Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 09 augusti 2001

Framtiden finns inte längre i Lunda- fabriken

Framfabs extra bolagsstämma godkände avyttring av Framfab Labs i Lund och överlåtelse av samtliga aktier i Framfab AS i Norge till Skipper Invest AS. Dessutom överlåtelse av 70 procent av aktierna i Plinq B.V. från Framtidsfabrikens dotterbolag Netlinq Framfab N.V. till Stichting Plebs Incorporated.

Framfabs extra bolagsstämma beslutade idag att godkänna styrelsens förslag om nyemission av aktier i Lund Labs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Affären omfattar den del av Framfab Labs, med 54 anställda i Lund, som bland annat utvecklat Internetportalplattformen BRIKKS. Ledning, anställda och externa finansiärer tillskjuter 4 miljoner kronor i nyemissionen och kontrollerar därefter 80,1% av aktierna i det nybildade bolaget Lund Labs AB. Resterande 19,9% kommer att ägas av Framfab. Uppgörelsen kommer att minska Framfabs kostnader med cirka 3,5 miljoner kronor per månad. Samtidigt skapas möjligheter till framtida intäkter för Framfab genom royaltybetalning på Lund Labs omsättning. Den ska uppgå till 2 procent på Lund Labs omsättning från och med 2002 och under tio år, under förutsättning att omsättningen överstiger 30 miljoner kronor. Som en del i uppgörelsen har Framfab lånat ut sju och en halv miljoner kronor till Lund Labs. Som säkerhet har ett konvertibelt skuldebrev utfärdats. Skuldebrevet ger Framfab möjlighet att inom tre år från kontraktsdatum, som alternativ till återbetalning, konvertera fordran till ett tioprocentigt aktieinnehav i Lund Labs. I uppgörelsen ingår även strategiska samarbets- och licensavtal som möjliggör för Framfabs kunder att även fortsättningsvis få ta del av BRIKKS. Bolagsstämman godkände även styrelsens förslag om överlåtelse av samtliga aktier i M.O.R., Marknads- och Reklambyrån AB från Framtidsfabrikens dotterbolag Rauer & Hammar AB till ledning och anställda i M.O.R., Marknads- och Reklambyrå AB. Vidare godkände bolagsstämman styrelsens förslag om överlåtelse av samtliga aktier i Framfab AS i Norge till Skipper Invest AS. Dessutom beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag om överlåtelse av 70 procent av aktierna i Plinq B.V. från Framtidsfabrikens dotterbolag Netlinq Framfab N.V. till den trettioprocentiga ägaren Stichting Plebs Incorporated. Samtliga ovanstående affärer är helt i linje med den plan för renodling av Framfab till ett Internetkonsultföretag, som bolaget tidigare har kommunicerat.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2