Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 18 april 2008

Svagt kvartal för Tilgin men bolaget ser framåt

Tilgins nettoomsättning rasade till 31,3 miljoner kronor från 128,6 för samma kvartal ifjol. En av motgångarna förklarar Tilgin med försenade leveranser av en viss komponent från bolagets underleverantörer. Utsikterna inför framtiden är dock goda, enligt företaget.

Tilgins resultat efter skatt landade på –31,4 miljoner kronor (1,1), varav nedskrivningar av komponent- och produktlager har belastat resultatet med –1,2 mkr (–1,6). Orderingången ligger på 66,6 mkr (77,3) och orderbok per 31 mars 66,4 mkr (43,4). Bruttomarginalen förbättrades till 37 % (26 %) men rörelseresultatet landade på –31,5 mkr (2,1). ”Som väntat har bolaget fått en tuff start på året med kraftigt minskad omsättning. Ökad orderingång och starkare bruttomarginaler ger dock förutsättningar för en bättre långsiktig utveckling”, skriver Tilgins VD Ola Berglund i ett uttalande. Minskningen i nettoomsättning förklaras till stor del av att företaget förlorade sin största kund inom IPTV-segmentet (Belgacom) under det fjärde kvartalet. Denna kund stod för över hälften av bolagets och nästan 90 procent av segmentets nettoomsättning under förra året. För bolagets andra segment, IP residential gateway, uppgick omsättningen till 25,5 mkr, vilket motsvarar en minskning om 18 procent sedan fjärde kvartalet. Denna minskning beror främst på längre leveranstid för en viss komponent från en underleverantör, vilket medfört leveransförskjutningar och försenad fakturering. För att säkerställa framtida tillväxt och lönsamhet har bolaget vidtagit en serie kostnadsbesparande, finansiella och operativa åtgärder. Bolagets kostnadsbesparingar löper enligt plan och väntas få full effekt med minst sju mkr per kvartal under andra halvåret. Den fullt garanterade emissionen som genomförs tillför bolaget 72 mkr före emissions- och garantikostnader. Dessutom har bolaget vidtagit ett antal åtgärder för att bredda sin kundbas och öka lönsamheten i befintliga projekt. Satsningen inom försäljning ledde till att bruttomarginalen ökade till en ny högstanivå samt att orderingång och orderstock ökat under årets första kvartal. Framförallt var orderingången inom IP residential gateway god med ökande volymer från flera kunder. Bolaget har också vidtagit åtgärder för att säkerställa leveranser för kritiska komponenter. För att bredda kundbasen och öka försäljningen inom IPTV samarbetar bolaget med Ericsson och Nokia Siemens Networks. Redan under andra kvartalet förväntar Tilgin sig att detta ska generera affärer. Dessutom arbetar bolaget sedan i mars med en större nordisk teleoperatör avseende pilotinstallation av den nya IPTV-plattformen med stöd för HDTV och PVR.
Annons
Annons
2021-05-12 10:24 V18.17.4-1