioderna.
Orderingången under det fjärde kvartalet ökade från 210 MSEK till 228 MSEK och under helåret ökade orderingången från 806 MSEK till 853 MSEK. Resultatet försvagades dock. Resultat före avskrivningar under fjärde kvartalet blev 6,2 (11,7) MSEK och resultat efter finansnetto för samma period landade på -2,6 (10,6) MSEK. Resultat före avskrivningar för helåret landade på 42,1 (50,5) MSEK och resultat efter finansnetto för samma period blev 19,6 (42,2) MSEK.

Resultat efter skatt för helåret 2007 landade på 15,8 (30,5) MSEK och kassaflöde från den löpande verksamheten blev -3,8 (19,9) MSEK.

Affärsområdet Products har visat starkast omsättningsutveckling. Omsättningen ökade till 122 (83) MSEK och orderingången ökade till 134 (88) MSEK. Rörelseresultatet minskade dock till 0,9 (6,0) MSEK.

Ökningen av såväl orderingång som omsättning är i allt väsentligt hänförligt till förvärvet av ETAL Group Oy. En hög personalomsättning samt kostnadsökningar hos affärsområdets underleverantörer i Sydostasien har inverkat negativt på lönsamheten under året. Under hösten har inköps- och logistikstyrningen flyttats från Sverige till Shanghai i syfte att förbättra hanteringen av såväl den egna produktionen som kontraktstillverkare i Asien. Genom förvärvet av ETAL Group Oy har affärsområdets produktionsresurser totalt sett ökat, vilket skapat ytterligare förutsättningar för
effektiviseringar. Under året har också produktionsenheter i Sverige och Ryssland avvecklats och åtgärder vidtagits för att rationalisera verksamheterna i Finland och England. Förutsättningarna för att kunna bedriva en mer stabil och effektiv produktion och nå en högre lönsamhet har därigenom förbättrats avsevärt. Kostnaderna för detta omstruktureringsarbete har under året uppgått till cirka 7 Mkr, vilket har belastat resultatet.

Affärsområdet Electronics har minskat sin omsättning. Affärsområdets omsättning minskade till 600 (634) MSEK och orderingången minskade till 604 (610) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 33,9 (42,9) MSEK. Affärsenheten Components har haft en minskning av omsättningen under året, vilket till en del förklaras av den avveckling av olönsamma produkter som gjordes under föregående år. Även den kraftiga dollarförsvagningen samt en minskad
försäljning i Finland har inverkat. Inom affärsenheten Display & System har den underliggande efterfrågan varit
fortsatt stark. En tilltagande komponentbrist har emellertid hämmat försäljningen under det tredje och fjärde kvartalet, och därmed också resultatet. Orderingång och omsättning har fortsatt att utvecklas väl för den tredje affärsenheten Electromechanics, drivet bland annat av ökade volymer inom segmentet kommersiella fordon. Under det fjärde kvartalet har lagernedskrivningar av engångskaraktär belastat resultatet med totalt 1,9 Mkr. Beloppet fördelar sig på en nedskrivning inom Components om 0,4 Mkr i samband med avveckling av ett försäljningskontor i Estland, samt en nedskrivning inom Electromechanics om 1,5 Mkr. Resultatet för det fjärde kvartalet har även belastats med en nedskrivning av goodwill om 4,2 Mkr hänförligt till ett antal bolagsförvärv, idag ingående i Components, som förvärvades under åren 2002–2004 och vars verksamhet sedan dess har minskat i omfattning. Under hösten har en gemensam inköps- och lagerhantering etablerats för de båda enheterna Components och Display & System, i syfte att effektivisera varuflödena och stärka lönsamheten.

Production Technology som i princip utgörs av Scanditron ökade sin omsättning från 119 till 121 MSEK. Orderingången uppgick till 115 (108) MSEK. Rörelseresultatet minskade dock till 6,0 (11,8) MSEK.

Resultatminskningen är dels hänförbar till en svagare maskinförsäljning i Finland och Polen samt dels till ökade avskrivningar i samband med gjorda förvärv. Marknaden för maskiner för elektronikproduktion har under året utvecklats
ojämnt, med minskad efterfrågan i vissa länder och mer stabil efterfrågan i andra. Samtidigt har försäljningen ökat av förbrukningsmaterial, såsom stenciler för kretskorttillverkning, och av eftermarknadsjänster. Dessa båda segment står idag tillsammans för cirka 40 procent av affärsområdets omsättning.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-11 20:28 V11.10.27-1