Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 18 april 2008

Micronic redovisar ökad försäljning

Micronic Laser Systems redovisar ökad försäljning under årets första kvartal. Nettoomsättningen ökade från 40 till 79 miljoner kronor under första kvartalet. Rörelseresultatet förbättrades något även om det fortfarande ligger långt under minusstrecket, -42 (-108) MSEK.

Micronics orderingång uppgick under första kvartalet till 50 (58) MSEK. Nettoomsättningen uppgick under första kvartalet till 79 (40) MSEK. Rörelseresultatet justerat för aktivering och avskrivningar på utveckling uppgick till -58 (-86) MSEK för första kvartalet. Resultatet efter skatt uppgick för första kvartalet till -29 (-78) MSEK. Orderstocken var vid kvartalets utgång 314 (224) MSEK och omfattar enbart system. Vid utgången av 2007 uppgick orderstocken till 332 MSEK. ”Omsättningen under första kvartalet uppgick till 79 MSEK och är en följd av det svaga orderläget. Rörelseresultatet förbättrades avsevärt jämfört med samma period föregående år, bland annat beroende på att vi nu netto aktiverar utvecklingsutgifter jämfört med föregående år då vi gjorde nettoavskrivningar. Bruttomarginalen förbättrades också jämfört med första kvartalet föregående år, men slutade på grund av den svaga försäljningen på låga 31 procent”, säger Sven Löfquist, VD och koncernchef för Micronic Laser Systems AB. ”Uppfattningen att bildskärmsmarknaden förstärks under året kvarstår”, fortsätter Sven Löfquist. ”Investeringarna i tillverkningskapacitet för bildskärmar fortsätter att öka och detta förväntas leda till en ökad efterfrågan av fotomasker. Våra kunder upplever dock fortfarande en stark prispress och samtidigt en tidsmässig osäkerhet i marknadstillväxten vad gäller fotomasker. Ytterligare en faktor som ökar osäkerheten för fotomasktillverkarna är när i tiden investeringar i fabriker för nästa generations bildskärmar (G10) kommer att ske. G10 ställer även nya krav på mönsterritarens storlek. Inom halvledarmarknaden har osäkerheten om utvecklingen under 2008 ökat. Flera kunder pekar dock på en återhämtning under andra halvåret. Det Sigma-system, som under en 12-månadersperiod har hyrts ut, kommer därför att stanna kvar hos kunden ytterligare en tid i avvaktan på marknadens utveckling. Sammantaget har kvartalet utvecklats i linje med vad vi kommunicerade i samband med föregående kvartalsrapport, och vår bild av marknaden för mönsterritare kvarstår”, avslutar Sven Löfquist.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1