Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 27 februari 2008

Omsättningen upp men ökad förlust för Axlon

Axlon ökade sin förlust under 2007 trots en kraftigt ökad omsättning.

Axlon ökade rörelseförlusten under helåret 2007 från -23 MSEK till -36 MSEK trots en ökad omsättning från 8 MSEK till 47 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -35 Mkr (-22 Mkr). Under det fjärde kvartalet ökade Axlons omsättning från 8 MSEK till 14 MSEK men rörelseresultatet försämrades från en vinst på 1 MSEK till en förlust på -16 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten blev under perioden -11 Mkr (-5 Mkr). Axlon började under sommaren att serieproducera sin produkt AxlonRS och den första faktureringen av produkten tog fart under december. Ett ramavtal för AxlonRS tecknades med Direkten. HGL har tecknat ytterligare ett avtal med ett av världens största oljeprospekteringsföretag. Avtalet är på fem år med ett beräknat värde på 50 miljoner kronor. Samarbetet påbörjades under 2006 och utökas i och med detta avtal. Axlon har under det fjärde kvartalet fått de första leveranserna från den producerade serieproduktionen. Försäljning av AxlonRS pågår till kunder inom ramen för den kommunicerade marknadsstrategin, det vill säga att inledningsvis inrikta sig på små och medelstora installationer för att bygga en marknadsnärvaro och trovärdighet, men också för att kunna bygga upp en mer kundanpassad organisation. Under november tecknades ett ramavtal med butikshandelskedjan Direkten gällande kontanthanteringssystem. De order som togs i kvartal tre har under kvartal fyra installerats som planerat. Anders Markstedt lämnade som VD för HGLs verksamheter i Hong Kong och Kina. Anders ersattes av Stefan Oldén, styrelseledamot i HGL och Fredrik Bister, CFO Axlon Group. HGL:s verksamhet är uppdelad i två operationella enheter, en för mekanisk bearbetning och en för "sourcing and assembly". Under kvartalet har ett stort antal komponenter till AxlonRS levererats. HGL har också fortsatt monteringen av moduler som ingår i Axlons kontanthanteringssystem och avsikten är att successivt öka denna produktion och montering. HGL har under 2007 haft en omsättningsökning, rensat för valutaeffekter, med cirka 20 procent, till cirka 46 miljoner kronor. Under räkenskapsårets fjärde kvartal ökade omsättningen med cirka 30 procent, till 13 miljoner kronor, jämfört med samma period föregående år. De nya kontrakten utgör vidare en bra mix av geografisk spridning och branschtillhörighet. De nya kontrakten har medfört uppstarts- och lageruppbyggnadskostnader. De positiva resultateffekterna av dessa kontrakt kommer att återspeglas i 2008 års resultat för HGL. Perioden har dessutom karaktäriserats av ett intensivt arbete med produktivitets-, effektivitets- och ledningsförbättrande åtgärder, i syfte att öka lönsamheten i verksamheten, vilket väntas börja få effekt under första halvåret 2008. Fjärde kvartalet har dessutom belastats med engångskostnader i form av nedskrivningar av lager och kundfordringar samt avgångsvederlag för den verkställande direktören. Axlons bedömning är att HGL under 2008 kommer att nå en uthålligt god nettomarginal samt uppnå fortsatt god tillväxt. Intresset från västerländska företag både i Kina och i Västeuropa är enligt Axlon fortsatt stort.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-1